Parkeren - van kracht zijnde regels    Print

Opgelet, de regels hieronder zijn van toepassing sinds 1 september 2014.

Inleiding

Sinds 1 januari 2014, wijzigt het gewestelijk Parkeerbeleidsplan sommige van de huidige parkeerregels alsook de toekenningsvoorwaarden en de tarieven van de parkeerkaarten.
Met het oog op het behoud van het recht van de Koekelbergenaren dicht bij hen thuis te kunnen parkeren, eens de maatregelen van toepassing zullen zijn, overweegt de gemeente Koekelberg de blauwe zone vanaf 1 september 2014 uit te breiden naar alle straten van de gemeente die momenteel nog geen regeling kennen.

De wijzigingen

U woont in het historische hart van de gemeente (ten zuiden van de spoorlijn en de metrolijn) en U woont al in een gereglementeerde zone?

Voor u verandert er niets. U blijft in een intensieve blauwe zone die van toepassing is van 8 u. tot 20 u. van maandag tot zaterdag en uw huidige vrijstellingskaarten blijven geldig tot 31 december 2014. Voor verdere inlichtingen over de versterkte blauwe zone, klik hier.

U woont in het historische hart van de gemeente (ten zuiden van de spoorlijn en de metrolijn) aan een weg die grenst aan de buurgemeenten en momenteel is er geen specifieke parkeerreglementering in uw straat?

Voor u is er een wijziging vanaf 1 september 2014. U bent vanaf dan in een gereglementeerde zone, met name de versterkte blauwe zone die van toepassing is van 8 u. tot 20 u. van maandag tot zaterdag.
Als u een wagen hebt, dan kunt u beschikken over een vrijstellingskaart ‘buurtbewoner'.
Als u al een vrijstellingskaart hebt, dan blijft deze geldig tot 31 december 2014.
In functie van uw activiteit zijn er nog andere kaarten verkrijgbaar. Voor verdere inlichtingen over de vrijstellingskaarten, klik hier. Voor verdere inlichtingen over de versterkte blauwe zone, klik hier.

U woont rond het Simonisplein, in een met parkeerautomaten uitgeruste zone?

Voor u verandert er niets. U blijft in een met parkeerautomaten uitgeruste betalende zone die van toepassing is van maandag tot zaterdag van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. en uw huidige vrijstellingskaarten blijven geldig tot 31 december 2014.
Er moet worden opgemerkt dat de met een parkeerautomaat uitgeruste betalende zone voortaan een ‘groene' zone is en dat de door de parkeerautomaten toegepaste tarieven variëren. Voor verdere inlichtingen over de groene zone, klik hier.

U woont in de buurt van de met parkeerautomaten uitgeruste zone, in een gereglementeerde zone* (ten noorden van de spoorlijn en de metrolijn)?

Voor u is er een wijziging. Vanaf 1 september 2014 verandert het uurrooster van de blauwe zone, dat vanaf dan van toepassing is van 9 u. tot 18 u. van maandag tot zaterdag. Uw huidige vrijstellingskaarten blijven geldig tot 31 december 2014. Voor verdere inlichtingen over de blauwe zone, klik hier.

*De betrokken wegen bevinden zich momenteel in een blauwe zone, met name: de Boogschuttersstraat, de De Neckstraat (straatdeel richting Jette), de Wapenstilstandstraat (straatdeel), de Vande Sandestraat, de Dapperenstraat, de Elisabethparkstraat, de Vande Sandesquare, de Vrijheidslaan (straatdeel), de Pantheonlaan (straatdeel) en de Jules Besmestraat (straatdeel).

U woont ten noorden van de spoorlijn en de metrolijn, in een zone waar het parkeren momenteel niet-gereglementeerd is?

Voor u is er een wijziging. Vanaf 1 september 2014, bent u in een gereglementeerde zone, met name de blauwe zone die van toepassing is van 9 u. tot 18 u. van maandag tot zaterdag.

Als u een wagen hebt, dan kunt u beschikken over een vrijstellingskaart ‘buurtbewoner'. In functie van uw activiteit zijn er nog andere kaarten verkrijgbaar. Voor verdere inlichtingen over de vrijstellingskaarten, klik hier. Voor verdere inlichtingen over de blauwe zone, klik hier.De bijzonderheden van de zones in Koekelberg

PLAN van de gereglementeerde parkeerzones

1. De blauwe zone
De gratis parkeertijd in de blauwe zone of op de openbare weg waar de reglementering van de blauwe zones van toepassing is, wordt beperkt tot maximaal twee uur per dag.
Uurrooster: van maandag tot zaterdag van 9 u. tot 18 u.
Retributie: in geval van niet-plaatsing van de parkeerschijf of van overschrijding van de gratis parkeerduur, zal er per parkeerperiode van 4 uur en 30 minuten een forfaitaire retributie van € 25,00 verschuldigd zijn.


PLAN blauwe zone

2. De versterkte blauwe zone
De gratis parkeertijd in de blauwe zone of op de openbare weg waar de reglementering van de blauwe zones van toepassing is, wordt beperkt tot maximaal twee uur per dag.
Uurrooster: van maandag tot zaterdag van 8 u. tot 20 u.
Retributie: in geval van niet-plaatsing van de parkeerschijf of van overschrijding van de gratis parkeerduur, zal er per parkeerperiode van 4 uur en 30 minuten een forfaitaire retributie van € 25,00 verschuldigd zijn.

PLAN versterkte blauwe zone

3. De groene zone (parkeerautomaten)
Het parkeren is betalend van maandag tot zaterdag van 9u. tot 12u. en van 14u. tot 18u. De parkeertijd wordt er niet beperkt.

De retributie bedraagt:

Duur Prijs
15 min Gratis

30 min € 0,50

1.00 u € 1,00

2.00 u € 3,00

3.00 u € 4,50

4.00 u € 6,00

Per bijkomend uur € 1,50

Deze gebruikswijze wordt op de parkeerautomaten weergegeven als “Tarief 2”.

In geval van niet-betaling van de verschuldigde retributie of in geval van overschrijding van de duur van de betaalde parkeertijd, wordt de gebruiker geacht te hebben gekozen voor de betaling van een forfaitaire retributie van 25,00 € voor een parkeerperiode van 4 uur en 30 minuten.

Het betalend parkeren is ook van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de oprit (ook wel inrit of toegang genoemd) van eigendommen en waarvan het inschrijvingskenteken (nummerplaat) leesbaar op die oprit is aangebracht.

PLAN groene zone


De vrijstellingskaarten
1. Inleiding
2. Buurtbewoner
Definitie:

Buurtbewoner: fysieke persoon met hoofdverblijfplaats of woonplaats op het grondgebied van de gemeente en ingeschreven in haar bevolkingsregister.

Worden ook beschouwd als buurtbewoners:

De personen die vrijgesteld zijn van inschrijving. In dit kader wordt er rekening gehouden met de attesten afgeleverd door de Federale Openbare Dienst (FOD) Binnenlandse Zaken, Bureau voor vreemdelingen/Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de dienst Protocol of een Ambassade of Consulaat waarvoor de aanvrager werkt

Toekenningsvoorwaarden:

Een bewonerskaart betreft slechts één wagen, er mag slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingsteken.
De bewonerskaart mag slechts worden afgeleverd voor voertuigen:
­- waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton niet overschrijdt;
­- van een gezin waarvan de woning gelegen is in een gereglementeerde zone (rood, oranje, grijs, groen en blauw) of in een zone voorbehouden aan ‘buurtbewoners'.

Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten voegen:
- het naar behoren ingevulde formulier betreffende de ‘aanvraag van een bewonerskaart';
- kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
- het bewijs dat het voertuig is ingeschreven op zijn/haar naam of dat hij/zij permanent over het voertuig beschikt, als de aanvrager niet de eigenaar is;
- voor een leasingwagen: het bewijs van leasing dat de naam van de aanvrager expliciet moet vermelden;
- voor de bedrijfswagens: een attest van de onderneming dat aantoont dat de aanvrager deel uitmaakt van het personeel en dat hij de enige gebruiker van het voertuig is; een kopie van de statuten of een attest voor een zelfstandige;
- voor een voertuig op naam van een derde persoon: de aanvrager is verplicht een kopie voor te leggen van de verzekeringspolis met daarop de vermelding dat betrokkene de hoofdbestuurder van het voertuig is;
- de identiteitskaart of een volmacht met de identiteitskaart van de aanvrager wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet; er bestaat geen specifiek volmacht-model; de gegevens die erop vermeld moeten staan, zijn de naam en de voornaam van de persoon die in de plaats komt van de aanvrager van de bewonerskaart, alsook de vermelding van het vereiste document (hier de tijdelijke bewonerskaart). De kopie van de identiteitskaart van de aanvrager moet goed leesbaar zijn.


Bijzondere voorwaarden:
Elke inwoner van de gemeente die al houder is van een bewonerskaart voor een basisvoertuig, kan gratis een tijdelijke kaart aanvragen in het kader van een vervangwagen.
De toegestane duur zal geval per geval vastgelegd worden, in functie van de duur van de vervanging – aangetoond door een document - van het basisvoertuig en zal de geldigheidsduur van de oorspronkelijke kaart niet mogen overschrijden.
Elke persoon die in België verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet dit laten inschrijven in België, met uitzondering van de 5 gevallen opgesomd in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001. Hij of zij kan een tijdelijke bewonerskaart krijgen voor 5,00 € voor een periode van maximaal 3 maanden vanaf zijn aanvraag tot inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente.
Om een 3de bewonerskaart te kunnen krijgen, moet het gezin minimaal 3 volwassen personen tellen en het bewijs leveren dat dit 3de voertuig wel degelijk is ingeschreven op naam van een 3de persoon van het gezin of dat deze persoon er permanent over beschikt, als hij/zij niet de eigenaar is.

Hoeveelheden: Elk gezin dat zijn woonplaats heeft in de gemeente mag een aanvraag indienen voor 2 bewonerskaarten. Een derde kaart kan afgeleverd worden, als het gezin voldoet aan de toekenningsvoorwaarden daarvoor.

Prijs: de eerste vrijstellingskaart ‘buurtbewoner' kan worden verkregen aan een tarief van € 5,00.
De tweede bewonerskaart wordt toegekend aan een tarief van € 50,00.
Een derde bewonerskaart kan worden toegekend, onder voorwaarden, aan een tarief van € 200,00.

Geldigheid:

Plaats van de geldigheid: Houders van een vrijstellingskaart zijn voorlopig nog gemachtigd te parkeren op heel het grondgebied van de gemeente Koekelberg, totdat het parkeeragentschap de parkeersectoren heeft bepaald. (woonsector + 3 aangrenzende sectoren met een maximum van 150 ha).

Geldigheidsduur: de bewonerskaarten zijn geldig gedurende één jaar vanaf de vervaldatum van de oude kaart of, als de aanvraag gebeurt na de vervaldatum, na een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de vrijstellingskaart of vanaf de aanlegdatum van de gereglementeerde zone.

Om het aanvraagformulier van buurtbewonerskaart te verkrijgen, klik hier

3. Tijdelijk buurtbewoner

Toekenningsvoorwaarden:
Ze wordt toegekend aan:
- personen die hun woonplaats hebben op het grondgebied en die een tijdelijke parkeerbehoefte hebben;
- personen die een tweede verblijfplaats hebben op het grondgebied.

Een ‘tijdelijke bewonerskaart' heeft betrekking op slechts één voertuig; er mag slechts één enkele kaart worden afgeleverd per inschrijving.

De ‘tijdelijke bewonerskaart' mag alléén worden afgeleverd voor voertuigen:
- waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton niet overschrijdt;
- van een gezin waarvan de woning gelegen is in een gereglementeerde zone (rood, oranje, grijs, groen en blauw) of in een zone voorbehouden aan ‘buurtbewoners'.

Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten voegen:
- het naar behoren ingevulde formulier betreffende de ‘aanvraag van een tijdelijke bewonerskaart';
- kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
- het bewijs dat het voertuig is ingeschreven op zijn/haar naam of dat hij/zij permanent over het voertuig beschikt, als de aanvrager niet de eigenaar is;
- voor een leasingwagen: het bewijs van leasing dat de naam van de aanvrager expliciet moet vermelden;
- voor de bedrijfswagens: een attest van de onderneming dat aantoont dat de aanvrager deel uitmaakt van het personeel en dat hij de enige gebruiker van het voertuig is; een kopie van de statuten of een attest voor een zelfstandige;
- voor een voertuig op naam van een derde persoon: de aanvrager is verplicht een kopie voor te leggen van de verzekeringspolis met daarop de vermelding dat betrokkene de hoofdbestuurder van het voertuig is;
- voor een huurwagen: kopie van het huurcontract;
- de automobilist die een tweede verblijfplaats heeft: betalingsbewijs van belasting op de ‘tweede verblijfplaats';
- de identiteitskaart of een volmacht met de identiteitskaart van de aanvrager wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet; er bestaat geen specifiek volmacht-model; de gegevens die erop vermeld moeten staan, zijn de naam en de voornaam van de persoon die in de plaats komt van de aanvrager van de bewonerskaart, alsook de vermelding van het vereiste document (hier de tijdelijke bewonerskaart). De kopie van de identiteitskaart van de aanvrager moet goed leesbaar zijn.

Bijzondere voorwaarden:
Elke inwoner van de gemeente die al houder is van een tijdelijke bewonerskaart voor een basisvoertuig, kan gratis een vervangingskaart aanvragen in het kader van een vervangwagen.
De toegestane duur zal geval per geval vastgelegd worden, in functie van de duur van de vervanging – aangetoond door een document – van het basisvoertuig en zal de geldigheidsduur van de oorspronkelijke kaart niet mogen overschrijden.

Hoeveelheden:
Elk gezin dat voldoet aan de toekenningsvoorwaarden voor een kaart ‘tijdelijke buurtbewoner' mag een aanvraag indienen.
Het aantal vrijstellingskaarten wordt berekend per gezin en omvat de vrijstellingskaarten ‘buurtbewoner' en ‘tijdelijke buurtbewoner'. Er kan dus geen kaart ‘tijdelijke buurtbewoner' afgeleverd worden aan een gezin dat al het maximale aantal vrijstellingskaarten bezit.

Prijs: de prijs van de kaart bedraagt € 5,00 voor 63 dagen. Er kan alleen een kaart per mobiele periode van 365 kalenderdagen worden afgeleverd.

Geldigheid:

Plaats van de geldigheid: Houders van een vrijstellingskaart zijn voorlopig nog gemachtigd te parkeren op heel het grondgebied van de gemeente Koekelberg, totdat het parkeeragentschap de parkeersectoren heeft bepaald. (woonsector + 3 aangrenzende sectoren met een maximum van 150 ha).

Geldigheidsduur: de tijdelijke bewonerskaarten zijn geldig gedurende maximaal 63 dagen in de loop van één jaar.
De geldigheid van deze kaart is beperkt tot het aantal betaalde dagen en er kan slechts een tijdelijke bewonerskaart worden afgeleverd voor een gecumuleerd maximum van hoogstens 63 dagen of 9 gereglementeerde weken per mobiele periode van 365 kalenderdagen per gezin.

Om het aanvraagformulier van tijdelijke buurtbewonerskaart te verkrijgen, klik hier

4. Persoon met een handicap
De Europese parkeerkaart voor personen met een handicap doet dienst als vrijstellingskaart.
Met deze kaart kan de houder ervan parkeren in alle gereglementeerde zones van Koekelberg, zonder te moeten betalen, noch zijn parkeerschijf te moeten plaatsen.

5. Bezoeker
Toekenningsvoorwaarden:
De aanvrager moet bezoeker zijn van een persoon, een bedrijf of een zelfstandige in een sector met gereglementeerd parkeren.
Een kaart ‘bezoeker' betreft per dag slechts één wagen.

De kaart ‘bezoeker' kan alleen worden afgeleverd voor voertuigen:
- waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton niet overschrijdt;
- die verbonden zijn aan een persoon, een bedrijf of een zelfstandige in een sector met gereglementeerd parkeren (grijs, groen en blauw)

Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten voegen:
- het naar behoren ingevulde formulier betreffende de ‘aanvraag van een kaart bezoeker';
- kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
- de identiteitskaart of een volmacht met de identiteitskaart van de aanvrager wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet; er bestaat geen specifiek volmacht-model; de gegevens die erop vermeld moeten staan, zijn de naam en de voornaam van de persoon die in de plaats komt van de aanvrager van de bezoekerskaart, alsook de vermelding van het vereiste document (hier de bezoekerskaart). De kopie van de identiteitskaart van de aanvrager moet goed leesbaar zijn.

Hoeveelheden: Een kaart ‘bezoeker' stemt overeen met één parkeerplaats voor één voertuig gedurende één dag. Het aantal kaarten ‘bezoeker' is niet beperkt.

Prijs: Een retributie van € 3,00 is ingevoerd per bezoekerskaart voor 1 dag.

Geldigheid:

Plaats van de geldigheid: de kaart ‘bezoeker' is geldig in de toegewezen parkeersector(en) die verbonden zijn met de persoon, het bedrijf, de zelfstandige die/dat bezocht werd op de plaatsen waar de reglementering op het parkeren het toestaat, in de grijze, groene en blauwe zones.

Geldigheidsduur: de kaart is verbonden met een voertuig en heeft een geldigheidsduur van één dag.

Om het aanvraagformulier van bezoekerskaart te verkrijgen, klik hier

6. Beroepsmatig gebruik : bedrijven en zelfstandigen, vrije beroepen, vzw's, erediensten,…
Definitie:
Men verstaat onder:
Zelfstandige: de houder van een vrij beroep of de zelfstandige;

Bedrijf: elke rechtspersoon ongeacht zijn statuut: de bedrijven vermeld in artikel 2 van het wetboek van vennootschappen, de openbare en de privé instellingen, de instellingen voorbehouden aan de erediensten bedoeld door de wet op het tijdelijke van de erediensten, de instellingen van het niet-leerplichtonderwijs, de ziekenhuizen, klinieken, polyklinieken en zorgverlenende instellingen, de liefdadigheidswerken, de vzw's.

Toekenningsvoorwaarden:
Een kaart ‘bedrijven en zelfstandigen' betreft slechts één wagen, er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat).
De kaart ‘bedrijven en zelfstandigen' kan alleen worden afgeleverd voor voertuigen:
- waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton niet overschrijdt;
- die verbonden zijn aan een bedrijf of een zelfstandige waarvan de sociale zetel of de exploitatiezetel gelegen is in een sector met gereglementeerd parkeren (grijs, groen en blauw).

Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.

De enige verantwoordelijke voor het bedrijf of de zelfstandige moet de volgende documenten voorleggen:
- het naar behoren ingevulde formulier betreffende de ‘aanvraag van een kaart voor bedrijven en zelfstandigen';
- het goedgekeurde bedrijfsvervoerplan of een goedgekeurd equivalent;
- kopie van de lijst van personeelsleden voor wie een kaart gevraagd wordt;
- kopie van elke identiteitskaart;
- kopie van elk inschrijvingsbewijs;
- kopie van de statuten van de onderneming of activiteitsattest met betrekking tot de gemeente;

Het BVP of equivalent wordt voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. De gegevens verstrekt aan het College worden doorgespeeld aan het Parkeeragentschap, dat deze gegevens zal delen met de administratie van de uitrusting en de verplaatsingen van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bijzondere voorwaarden:
Het bedrijf wijst een enige verantwoordelijke aan als contactpersoon voor de contacten met het gemeentebestuur en het Agentschap.

Hoeveelheden: Er kunnen, voor alle bedrijven van meer dan 60 werknemers, niet meer dan 50% vrijstellingskaarten worden afgeleverd in verhouding tot het per bedrijf of per zelfstandige tewerkgestelde personeel.
Voor alle bedrijven van minder dan 60 werknemers zal de gemotiveerde aanvraag geanalyseerd worden door de afleverende overheid.

De aanvraag van eventuele bijkomende vrijstellingskaarten die samenhangt met een personeelsuitbreiding zal gemotiveerd moeten zijn en ze zal geanalyseerd worden door de afleverende overheid.

Prijs:
Het prijzentarief van de kaart is als volgt:
- € 150,00 per kaart voor de eerste 5 kaarten;
- € 250,00 per kaart vanaf de 6de tot en met de 2de kaart;
- € 500,00 per kaart vanaf de 21ste tot en met de 30ste kaart;
- € 600,00 per kaart voor elke bijkomende kaart.

Geldigheid:

Plaats van de geldigheid: De houders van deze vrijstellingskaart zullen hun voertuig alléén mogen parkeren in de grenzen van de sectoren die hun toegewezen zijn. Deze kaart kan gebruikt worden in een grijze, groene en blauwe zone.

Geldigheidsduur: De kaart ‘bedrijven en zelfstandigen' is 1 jaar geldig.

Om het aanvraagformulier voor de kaart(en) “bedrijven en zelfstandigen” te verkrijgen, klik hier

7. Onderwijsinstelling
Definitie:
Onderwijsinstelling: elke georganiseerde onderwijsinstelling die erkend of gesubsidieerd is door een gemeenschap en de kinderdagverblijven die openbaar zijn of inkomenstarieven toepassen.

Toekenningsvoorwaarden:
De onderwijsinstelling moet ingeplant zijn in een sector met gereglementeerd parkeren.
Een kaart ‘onderwijsinstelling' betreft slechts één wagen, er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat).

De kaart ‘onderwijsinstelling' kan alleen worden afgeleverd voor voertuigen:
- waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton niet overschrijdt;
- die verbonden zijn aan een onderwijsinstelling gelegen in een sector met gereglementeerd parkeren (grijs, groen en blauw).

Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.

Het hoofd van de schoolinstelling of zijn vertegenwoordiger moet de volgende documenten voorleggen:
- het naar behoren ingevulde formulier betreffende de ‘aanvraag van een kaart onderwijsinstelling';
- het goedgekeurde Schoolvervoerplan of een goedgekeurd equivalent;
- kopie van de personeelslijst;
- kopie van elke identiteitskaart ;
- kopie van elk inschrijvingsbewijs;

Het SVP of equivalent wordt voorgesteld bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. De gegevens verstrekt aan het College worden doorgespeeld aan het Parkeeragentschap, dat deze gegevens zal delen met de administratie van de uitrusting en de verplaatsingen van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bijzondere voorwaarden:
Als de aanvrager het bewijs levert dat een leerkracht lesgeeft in instellingen gelegen in verschillende sectoren, dan zal de laatste een kaart kunnen krijgen die geldig is in alle sectoren waar de desbetreffende schoolinstellingen gelegen zijn.
Het hoofd van de schoolinstelling of zijn vertegenwoordiger wordt aangewezen als enige vertegenwoordiger en als contactpersoon voor de contacten met het gemeentebestuur en/of het Agentschap.

Hoeveelheden: Er kunnen, voor alle schoolinstellingen van meer dan 60 werknemers, niet meer dan 50% vrijstellingskaarten worden afgeleverd in verhouding tot het per schoolinstelling tewerkgestelde personeel.
Voor de schoolinstellingen met minder dan 60 werknemers zal de gemotiveerde aanvraag geanalyseerd worden door de afleverende overheid.

De aanvraag van eventuele bijkomende vrijstellingskaarten die samenhangt met een personeelsuitbreiding zal gemotiveerd moeten zijn en ze zal geanalyseerd worden door de afleverende overheid.

Prijs: Een retributie van € 75,00 is verschuldigd voor elke kaart.

Geldigheid:

Plaats van de geldigheid: de kaart ‘onderwijsinstelling' is geldig in de toegewezen parkeersector(en) die verbonden zijn met de inplanting van de onderwijsinstelling op de plaatsen waar de reglementering op het parkeren het toestaat, in de grijze, groene en blauwe zones.
De kaart van een leerkracht die lesgeeft in instellingen gelegen in verschillende sector(en) is geldig in de toegewezen parkeersector(en) die verbonden zijn met de inplantingen van de onderwijsinstellingen op de plaatsen waar de reglementering op het parkeren het toestaat, in de grijze, groene en blauwe zones.

Geldigheidsduur: elke kaart ‘onderwijsinstelling' is 1 jaar geldig.

Om het aanvraagformulier voor de kaart(en) “onderwijsinstellingen” te verkrijgen, klik hier

8. Tijdelijke werf

Toekenningsvoorwaarden:
Een kaart 'tijdelijke werf' betreft slechts één wagen, er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat).
De kaart ‘tijdelijke werf' kan alleen worden afgeleverd voor voertuigen:
- waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton niet overschrijdt;
- die verbonden zijn aan een werf in een sector met gereglementeerd parkeren (grijs, groen en blauw).

Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten voegen:
- het naar behoren ingevulde formulier betreffende de ‘aanvraag van een kaart tijdelijke werf';
- kopie van het inschrijvingsbewijs;
- toestemming m.b.t. de werf;

Hoeveelheden:
Een kaart ‘tijdelijke werf' stemt overeen met een parkeerplaats met een duur van 15 opeenvolgende kalenderdagen.

Prijs: Een forfaitaire retributie van € 50,00 per parkeerplaats is verschuldigd voor elke duur die zich situeert tussen 1 en 15 kalenderdagen.

Geldigheid:

Plaats van de geldigheid: de kaart ‘tijdelijke werf' is geldig in de sector(en) met toegewezen parkeren daar waar de werf wordt uitgevoerd op de plaatsen waar de reglementering op het parkeren dat toestaat, in de grijze, groene en blauwe zones.

Geldigheidsduur: Elke vrijstellingskaart ‘tijdelijke werf' heeft een geldigheid van 15 kalenderdagen.

Om het aanvraagformulier voor de kaart(en) “tijdelijke werf” te verkrijgen, klik hier

9. Zorgverlener van dringende medische zorgen
Definitie:
Zorgverleners van dringende medische zorgen: worden beschouwd als personen die dringende medische zorgen verlenen, de personen die medische zorgen verstrekken en een RIZIV-nummer hebben, wanneer zij erbij gehaald worden om onmiddellijk de gepaste eerste hulp te geven aan elke persoon wiens gezondheidstoestand een dringende interventie vereist ten gevolge van een ongeval of een plotse ziekte of nog ten gevolge van de plotse complicaties van een ziekte.

Toekenningsvoorwaarden:
Een kaart ‘zorgverlener van dringende medische zorgen' betreft slechts één wagen, er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat).
De kaart ‘zorgverlener van dringende medische zorgen' kan alleen worden afgeleverd voor voertuigen:
- waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton niet overschrijdt;
- die zorgen verlenen in de gereglementeerde zones van de gemeente.

Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten voegen:
- het naar behoren ingevulde formulier betreffende de ‘aanvraag van een kaart zorgverlener van dringende medische zorgen';
- kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
- kopie van de identiteitskaart;
- een bewijs dat hij een RIZIV-nummer heeft als verlener van individuele zorgen;

Het College van Burgemeester en Schepenen verifieert de verstrekte documenten en kan eisen dat er bijkomende inlichtingen verstrekt worden om na te gaan dat de toekenningsvoorwaarden wel degelijk vervuld zijn.

Bijzondere voorwaarden:
De kaart kent de eraan verbonden rechten toe, wanneer de zorgverlener van dringende medische zorgen een interventie uitvoert, en dit gedurende heel de periode dat hij effectief dringende medische zorgen verleent.
De vrijstellingskaart moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst worden. Ze gaat vergezeld van de vermelding ‘interventie in uitvoering' en het blauwe parkeerbord dat het tijdstip aangeeft waarop de zorgverlener is aangekomen. Het gaat om een strikt professioneel gebruik dat beperkt is tot deze omstandigheden.

De aanvrager ontvangt zijn kaart en de daarbij horende gebruiksregels, die stipuleren dat het gebruik van de kaart onderworpen is aan de verplichting:
- de vrijstellingskaart duidelijk te plaatsen tegen de binnenkant van de voorruit van het voertuig, samen met de vermelding ‘interventie in uitvoering';
- de parkeerschijf te plaatsen, zo dat ze het tijdstip aangeeft waarop de zorgverlener is aangekomen.

Hoeveelheden: er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat), één vrijstellingskaart ‘zorgverlener van dringende medische zorgen' betreft slechts één enkele wagen.

Prijs: De kaart wordt ingevoerd door middel van de betaling van een retributie van € 200,00 per jaar.

Geldigheid:

Plaats van de geldigheid: de kaart is geldig in alle gereglementeerde zones en op heel het grondgebied van het brussels Hoofdstedelijk gewest.

Geldigheidsduur: de kaart ‘zorgverlener van dringende medische zorgen' heeft een geldigheidsduur van één jaar.

Om het aanvraagformulier voor de kaart ‘zorgverlener van dringende medische zorgen' te verkrijgen, klik hier

10. Zorgverlener van niet-dringende medische zorgen
Definitie:
Worden beschouwd als zorgverlener van niet-dringende medische zorgen: de personen die niet-dringende medische zorgen verstrekken en de dierenartsen, wanneer zij een interventie uitvoeren. Zij zijn erkend door de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.

Toekenningsvoorwaarden:
Een kaart ‘zorgverlener van niet-dringende medische zorgen' betreft slechts één wagen, er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat).
De kaart ‘zorgverlener van niet-dringende medische zorgen' kan alleen worden afgeleverd voor voertuigen:
- waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton niet overschrijdt;
- die niet-dringende medische zorgen verlenen in de gereglementeerde zones van de gemeente.

Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten voegen:
- het naar behoren ingevulde formulier betreffende de ‘aanvraag van een kaart zorgverlener van niet-dringende medische zorgen';
- kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
- kopie van de identiteitskaart;
- een bewijs dat de zorgverlener als verstrekker van niet-dringende individuele zorgen of als dierenarts verbonden is aan organisaties die erkend zijn door de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Het College van Burgemeester en Schepenen verifieert de verstrekte documenten en kan eisen dat er bijkomende inlichtingen verstrekt worden om na te gaan dat de toekenningsvoorwaarden wel degelijk vervuld zijn.

Bijzondere voorwaarden:
De kaart kent de eraan verbonden rechten toe, wanneer de zorgverlener van niet-dringende medische zorgen een interventie uitvoert, en dit gedurende heel de periode dat hij effectief niet-dringende medische zorgen verleent.
De vrijstellingskaart moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst worden. Ze gaat vergezeld van de vermelding ‘interventie in uitvoering' en het blauwe parkeerbord dat het tijdstip aangeeft waarop de zorgverlener is aangekomen. Het gaat om een strikt professioneel gebruik dat beperkt is tot deze omstandigheden.

De aanvrager ontvangt zijn kaart en de daarbij horende gebruiksregels, die stipuleren dat het gebruik van de kaart onderworpen is aan de verplichting:
- de vrijstellingskaart duidelijk te plaatsen tegen de binnenkant van de voorruit van het voertuig, samen met de vermelding ‘interventie in uitvoering';
- de parkeerschijf te plaatsen, zo dat ze het tijdstip aangeeft waarop de zorgverlener is aangekomen.

Hoeveelheden: er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat), één vrijstellingskaart ‘zorgverlener van niet-dringende medische zorgen' betreft slechts één enkele wagen.

Prijs: De kaart wordt ingevoerd door middel van de betaling van een retributie van € 75,00 per jaar.

Geldigheid:

Plaats van de geldigheid: de kaart mag gebruikt worden in een groene, grijze en blauwe zone, en in een evenementenzone op heel het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Geldigheidsduur: de kaart ‘zorgverlener van niet-dringende medische zorgen' heeft een geldigheidsduur van één jaar.

Om het aanvraagformulier voor de kaart ‘zorgverlener van niet-dringende medische zorgen' te verkrijgen, klik hier

11. Autodelen
Toekenningsvoorwaarden:
Deze vrijstellingskaart is specifiek bestemd voor de houders van motorvoertuigen die deelnemen aan het door het Parkeeragentschap erkende systeem van autodelen zoals bepaald in artikel 2 – Definities.
Er kunnen evenveel kaarten afgeleverd worden als er gedeelde wagens zijn. Deze kaarten worden alléén toegekend voor de voertuigen waarvoor de vereniging van gedeelde wagens beschikt over minstens één stelplaats op het grondgebied van de gemeente.
Een kaart ‘autodelen' betreft slechts één wagen, er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat).
De kaart ‘autodelen' kan alleen worden afgeleverd voor voertuigen:
- waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton niet overschrijdt
- waarvan het gedeelde karakter duidelijk is aangegeven op het voertuig door het bedrijf dat deze dienst uitbaat.
Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten voegen:
- het naar behoren ingevulde formulier betreffende de ‘aanvraag van een kaart autodelen';
- kopie van het inschrijvingsbewijs;
- kopie van de erkenning als bestuurder/operator van een gedeelde wagen;

Hoeveelheden: er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat), één vrijstellingskaart ‘autodelen' betreft slechts één enkele wagen.

Prijs: Een retributie van € 5,00 per voertuig en per jaar is verschuldigd.

Geldigheid:
De kaart is alléén geldig wanneer het voertuig wordt gebruikt door een klant die de dienst autodelen betaalt.

Plaats van de geldigheid: deze kaart mag gebruikt worden in een groene, grijze en blauwe zone, in een evenementenzone, alsook op de parkeerplaatsen voorbehouden voor gedeelde wagens op heel het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Geldigheidsduur: de kaart ‘autodelen' heeft een geldigheidsduur van één jaar.

Om het aanvraagformulier voor de kaart(en) ‘autodelen' te verkrijgen, klik hier

12. Leurhandelaars
Definitie:
Een leurhandelaar oefent een ambulante activiteit uit op rondtrekkende wijze op het grondgebied van een gemeente. De aan deze categorie van gebruikers toegekende kaart is geldig in de sector(en) waar de ambulante activiteit wordt uitgeoefend, op de plaatsen waar de parkeerreglementering het toelaat.

Toekenningsvoorwaarden:
Een kaart ‘leurhandelaar' betreft slechts één wagen, er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat).
De kaart ‘leurhandelaar' kan alleen worden afgeleverd voor voertuigen:
- waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton niet overschrijdt;
- die zijn activiteit uitoefent in een sector met gereglementeerd parkeren (grijs, groen en blauw).

Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.

De aanvrager moet de volgende documenten voorleggen:
- het naar behoren ingevulde formulier betreffende de ‘aanvraag van een kaart voor leurhandelaars';
- kopie van het inschrijvingsbewijs;
- kopie van de toestemming om de activiteit ‘leurhandel' uit te oefenen op het territorium van de gemeente;

Prijs:
€ 75,00/jaar om één dag per week te parkeren;
€ 150,00/jaar om twee dagen per week te parkeren;
€ 350,00/jaar om 7 dagen per week te parkeren.

Geldigheid:

Plaats van de geldigheid: De kaart ‘leurhandelaar' is geldig in de parkeersector(en) waar de aanvrager zijn ambulante activiteit uitoefent op de plaatsen waar de reglementering op het parkeren hem dat toestaat, in de grijze, groene en blauwe zones.

Geldigheidsduur:
De kaart ‘leurhandelaar' is 1 jaar geldig, naar keuze van de aanvrager:
Eén dag per week, de dag wordt bepaald door de aanvrager;
Twee dagen per week, de twee dagen worden bepaald door de aanvrager;
Zeven dagen per week;

Om het aanvraagformulier voor de kaart(en) ‘leurhandelaars' te verkrijgen, klik hier

13. Interventies
Definitie:
Ze wordt afgeleverd aan elke gebruiker die zijn nood hieraan kan aantonen. De aanvrager kan aan zijn aanvraag dus de elementen en de bewijzen toevoegen die zijn behoeften aantonen voor wat betreft interventies in andere sectoren van het gewest: Bedrijfsvervoerplan ( BVP), facturen, bestelbonnen, …

Toekenningsvoorwaarden:
Een kaart ‘interventie' betreft slechts één wagen, er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat).
De kaart ‘interventie' kan alleen worden afgeleverd voor voertuigen:
- waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton niet overschrijdt;
- die interventies uitvoeren in de gereglementeerde zones van de gemeente.

Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten voegen:
- het naar behoren ingevulde formulier betreffende de ‘aanvraag van een kaart interventie';
- kopie van het inschrijvingsbewijs;
- kopie van de identiteitskaart;
- de elementen en de bewijzen die zijn behoeften aantonen voor wat betreft interventies in één of meer gereglementeerde zones van de gemeente

Het Agentschap verifieert de verstrekte documenten en kan eisen dat er bijkomende inlichtingen verstrekt worden om na te gaan of de toekenningsvoorwaarden wel degelijk vervuld zijn.

Afleverende autoriteit: Alléén het Parkeeragentschap levert kaarten “interventie” af.

Hoeveelheden: er kan slechts één kaart worden afgeleverd per inschrijvingskenteken (nummerplaat), één vrijstellingskaart ‘interventie' betreft slechts één enkele wagen.

Prijs: Een retributie van € 50,00 per voertuig en per maand is verschuldigd.

Geldigheid:

Plaats van de geldigheid: de kaart ‘interventie' mag alléén gebruikt worden in de parkeersectoren die op voorhand duidelijk vermeld zijn (blauwe, groene en grijze zone) voor een duur van maximaal 3.00 uur, bij dringende interventies door de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen.
De gebruiker zal de plaats van interventie op een zichtbare manier aanduiden in de buurt van de kaart. Elk misbruik dat wordt vastgesteld zal het College machtigen tot de afschaffing van alle kaarten van dit type en van het type “overige gebruiker” toegekend aan bedrijven of aan zelfstandigen.

Geldigheidsduur: de kaart ‘interventie' heeft een geldigheidsduur van één maand.<<<Ook te zien:
    » Fietsparkeren : Fietsbox
    » Gevaarlijk parkeren, dat doe je niet zomaar!
    » Onthaal van de nieuwe inwoners ( 27/02/2007 )
    » Onthaal van de nieuwe inwoners ( 07/03/2006 )
    » Afdeling voor Europese Zaken
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 18.45*
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
*Enkel de diensten Burgerlijke stand en Bevolking


02/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»
1
2
3
4
5
6
7
»
8
9
10
11
12
13
14
»
15
16
17
18
19
20
21
»
22
23
24
25
26
27
28
»
29
30
      
Zondag 7 juni
Koekelberg
ZON


18°
MAN


18°
DIN

10°
17°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 10.1 °C
Sol. Rad : 0 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
xxxx : ()
Man  : ()
Din  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster