Protocolakkoord rond gemeentelijke en administratieve sancties bij gemengde inbreuken    Print

PROTOCOLAKKOORD ROND GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES BIJ GEMENGDE INBREUKEN

TUSSEN:

De gemeente Koekelberg vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen/het gemeentecollege in wiens naam de heer Philippe Pivin, burgemeester, en de heer Dave Degrendele, gemeentesecretaris, handelen ter uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van 26 juni 2014

EN

De gemeente Sint-Agatha-Berchem vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen/het gemeentecollege in wiens naam de heer Joël Riguelle, burgemeester, en de heer Philippe Rossignol, gemeentesecretaris, handelen ter uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van .....

EN

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen/het gemeentecollege in wiens naam mevrouw Françoise Schepmans, burgemeester, en de heer Jacques De Winne, gemeentesecretaris, handelen ter uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van .....

EN

De gemeente Ganshoren vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen/het gemeentecollege in wiens naam de heer Hervé Gillard, burgemeester, en mevrouw Nathalie Peltyn, gemeentesecretaris, handelen ter uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van .....

EN

De gemeente Jette vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen/het gemeentecollege in wiens naam de heer Hervé Doyen, burgemeester, en de heer Paul-Marie Empain, gemeentesecretaris, handelen ter uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van .....

EN

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door de heer procureur des Konings Jean-Marc Meilleur;

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

A. Wettelijk kader

1. De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S. van 1 juli 2013), hierna de "GAS-wet" genoemd, bepaalt in artikel 3, 1° en 2° dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor volgende inbreuken op het Strafwetboek:

 • Artikel 398
 • Artikel 448
 • Artikel 521, derde lid
 • Artikel 461
 • Artikel 463
 • Artikel 526
 • Artikel 534bis
 • Artikel 534ter
 • Artikel 537
 • Artikel 545
 • Artikel 559; 1°
 • Artikel 561, 1°
 • Artikel 563, 2°
 • Artikel 563, 3°
 • Artikel 563bis

Voor de bovenvermelde inbreuken kan een protocolakkoord worden afgesloten tussen de bevoegde procureur des Konings en het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de gemengde inbreuken. Dit protocol respecteert alle wettelijke bepalingen inzonderheid betreffende de voorziene procedures voor de overtreders en mag niet afwijken van hun rechten.

Gemengde inbreuken

Artikel 1. - Uitwisseling van informatie

 1. Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen van hun bevoegdheden en staan garant voor de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling.

Daartoe duidt de procureur des Konings één of meer magistraten van zijn arrondissement aan, hierna de "referentiemagistraten GAS" genoemd. De referentiemagistraten kunnen door de door dit akkoord verbonden steden/gemeenten gecontacteerd worden in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de wet of onderhavig protocol of om informatie te verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde processen-verbaal. 

 1. De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de gemeenten worden onder de verschillende partners uitgewisseld. De briefwisseling en/of de telefoongesprekken en/of de e-mailberichten betreffende de administratieve sancties worden aan hen gericht.
 1. De partijen verbinden zich ertoe elke wijziging van de contactgegevens van voornoemde personen onverwijld te melden.

Artikel 2. - Behandeling van de gemengde inbreuken

Preambule: Conform de omzendbrief van het College van procureurs-generaal (Col01/2006 herzien per 30/01/2014), heeft dit beding uitsluitend betrekking op meerderjarigen wetende dat het origineel van het proces-verbaal jegens een minderjarige steeds naar de afdeling "Jeugd en Gezin" van het Parket van zijn woonplaats, dat van zijn voogd of dat van de persoon aan wie de bewaking is toevertrouwd, wordt gestuurd en exclusief door het Parket wordt behandeld.

I. Opties betreffende de behandeling van de gemengde inbreuken

De procureur des Konings verbindt zich ertoe voor de hierna opgesomde gemengde inbreuken geen vervolging in te stellen, en de betrokken gemeenten verbinden zich ertoe de naar behoren vastgestelde inbreuken af te handelen:

Preventiecode 52. ART SW: 448  Beledigingen.

Preventiecode 50 ART SW 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 563, 2°  Vernieling van roerende en onroerende goederen met uitzondering van voertuigen.

Preventiecode 12  ART SW 461 en 463 Winkeldiefstal met een nadeel van minder dan  250 euro, gepleegd door een geïdentificeerde of identificeerbare dader (bv. via beeldopname, kentekenplaat, ... behalve wanneer de overtreding is gepleegd door een illegaal (preventiecode 55).

Preventiecode 92   ART SW 561,1°  Nachtlawaai.

Preventiecode 92   ART SW 561,3°   Feitelijkheden of lichte gewelddaden.

Preventiecode 98  ART SW 563 bis°  Niet-identificeerbaar gezicht in de openbare ruimte.

De procureur des Konings verbindt zich ertoe een gevolg te geven aan de hiernavolgende gemengde inbreuken (volgens de modaliteiten van zijn vervolgbeleid).  Er wordt geen kopie van het proces-verbaal overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar:

Preventiecode 43. ART SW: 398  Vrijwillige slagen en verwondingen.

Preventiecode 50 of 92. ART SW: 521.3  Vernieling van voertuigen.

Preventiecode 50 ART SW 534ter°  Vernieling van voertuigen.

Preventiecode 12 en 18  ART SW 461 en 463 Gewone diefstal, winkeldiefstal voor een nadeel van 250 euro, winkeldiefstal voor een nadeel van minder dan 250 euro door een illegaal (Preventiecode 55).

II. Bijzondere modaliteiten

 1. Wanneer de in onderhavig protocol bedoelde feiten betrekking hebben op andere daden of verschijnselen (intrafamiliaal geweld) die niet in aanmerking komen voor een administratieve sanctie of die uitmondden in een vrijheidsberoving, is de toepassing van de procedure van administratieve sanctie uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de hoedanigheid van de verdachte wanneer hij of zij gekend is als lid van een stadsbende.
 1. Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar tijdens het toepassen van de procedure tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete, vaststelt dat de verdachte zich kennelijk ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, geeft hij de feiten aan bij de referentiemagistraat GAS, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.
 1. Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of hij zich verbindt tot het geven van een gevolg voor het geheel van de feiten met inbegrip van het feit of de feiten waarvoor de administratieve procedure werd ingesteld.Hij brengt de sanctionerende ambtenaar daarvan op de hoogte binnen de termijn van 2 maanden na de aangifte, die vervolgens de administratieve procedure afsluit. Zonder de beslissing van de procureur des Konings heeft de sanctionerende ambtenaar niet langer de mogelijkheid om een administratieve geldboete op te leggen.             
 1. Als het gaat om vaststellingen met een onbekende verdachte, zal er geen kopie van het proces-verbaal worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar. Indien de aanvankelijk onbekende verdachte later wordt geïdentificeerd, kan de procureur des Konings beslissen geen vervolging in te stellen en de zaak overmaken aan de bevoegde sanctionerende ambtenaar.

Artikel 3

Onderhavige overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van opschorting en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid onder wie de gemeente van de beraadslaging van de Gemeenteraad, die onderhavige overeenkomst bekrachtigt, ressorteert.

Artikel 4

De verschillende partijen komen minimaal een keer per jaar samen om de toestand te evalueren en een stand van zaken op te maken met betrekking tot de verschillende uitgerolde procedures.

 

Opgemaakt te Koekelberg, op 9 juli 2014 in evenveel exemplaren als er partijen zijn.

Voor de gemeente Koekelberg  Voor het Parket van de procureur des Konings van Brussel

(get.) Dave DEGRENDELE

Gemeentesecretaris

 (get.) Philippe PIVIN

 De Burgmeester

(get.) Jean-Marc MEILLEUR Gemeentesecretaris

Procureur des Konings

 <<<Ook te zien:
    » De administratieve sancties in Koekelberg
    » Para-gemeentelijke diensten
    » Gemeentelijke huurwoningen
    » Gemeentelijke kinderopvang
    » De gemeentelijke reglementen en charters, politiereglementen
 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 18.45*
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
*Enkel de diensten Burgerlijke stand en Bevolking


02/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
»         
1
2
»
3
4
5
6
7
8
9
»
10
11
12
13
14
15
16
»
17
18
19
20
21
22
23
»
24
25
26
27
28
29
30
»
31
       
Zondag 9 augustus
Koekelberg
MAN

21°
35°
DIN

21°
35°
WOE

22°
35°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 32.3 °C
Sol. Rad : 44 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
xxxx : ()
Man  : ()
Din  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster