De Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling (PCGO)    Print

 

a. De PCGO 1 :

Deze heeft op 12 maart 2003 om 18 U plaatsgevonden. De Heer Ph. PIVIN, Burgemeester zit de PCGO voor. Tijdens deze vergadering kreeg iedereen de gelegenheid om zich te uiten en de vertegenwoordigers van de bewoners, de verenigingen, de schoolinstellingen en de bedrijfswereld hebben bij een eerste tafelronde benadrukt welke elementen zij graag in het Wijkcontract Vanhuffel aan bod willen zien komen.

Tussen de opgeworpen punten en uitgebrachte opmerkingen, merkt men ondermeer op :

 • het belang van de verenigbaarheid en de coherentie van de nieuwe projecten met deze die reeds bestaan;
 • de noodzaak van samenhang tussen de vastgoedprojecten en de specifieke sociale elementen van de betrokken wijk;
 • de inachtneming van de veiligheid, met name rondom de scholen;
 • het opnieuw dynamisch maken van de wijk door het behoud en de terugkeer van de handelszaken;
 • de verbetering van het leefkader van de bewoners door de hinder te wijten aan het verkeer, bij het heraanleggen, op te lossen;
 • de verbetering van de kwaliteit van de bestaande bebouwing en architectuur;
 • een zo breed mogelijke informatiestroom naar de inwoners toe;
 • een antwoord aan de noden en de zorgen van de inwoners door de inrichting van groene ruimten en ontmoetingsplaatsen;
 • de verbetering van de sociale banden, de gezelligheid van de wijk en de sociale controle;
 • het behoud van een voldoende aanbod parkeergelegenheden.

De verschillende leden van de PCGO hebben eveneens ideeën naar voor gebracht die kunnen deel uit maken van het ontwerpprogramma van het Wijkcontract Vanhuffel, zoals bijvoorbeeld: de heraanleg van het Henri Vanhuffelplein, de Novillesquare, het optrekken van een woongebouw op het braakliggend terrein van de Weversstraat, enz.

b. De PCGO 2 :

Deze heeft op 31 maart 2003 om 18 U plaatsgevonden. Tijdens deze tweede zitting heeft het studiebureau fase I over de bestaande toestand voorgesteld; deze werd geanalyseerd in het geheel van de perimeter en zijn grenzen. De leden van de PCGO hebben de kans gekregen om op deze analyse te reageren.

In grote lijnen volgen de vaststellingen:

 • het tekort aan lege woningen in de perimeter en de betrekkelijk hoge kostprijs van verkoop en huur;
 • de actiemogelijkheden op de niet bebouwde terreinen;
 • de staat van sommige te renoveren openbare ruimtes zoals het Vanhuffelplein, de Jetsesteenweg, de Sint-Annakerkstraat, enz;
 • het gebrek van zichtbaarheid en veiligheid dichtbij de scholen die gelegen zijn in de perimeter;
 • de aanwezigheid van vele handelsgelijkvloers die niet bezet zijn of die heringericht werden in woning;
 • de achteruitgang van de handelszaken in de perimeter;
 • de problematiek van de parkeerplaatsen;
 • het plaatsgebrek in het gemeentelijke kinderdagverblijf;
 • het gebrek van ingerichte groene ruimtes voor de bewoners.

De heer J. GOESSENS werd verkozen tot Vice-voorzitter van de PCGO.

c. De PCGO 3 :

Deze heeft op 5 mei 2003 om 20 U plaatsgevonden. Tijdens deze zitting, heeft het studiebureau de inhoud van fase II (diagnostiek, objectieven en werkzaamheden) uitgelegd. Deze tweede fase heeft tot doel de problematiek van de wijk beter te omlijnen en te overwegen welke werkzaamheden het best beantwoorden aan de meest dringende behoeften van de bevolking. Tijdens deze vergadering heeft het studiebureau dus een eerste lijst van de werkzaamheden ingedeeld volgens de verschillende interventieluiken uit het Wijkcontract, voorgesteld. Aan het einde van deze vergadering, werden de documenten van fase I en van fase II eenstemmig door de leden van de PCGO goedgekeurd. Een gewijzigde perimeter van het Wijkcontract werd eveneens voorgesteld.

d. De PCGO 4 :

Deze heeft op 17 juni 2003 om 19 U plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering heeft het studiebureau aan de leden een ontwerpprogramma voorgesteld, gebaseerd op de werkzaamheden die reeds ter sprake kwamen tijdens de PCGO3 waarin de opmerkingen van de leden van de PCGO die gemaakt werden tijdens de vorige vergadering opgenomen werden. Het studiebureau heeft bovendien benadrukt dat dit ontwerpprogramma nog kan gewijzigd worden tot bij de definitieve goedkeuring ervan De procedure van openbaar onderzoek in het kader van het Wijkcontract Vanhuffel werd tevens uitgewerkt. De vertegenwoordigers van de bewoners en van de vereniging-, school- en economische kringen werden eveneens gevraagd om de bevolking te informeren. Aan het slot van deze vergadering hebben de leden een advies gegeven over de fase III - ontwerpprogramma.

Lijst van de werkzaamheden die in fase III – ontwerpprogramma van het Wijkcontract Vanhuffel hernomen zijn op 17 juni 2003:

LUIK 1

 • Terrein Weversstraat : bouwen van woningen gelijkgesteld met sociale woningen (13 appartementen (G+4)) P
 • Gebouwen Simonisplein : zware verbouwing van woningen gelijkgesteld met sociale woningen (4 appartementen) P
 • Sergijselsstraat : bouwen van woningen gelijkgesteld met sociale woningen (35 appartementen) NP

LUIK 2

 • Gebouwen Simonisplein : zware verbouwing van geconventioneerde woningen (4 appartementen) NP

LUIK 3

 • Sergijselsstraat : bouwen van woningen gedeeltelijk gelijkgesteld met sociale woningen (35 appartementen) P
 • Terrein Weversstraat : bouwen van woningen gedeeltelijk gelijkgesteld met sociale woningen (13 appartementen (G+4)) NP
 • Gebouwen Simonisplein : zware verbouwing van woningen gedeeltelijk gelijkgesteld met sociale woningen (4 appartementen) NP

LUIK 4

 • Vanhuffelplein : volledige heraanleg – heraanleg van het plein en van de nabije omgeving, bijzondere tussenkomst (fontein, bijzondere verlichting,…) – inrichting voor de markt P
 • Sint-Annakerkstraat – volledige heraanleg – Herinrichting verlichting, inbegrepen - bijzondere inrichting voor de markt P
 • Jetsesteenweg met het kruispunt Herkoliersstraat : wegenis en verlichting – weggedeelte LeopoldII-laan – L. Fourezstraat, weggedeelte LeopoldII-laan – Sergijselsstraat, kruispunt Herkoliersstraat en Veiligheidsstraat, inrichting van een speelruimte voor kleine kinderen P
 • 11. Beveiliging van de omgeving rondom de scholen en het toekomstige GHOK – heraanleg van de wegenis P
  • Herkoliersstraat
  • Ganshorensestraat
  • J. Debeckerstraat
  • Sergijselsstraat
 • Specifieke verkeersborden voor de 7 scholen binnen de perimeter, het GHOK en de Herkoliers 35 P
 • Park « Sporthal » : inrichting van het park en van de nabije omgeving – inrichting van het park, afbraakwerken van de bestaande sporthal, sportuitrusting « playsports » P
 • Kleine tunnel Ganshorensestraat : bijzondere werken onder de spoorwegbrug. Bijzondere verlichting, heraanleg van de openbare ruimte P
 • Novillesquare : heraanleg van het park NP
 • Van Hoegaerdeplein : heraanleg van het plein – groenbeplanting in het midden van het plein NP
 • F. Delcoignestraat : groenbeplantingen in de straat – planten van een tiental bomen NP
 • Ganshorensestraat : groenbeplantingen in de straat, heraanleg – planten van een vijftiental bomen NP
 • Perimeter van het Wijkcontract : verlichting van andere wegen – vernieuwing van de openbare verlichting volgens de geconstateerde zwakke punten NP

LUIK 5.1

 • Ganshorensestraat : bouwen en inrichting van een Gemeentelijk Huis voor de Opvang van kinderen (GHOK) – sloping van het bestaande « douchepaviljoen » P
 • Hoek Herkoliersstraat/Jetsesteenweg : bouw van een ontmoetingsruimte, polyvalente zalen en gemeenschappelijke onthaalruimten (2 verdiepingen) binneninrichting van het huizenblok P
 • Herkoliersstraat 35 : gedeeltelijke renovatie – sluiting van de bestaande toiletten, planten van vier bomen op de speelplaats, zaal : geluidshinderstudie + acties P
 • F. Delcoignestraat : reorganisatie van het onthaal en van de huisvesting van het OCMW NP

LUIK 5.2

 • Informatie over de verschillende acties in het kader van het Wijkcontract naar de bewoners P
 • Revitalisatie van de handelszaken in de Sint-Annakerkstraat en op het Vanhuffelplein P
 • Project ter aanmoediging van de renovatie en de huisvesting P 26. Projecten gericht op de versterking van de sociale samenhang van de wijk P
 • Project « De plaats van de familie in de wijk »
 • Interactie Scholen-Wijk :
  • Aanvullend project met acties geleid in het kader van het positieve discriminatie-programma, luik C « opening naar de wijk »
  • Project gericht op « het respect van het verschil »
  • Project gericht op de intergeneratie-as
 • Omkadering in het kader van het project GHOK P
 • Herkoliers 35 : coördinatie en animatie van de verenigingen NP

e. De PCGO 5 :

Deze heeft op 6 november 2003 om 19 U plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering werd een verslag van het openbaar onderzoek en de Overlegcommissie uitgebracht. De verschillende wijzigingen die aan het ontwerpprogramma sinds de PCGO4 werden voorgesteld. Uitleg werd verschaft aan de leden van de PCGO wat betreft de procedures en de realisatietermijnen van de verschillende ontwerpen. Er werd besproken een specifieke werkgroep op te richten voor de openbare ruimtes. De doeleinden zijn de grote assen te beschrijven die aangewend moeten worden in het kader van de heraanleg van de openbare ruimtes en in het bijzonder, in een eerste fase, voor het Vanhuffelplein. Er werd tevens een lijst opgesteld met de namen van de verschillende vertegenwoordigers die deel uit maken van deze werkgroep.

 

 

f. DE PCGO 6 :

Deze heeft op 02 februari 2004 om 19 U 30 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering werd het programma van het Wijkcontract Vanhuffel, goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 11 december 2003, voorgesteld.

Het overzicht van het goedgekeurde programma is hieronder opgenomen onder punt III « programma ».

Er werd een verslag van de werkvergadering van 10 december 2003 opgesteld. Deze vergadering, die voorafging aan de aanstelling van het studiebureau voor de heraanleg van het H. Vanhuffelplein, had tot doel de bezorgdheden van de pleingebruikers in kaart te brengen (bewoners, handelaars, openbare diensten, openbaar vervoer,…)

De belangrijkste elementen die besproken werden tijdens deze vergadering zijn :

 • Rekening houden met de impact op het verkeer in de omgeving en ervoor zorgen dat iedereen er wel bij vaart, ook personen met beperkte mobiliteit of slechtzienden ;
 • Het belang van de aanleg van een gezellig groener plein met een kwaliteitswegdek en een aangepaste openbare verlichting;
 • Rekening houden met de buslijn, de religieuze activiteiten, de toegankelijkheid tot de openbare gebouwen ;
 • Bijkomende hinder voor de bewoners vermijden (trillingen,…)
 • Rekening houden met de commerciële impact van het plein en met de wekelijkse markt ;

g. De PCGO 7 :

Deze heeft plaatsgevonden op 23 maart 2004 om 19 U. Tijdens deze vergadering, werd de stand van zakenvan de verschillende projecten in kaart gebracht. Het project Simonis, waarvoor een onteigening in aanmerking zou komen, werd hier voorgesteld en de onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid uitgelegd. De schets voor de herinrichting van de tunnel van de Ganshorensestraat, uitgevoerd door het studiebureau, werd eveneens voorgesteld.

h. De PCGO 8:

Ze heeft op 21 juni 2004 om 19 U plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering werd de evolutie van de verschillende projecten uitgelegd. Verschillende schetsen van luik 4 werden voorgesteld zoals bijvoorbeeld: de Novillesquare, het speelplein “kleine kinderen” van de Herkoliersstraat, het project van “Beveiliging/Signalisatie” maar ook de schets van het GHOK. De leden hebben de gelegenheid gekregen om te reageren op deze voorstellen en hun opmerkingen, die aan de studiebureaus werden doorgegeven, hebben als doel de projecten te laten ontwikkelen. Het voorontwerp van de Novillesquare werd ook voorgesteld tijdens deze vergadering.

i. De PCGO 9:

Ging door op 13 september 2004 om 18 U 30. Tijdens deze vergadering werd de evolutie van de verschillende voorontwerpen uiteengezet, met name : het GHOK, de inrichting van het speelplein “Kleine Kinderen” op de hoek van de Herkoliersstraat / Jetsesteenweg, de tunnel van de Ganshorensestraat en het project Beveiliging / Signalisatie. Informatie werd verstrekt over de opvolging van de premie-aanvragen en over het aanplantingsproject in de Debecker/Vanhuffel-buurt.

j. De PCGO 10:

Ging door op 22 november 2004 om 19 U. Verschillende voorontwerpen en hun evolutie werden voorgesteld : het Vanhuffelplein, de Sint-Annakerkstraat, de Jetsesteenweg, het Park “Sporthal” en het multisportterrein, de Ganshorensestraat, de François Delcoignestraat (aanplantingen) en het Van Hoegaerdeplein. De informatie over de vordering van de andere dossiers werd eveneens verstrekt.

k. De PCGO 11:

Ging door op 21 december 2004 om 19 U. Het voorontwerp van het dossier Wever en het project Vergroening werden voorgesteld. De vordering van de verschillende dossiers werd ook gedaan.

 

 

l. De PCGO 12:

Ging door op 14 maart 2005 om 19 U. Bij deze gelegenheid werd de balans voorgesteld van de PCGO van 2004 evenals de evolutie van de projecten GHOK en Park “Sporthal”. Het project Vergroening en de uitwerking van de aanplantingsdag werden uitgelegd. De leden werden geïnformeerd over de vordering van de verschillende andere projecten.

m. De PCGO 13:

Ging door op 24 mei 2005 om 19 U. De evolutie van de voorontwerpen in openbare ruimten, gefinancierd door de FOD MV, werd uiteengezet. Het gewijzigd project van het GHOK werd eveneens voorgesteld. De vordering van het “Lichtplan” werd uiteengezet evenals de opvolging van de verschillende andere dossiers.

n. De PCGO 14:

Ging door op 20 juni 2005 om 19 U. De leden werden geïnformeerd over de ingediende stedenbouwkundige vergunningen (Wevers, Speelplein “Kleine kinderen” en Tunnel Ganshorensestraat) evenals de evolutie van het onteigeningsdossier (Simonis). De leden werden geïnformeerd over de vordering van de verschillende andere dossiers.

o. De PCGO 15 :

Op 5 september 2005 was er om 19 U de 15de PCGO. De evolutie van de dossiers "Openbare Verlichting", "Stimulering Handel" en "Novillesquare" werd toegelicht. De leden vernamen ook meer over de ingediende stedenbouwkundige vergunningen (Speelplein "kleine kinderen", Tunnel Ganshorensestraat en Wevers) en de opvolging van verschillende andere dossiers.

p. De PCGO 16 :

Op 3 oktober 2005 was er om 19 U de 16de PCGO. De voorgestelde wijzigingen aan het programma van het Wijkcontract werden er uitgelegd. De leden kregen informatie over de evolutie van de door de FOD MV (Federale OverheidsDienst Mobiliteit en Vervoer) gesubsidieerde dossiers, de ingediende stedenbouwkundige vergunningen, het dossier "Openbare Verlichting" en de opvolging van verschillende andere dossiers.

q. De PCGO 17 :

Op 17 oktober 2005 was er om 19 U de 17de PCGO. Het enige agendapunt was er de wijziging aan het programma van het Wijkcontract.

r. De PCGO 18 :

Op 21 december 2005 was er om 19 U de 18de PCGO. De leden kregen informatie over de evolutie van het dossier "Novillesquare" en over de verdeling van het Agora News 3. De opvolging van verschillende andere dossiers werd ook toegelicht.

 

 

s. De PCGO 19 :

De 19de PCGO vond plaats op 13 maart 2006 om 19u. Deze vergadering begon met het opmaken van de stand van zaken van de PCGO's 2005. De stand van zaken  van de dossiers, gesubsidieerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer, werd opgemaakt. Het studiebureau, belast met  de herwaardering van de handelszaken is zijn studie komen voorstellen

t. De PCGO 20 :

De 20ste PCGO vond plaats op 8 mei 2006 om 19u. Deze vergadering begon met de voorstelling van het gewijzigd project van het park, en de opvolging van de andere dossiers gesubsidieerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. De stand van zaken van de dossiers “speelplein Herkoliers”, “beveiliging / signalisatie” en “tunnel Ganshorensestraat” evenals de “beplantingsdag 2006” die plaats vond op 22 april 2006 werd opgemaakt. 

De leden kregen de gelegenheid te reageren op de stand van zaken van de verschillende andere dossiers.

u. De PCGO 21 :

De PCGO 21 vond plaats op 14 juni 2006 om 20 u 00. Tijdens deze vergadering werden het lopend openbaar onderzoek voor de dossiers, gesubsidieerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer, de programmatie van de werf van de Novillesquare en de opvolging van de verschillende andere dossiers besproken. Het jaarverslag van de Ruimte Relais Families voor 2005 werd goedgekeurd en de vergadering werd gesloten door de gedachtewisseling.

v. De PCGO 22 :

De PCGO 22 vond plaats op 25 september 2006 om 19 u 00. Tijdens deze vergadering werd de stand van zaken van de werf van de Novillesquare opgemaakt evenals de opvolging van de verschillende andere dossiers en de opening van de Herkoliersstraat 35 tijdens de open monumentendagen. Ze werd beëindigd door de traditionele gedachtewisseling. 

w. De PCGO 23 :

De PCGO 23 vond plaats op 20 november 2006 om 19 u 00. Het dossier Wevers met de fase van het bestek en het dossier gesubsidieerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer met de evolutie van de sculptuur voor het Vanhuffelplein werden besproken. Tijdens deze vergadering werd de stand van zaken van de werf van de Novillesquare opgemaakt evenals de opvolging van de verschillende andere dossiers. De vergadering werd beëindigd door een gedachtewisseling.

 

 

x. De PCGO 24 :

De PCGO 24 vond plaats op 15 januari 2007. Het dossier overheidsopdracht en de schattingen van het dossier Wevers werden voorgesteld. De Stand van zaken van de werf van de Novillesquare en de planning betreffende de procedures van het dossier Simonis werden uitgelegd. Tijdens deze zitting werd de stand van zaken van de andere dossiers opgemaakt en deze zitting werd afgerond met een gedachtewisseling.

y. De PCGO 25 :

De PCGO 25 vond plaats op 13 februari 2007 om 20 u 00. De balans van de PCGO's van 2006 wordt voorgesteld. Tijdens de vergadering kwam het volgende aan bod : de mogelijke besparingen voor het project Wevers, de opvolging van het dossier park "sporthal" en de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het GHOK. Op deze zitting was er ook de gelegenheid om de andere dossiers aan te raken. Ze werd afgesloten met een gedachtewisseling.

z. De PCGO  26 :

De PCGO 26 vond plaats op 16 april 2007 om 19 u 00. Deze vergadering heeft toegelaten om in het detail het dossier gesubsidieerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer, het einde van de werken van de Novillesquare, het dossier project en overheidsopdracht voor de openbare verlichting en van het GHOK en het voorontwerp van het Gemeentelijk BuurtCentrum (GBC) te bekijken. Tijdens deze zitting werd er ook de stand van zaken van de andere dossiers opgemaakt en de zitting werd afgerond met een gedachtewisseling.

aa. De PCGO 27 :

De PCGO 27 vond plaats op 14 mei 2007 om 19 u 00.Tijdens deze vergadering werden het dossier project van het GHOK en de aanvulling aan het voorontwerp van het GBC aangesneden. Het activiteitsrapport van de Ruimte Relais Families werd goedgekeurd en de heropeningsprocedure voor het project Simonis werd uitgelegd en het project "1001 gezichten in de buurt" waarvoor een kandidatuurdossier was ingediend werd voorgesteld. De vergadering werd afgerond met een gedachtewisseling.

ab. De PCGO 28 :

De PCGO 28 vond plaats op 18 juni 2007 om 19 u 00. Tijdens deze vergadering werde de dossiers van het speelplein Herkoliers, van de Beveiliging / Signalisatie en van het Tunnel van de Ganshorensestraat uitgelegd. De promotieopdrachten voor de dossiers Simonis en Sergijsels werden uiteengezet alsook de raadgevingen door de Energiefacilitator voor de tertiaire sector voor wat betreft het GHOK. De stand van zaken van de andere dossiers en een gedachtewisseling hebben de zitting afgerond.

ac. De PCGO 29 :

De PCGO 29 vond plaats op 11 september om 19 u 00. De volgende punten waren op de dagorde van deze vergadering : het project van gunning van de opdracht van het dossier Wevers, het heropstarten van de opdracht voor het dossier van het Gemeentelijk Huis voor de Opvang van Kinderen (GHOK) in het Bulletin der Aanbestedingen, het dossier van stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en het dossier van project en overheidsopdracht voor het Gemeentelijke BuurtCentrum (GBC). De zitting werd gesloten door de stand van zaken van de andere dossiers en een gedachtewisseling.

ad. De PCGO 30 :

De PCGO 30 heeft plaatsgevonden op 13 november 2007 om 19 U 30. Tijdens deze vergadering werden de volgende dossiers aangesneden : de gunning van de opdrachten van het GHOK (Gemeentelijk Huis voor de Opvang van Kinderen) en het GBC (Gemeentelijk BuurtCentrum), de keuze van de opdracht voor de openbare verlichting van de Wapenstilstandstraat, de gunning van de promotieopdracht voor het project Simonis en de niet-gunning van de promotieopdracht van het project Sergijsels. Tijdens deze zitting werd ook de stand van zaken van de andere dossiers uit de doeken gedaan. Deze vergadering werd afgesloten met een gedachtewisseling.<<<Ook te zien:
    » De jongste Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling
    » De Raadgevende Commissie van de Middenstand
    » Jeugdverenigingen
    » Participatiefonds voor zelfstandigen
    » Koekelberg voor Mobile !
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 18.45*
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
*Enkel de diensten Burgerlijke stand en Bevolking


02/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»   
1
2
3
4
5
»
6
7
8
9
10
11
12
»
13
14
15
16
17
18
19
»
20
21
22
23
24
25
26
»
27
28
29
30
31
   
Zaterdag 4 juli
Koekelberg
ZAT

14°
19°
ZON

17°
21°
MAN

13°
19°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 17.4 °C
Sol. Rad : 141 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Zat : ()
Zon  : ()
  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster