Disclaimer    Print

Gebruiksvoorwaarden www.koekelberg.be

Het gemeentebestuur van koekelberg biedt u deze website (www.koekelberg.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.

Onder "informatie" verstaat het gemeentebestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

 1. Aansprakelijkheid
  • De gemeente Koekelberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.
  • Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, henri Vanhuffelplein 6 1081 Koekelberg.
  • Het gemeentebestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website.
  • De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen.
  • Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
  • Het gemeentebestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten.
  • Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.
 2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
  • Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
  • De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
  • Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in het bijzonder het gemeentelogo en het gemeentewapen - is uitdrukkelijk verboden.
  • De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Koekelberg of aan de organisaties die het gemeentebestuur van Koekelberg hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven.
  • De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van Koekelberg en de websiteleverancier Lithium uit Hasselt.
  • Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen, Henri Vanhuffelplein 6 1081 Koekelberg.
  • Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het gemeentebestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.
 3. Links en verwijzingen
  • Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen.
  • Ondanks systematische controle kan het gemeentebestuur van Koekelberg geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie.
  • Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.
  • Het gemeentebestuur van Koekelberg aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Koekelberg verwijst.
  • Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de informatieambtenaar van Koekelberg:  Administration communale de / Koekelberg Gemeentehuis 
 4. Bescherming van de persoonsgegevens
  • De gegevens die het gemeentebestuur langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Neerpelt.
  • Zij dienen uitsluitend om u de gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren.
  • Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen, te laten verbeteren of schrappen.
  • Daartoe schrijft u naar het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 7, 3910 Neerpelt of mailt u naar  Administration communale de / Koekelberg Gemeentehuis  


<<<

 
Gemeentehuis
Vanhuffelplein 6
1081 KOEKELBERG

Openingsuren :
MA. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DI. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
WO. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.45
DO. 08.00-12.00
VR. 08.00-12.00 | 13.30 - 16.4502/412.14.11
02/414.10.71
@ info.1081@koekelberg.brussels
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender
»  
 M D W D V S Z
» 
1
2
3
4
5
6
»
7
8
9
10
11
12
13
»
14
15
16
17
18
19
20
»
21
22
23
24
25
26
27
»
28
29
30
     
Vrijdag 18 september
Koekelberg
VRI


24°
ZAT

11°
27°
ZON

13°
26°
Het huidige weer :
Koekelberg

T° : 23.9 °C
Sol. Rad : 348 W/m²


MeteoBelgique Volledig weerbericht
www.meteobelgie.be
Luchtkwaliteit
Verwachting
Vri : ()
Zat  : ()
Zon  : ()

Made, designed & hosted by ICT Koekelberg ©2012
Contact Webmaster