KOEKELBERG WERFT AAN

Vacatures in de kijker

Offert n°286 - Verbindingsagent met de Oekraïense gemeenschap (m/v/x)

Profiel

Vaardigheden :

 • Goede kennis van het Frans, de kennis van het Nederland is een troef
 • Zeer goede Kennis van Oekraïense of Russische
 • Administratieve vaardigheden
 • Communicatie vaardigheden

 

Diploma : master of bachelor


Aanbieding

De verbindingsagent met de Oekraïense gemeenschap is de steun en raadgever binnen de gemeentelijke administratie en degene die de nationale en regionale integratiestrategie van de Oekraïense vluchtelingen uitvoert op het grondgebied.

 

Algemene context

 

Als antwoord op de massale toestroom van mensen uit Oekraïne heeft de federale regering de gemeenten gevraagd de rol van eerste aanspreekpunt op zich te nemen voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. De toegang tot alle economische en sociale rechten die de tijdelijke bescherming aan Oekraïners biedt verloopt altijd via de gemeente voor de A kaart en via het OCMW voor sociale bijstand. De OCMW’s worden in tegenstelling tot de gemeenten ondersteund door het federale niveau. De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft nu binnen een ambitieuze strategie gericht op de integratie van begunstigden van tijdelijk bescherming (BTB), aanzienlijke steun voorzien voor de gemeentelijke overheden om hen in staat te stellen om samen met het OCMW de rol van eerstelijnshulp of aanspreekpunt te verzekeren.

 

De gemeentelijke "unieke aanspreekpunten" (SPOC) komen op initiatief van de gewestelijke overheid elke maandag samen voor overleg over de problemen in verband met de BTB op hun grondgebied, informatie, verkennen van oplossingen, uitwisseling van ervaring en coördinatie over de te nemen beslissingen.

 

Deze SPOC’s kunnen steunen op een verbindingspersoon met de Oekraïense gemeenschap die de volgende taken vervult:

 

Referentiekader van de op lokaal niveau ingezette verbindingsagent

 

 • De gemeentelijke administratieve workflow kennen en begrijpen voor alle diensten verbonden met de begunstigden van tijdelijke bescherming (BTB).
 • De geschreven informatie uitleggen en delen met de BTB over de lopende procedures op het gemeentelijk niveau in een voor hen begrijpbare taal.
 • Werken met de bestaande gemeentelijke diensten om het onthaal en de opvolging van de BTB die zich in de gemeente aandienen in verband met domiciliëring en alle vormen van hulp.
 • Indien nodig vertaling verzorgen en zo de gemeentediensten ondersteunen.
 • In samenwerking met de gemeentediensten elke week anonieme statistieken verzamelen over het aantal BTB dat zich bij de gemeente aanmeldt en administratieve stappen onderneemt bij de gemeente of het OCMW.
 • Het documenteren van de administratieve tekortkomingen die het goede verloop van de domiciliëring van de BTB’s of de toegang tot de OCMW diensten verhinderen of vertragen. 

 

Hiërarchische lijn en verantwoordingsplicht voor alle vluchtelingen / SPOC

 

 1. De verbindingsagent brengt verslag uit aan de SPOC Oekraïne (of een nog nader te bepalen persoon/instantie) binnen de gemeentelijke administratie. De SPOC (of andere) ondersteunt en adviseert de verbindingsagent over het vervullen van deze taak met vele betrokken stakeholders (gemeente, gewest, OCMW, regionaal, federaal). Het wordt aangeraden dat de gemeente een werkruimte voorziet vlakbij de door de BTB’ers bezocht plaatsen (bijvoorbeeld dicht tegen de wachtzaal). De ingezette persoon moet op de hoogte zijn van alle administratieve kanalen binnen de gemeente om zo de individuele of gezins-dienstverlening aan BTB’ers te vergemakkelijken.
 2. De verbindingsagent levert wekelijks aan de SPOC en aan de coördinatie van de andere belanghebbenden een kort wekelijks (kwantitatief) rapport over de geboekte vooruitgang en de uitdagingen van de opdracht (kwalitatief).
 3. De verbindingsagent neemt deel aan het overleg van de Oekraïense gemeenschap en aan de regionale vergaderingen van de Oekraïense en Belgische burgerverenigingen die op gewestelijk niveau gehouden worden. 

 

Bijkomende contractuele vereisten

 

 1. De verbindingsagent moet in staat zijn de door UNHC georganiseerde sessie over de gedragscode bij te wonen.
 2. De verbindingsagent moet kunnen deelnemen aan de maandelijkse door UNHGC georganiseerde uitwisselsessies. 

Contract :

Voltijds onbepaalde duur gebonden aan de subsidies

 

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling openbaar vervoerskosten (MIVB 100%; NMBS gedeeltelijk, De Lijn en TEC 90%), voetgangers- en fietsvergoeding, tweetaligheidspremie, opleidingen, klein aanvullend pensioen.


Contact info.

Kandidatuur indienen: CV + motivatiebrief + kopie van het diploma architect + recent bewijs van goed gedrag en zeden + kopie beide kanten identiteitskaart naar mevrouw Laura FUENTES OCAÑA – Tewerkstellingsadviseur/belast met aanwervingen per mail: lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°285 - Gemeenschapswachter.ster (m/v/x)

Profiel

De geselecteerde kandidaten voldoen bij voorkeur aan de volgende persoonlijkheids-kenmerken:

 • flexibiliteit en beschikbaarheid;
 • verantwoordelijkheidszin;
 • teamgeest;
 • discretie;
 • initiatief en dynamisme;
 • luisterbereidheid, invoelingsvermogen en goede communicatievaardigheden;
 • een goede lichamelijke conditie (lange patrouilles te voet, in stilstaande houding de wacht houden);
 • beheer van de werktijd in functie van onvoorzienbare zaken (slecht weer, ernstige incidenten op de openbare weg, …);
 • flexibiliteit (er worden avond- en weekendprestaties gevraagd);
 • onderscheidingsvermogen ofte inzicht bij interventies.

De geselecteerde kandidaten voldoen bij voorkeur aan de volgende professionele criteria:

 • een verslag over feiten of vaststellingen kunnen opstellen;
 • beschikken over voldoende kennis van het Frans of het Nederlands (schriftelijk en mondeling). In het bezit zijn van een taalcertificaat uitgereikt door SELOR (artikel 8 en/of artikel 10) is een troef;
 • beschikken over basiskennis van informatica (Word en Internet);
 • informatie- en relais- ofte verbindingsopdrachten kunnen uitvoeren bij de partners.

Toegangsvoorwaarden

 • minstens 18 jaar zijn;
 • niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, met uitzondering van veroordelingen wegens inbreuken op de regelgeving betreffende de politie van het wegverkeer;
 • geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, afbreuk doen aan het vertrouwen in de betrokkene, doordat ze met betrekking tot hem/haar een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie bij het gewenste profiel van een gemeenschapswacht (m/v);
 • de Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een EU-lidstaat of van een andere staat en, in dit geval, al sinds 3 jaar of langer in België zijn wettelijke hoofdverblijfplaats hebben;
 • tegelijkertijd geen werkzaamheden van privédetective uitoefenen, geen functie uitoefenen in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, geen lid zijn van een politiedienst of geen door de Koning bepaalde activiteit uitvoeren;
 • zich ertoe verbinden te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de basisopleiding en/of specifieke opleidingen.

Diploma: lager secundair of gelijkwaardig – niveau D


Aanbieding

De dienst gemeenschapswachten is belast met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit door middel van één of meer van de volgende activiteiten:

 • het sensibiliseren van het publiek wat betreft veiligheid en criminaliteitspreventie;
 • het informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te verzekeren, alsook het informeren van de bevoegde diensten en het hen signaleren van problemen op het vlak van veiligheid, milieu en het wegennet;
 • het informeren van automobilisten over het hinderlijke of gevaarlijke karakter van fout parkeren en hen sensibiliseren wat betreft het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correcte gebruik van de openbare weg, alsook het helpen van kinderen, scholieren, personen met een handicap en ouderen bij het veilig oversteken;
 • het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen in het kader van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, of het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke retributiereglementen;
 • het uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid;
 • het ontradend aanwezig zijn met het oog op het voorkomen van conflicten tussen personen, met inbegrip van het geweldloos tussenbeide komen bij het vaststellen van verbale conflicten tussen personen;
 • het begeleiden van schoolgaande kinderen die zich in groep, te voet of per fiets, verplaatsen van hun woonst naar school en omgekeerd;
 • het voorkomen van diefstallen uit voertuigen;
 • het actief strijd voeren in het kader van de openbare netheid;
 • het deelnemen aan preventiecampagnes;
 • het organiseren van voetgangerspatrouilles in doelwijken.

 

Modaliteiten

 • Aanwerving op niveau D;
 • Vervangingscontract , voltijds
 • Werkrooster: flexibiliteit: de prestaties zullen tijdens de week, s’morgens ’s namiddags en s’avonds + tijdens bepaalde weekends worden geleverd;

 

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer (100% MIVB, werkgeversbijdrage NMBS), voetgangers- en fietsvergoeding, opleidingen, klein aanvullend pensioen, extralegale vakantie.


Contact info.

CV + motivatie brieven te sturen : Mevrouw Laura FUENTES OCAÑA – lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°284 - Coördinator Duurzaam Wijkcontract Jacquet – Socio-economische, communicatie en participatieve acties (m/f/x)

Profiel

 • Kennis (of de wil om die te verwerven) van de Brusselse stedenbouwkundige en institutionele context, de stedelijke herwaardering, de nieuwe gemeentewet;
 • Beheersing van de Adobe Suite (InDesign / Illustrator);
 • Kennis (of de wil om die te verwerven) van administratief dossierbeheer;
 • Kennis van en ervaring in projectbeheer;
 • Kennis van de werking van de vzw’s;
 • Creativiteit en nieuwsgierigheid;
 • Het vermogen om in teamverband en interdisciplinair te werken;
 • Anticipatie op problemen en risico’s;
 • Centralisering, popularisering en snelle verspreiding van informatie;
 • Kennis van milieu-, sociale en maatschappelijke problematieken, en de problematieken verbonden met de kwetsbare wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gelijke kansen, onderwijs, inschakeling, milieu, gezondheid, digitale kloof, …);
 • Taalkundige kennis van de tweede taal;
 • Redactionele vaardigheden;
 • Blijk geven van zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en autonomie;
 • Organisatorische en planningsvaardigheden.
 • Communicatievaardigheid, contactvaardigheid en spreekvaardigheid in het openbaar;
 • Aanpassingsvermogen, proactiviteit en zin voor initiatief;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Beheer van stress ofte stress management;
 • In voorkomend geval beschikbaarheid in de avond en tijdens het weekend.

 

Diploma:

Diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig / Maatschappijwetenschappen – Communicatie - Design


Aanbieding

Opdrachten:

Dienst: Openbare Werken

De entiteit investeringen bestaat uit de cel stedelijke herwaardering en de cel gesubsidieerde projecten.

Investeringen: stedelijke herwaardering en gesubsidieerde projecten

Cel stedelijke herwaardering: Haar missie heeft, met inachtneming van duurzame ontwikkeling en over alle op dit gebied gevoerde beleidsmaatregelen heen (DWC, SVC, SB enz.), tot doel dat de diverse projecten in de programma’s op tijd verwezenlijkt ofte uitgevoerd worden, zowel op technisch als op administratief en financieel vlak.

 

Opdracht van de functie:

De voltooiing van de socio-economische, communicatie en participatieve acties van het duurzame wijkcontract Jacquet tot een goed einde brengen binnen de gestelde termijn.

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

De coördinator maakt deel uit van de cel Stedelijke herwaardering, hij werkt onder toezicht en onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de projectleider van het duurzaam wijkcontract, binnen een kleine cel en in nauwe samenwerking met de projectleider en de adjunct.

 

Algemene opdrachten:

In transversaliteit met de verschillende actoren van het proces: de gemeente, het Gewest, de bewoners, de verenigingen…. En in samenwerking met de andere instrumenten (Stadsbeleid acties, Stadsvernieuwing contract, Schoolcontract…)

 

Tijdens de uitvoerings- (50 maanden):

Sociaaleconomisch luik

 • De achtervolging de ontwikkeling van het luik;
 • De opvolging en de administratieve en financieel coördinatie van de socio-economische projecten van het wijkcontract;
 • De ondersteuning van de actoren en de projectdragers;
 • De versterking van het partnerschap met plaatselijke actoren;
 • De ondersteuning van de bewoners bij de uitvoering van hun projecten;

Participatieve luik

 • De ontwikkeling en aanmoediging van burgerparticipatie;
 • De organisatie van participatieve acties rond de verschillende thema’s van het DWC
 • Een strategie uitwerken die bijdraagt aan een zo representatief mogelijk participatie;

Communicatie luik

 • Ontwikkelen en ontwerpen, op basis van de stijlgids van het duurzaam wijkcontract en met de hulp van de communicatieafdeling, de communicatie van het DWC, via de verschillende kanalen;
 • Informeren naar het divers publiek met aangepaste communicatietools;
 • Deel te nemen aan de organisatie en de animatie van verschillende openbare vergaderingen en opstellen van vergaderstukken en notulen : Algemene vergaderingen, Wijkcommissies, werkgroepen…
 • Projecten ontwikkelen in synergie met andere stadsvernieuwingsbeleid.  

 

Contract:

Niveau B COD-voltijd gebonden aan de subsidies.

Gesubsidieerd in het kader van het Duurzame wijkcontract Jacquet (2022- tweede semester 2026).

 

Voordelen:

 • Klein dynamisch team;
 • Gevarieerd werk, zowel technisch als administratief en financieel;
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling openbaar vervoerskosten (MIVB 100%; NMBS gedeeltelijk, De Lijn en TEC 90%), voetgangers- en fietsvergoeding, tweetaligheidspremie, opleidingen, klein aanvullend pensioen.
 • Vrije dagen: 26-jaarlijks (voltijds) + compenserend


Contact info.

Maud Bissen

mbissen@koekelberg.brussels

Offert n°280 - Beheerder EPB-dossiers (m/v/x) Niveau A voltijds: Halftijds in Ganshoren en halftijds in Koekelberg

Profiel

Diploma:

Houder zijn van een diploma van architect, ingenieur (industrieel of burgerlijk).

Competenties:

- Een goede kennis hebben (of de bereidheid om die te verwerven) van de Brusselse wetgeving op het gebied van stedenbouwkunde, meer bepaald met betrekking tot EPB alsook voor wat betreft de administratieve procedures;

- De opleiding « EPB-adviseur » bij Leefmilieu Brussel zich ertoe verbinden te zullen volgen en zich tot het uiterste inspannen om ervoor te slagen of deze opleiding gevolgd hebben;

- Kennis van bouwtechnieken;

- Kennis van en belangstelling voor energietransitie, duurzame ontwikkeling en rationeel gebruik van energie;

- Computervaardigheden: MS office, gebruik van BOS, NOVA, EPB-software (te verwerven kennis);

- Goede organisatievaardigheden, redactionele vaardigheden, goede spellingvaardigheden;

- Gestructureerd, strikt, polyvalent, beleefd;

- Communicatievaardig;

- Een goed stressmanagement hebben;

- Autonoom zijn in het beheer van het werk;

- Een goede kennis hebben van de tweede taal;

- Beschikken over een rijbewijs B.


Aanbieding

Opdrachten:

Met inachtneming van de wetgeving en voor alle gebieden waaruit de divisie bestaat, ten dienste te staan van de burgers en de beslissingen van het College en die van de Raad te doen uitvoeren met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de burgers van de gemeente, in overeenstemming met de beslissingen die werden genomen voor de andere divisies, in het algemeen belang.

Zijn/haar voornaamste opdracht betreft stedenbouwkunde en milieu in ruime zin: het plannen, het verlenen en het controleren van vergunningen, de energieprestatie van gebouwen, controles en vaststellingen van inbreuken en de hygiëne in gebouwen vanuit technisch, administratief en financieel standpunt.

 

Opdracht van de functie:

Als dossierbeheerder maak ik deel uit van stedenbouwkunde, meer bepaald van de cel ‘beheer van het grondgebied’, en ben ik belast met de dossiers die verband houden met mijn gebied van expertise (Energieprestatie van gebouwen (EPB), wat bij de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen gevoegd wordt), met inachtneming van de wetgeving, de van kracht zijnde procedures, het budget en de richtlijnen van de hiërarchie. Ik doe een beroep op de bronnen van mijn netwerk, intern en/of extern, en werk ermee samen.

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten

Hoofdactiviteiten:

 1. Het toezicht houden op de EPB-luiken in het kader van de stedenbouwkundige vergunningen: meer bepaald:
 • Het analyseren van EPB-voorstellen (ze opvragen indien nodig) en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht van Leefmilieu Brussel;
 • Het opvragen van EPB-verklaringen als ze er niet zijn met het oog op de data van de bouwwerkzaamheden die werden ingevoerd in NOVA of op basis van een schatting van de duur van de bouwwerkzaamheden;
 • Het analyseren van de EPB-verklaring en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht;
 • Het in NOVA aanvullen van de gepast evenementen en activiteiten;
 • Het invoeren van de projectverdeling van alle EPB-voorstellen in NOVA, ook van de voorstellen zonder architect;
 • Het opstellen van een jaarlijks activiteiteitenverslag.
 1. Het fungeren als referentiepersoon op het gebied van EPB in de cel ‘Beheer van het grondgebied’:
 • Het bijwonen van alle door Leefmilieu Brussel georganiseerde vergaderingen;
 • Het bijwerken en updaten van het beheersinstrument, zodat men een globaal zicht heeft op alle lopende dossiers. Dankzij dit instrument zal men op elk ogenblik kunnen weten in welke fase van de EPB-procedure een dossier zich bevindt, de ontbrekende documenten kunnen opvragen, een strafprocedure kunnen opstarten en dossiers kunnen afsluiten. Dit kan men doen op basis van het gemeentelijke EPB-verslag dat elke maand wordt opgestuurd door het CIBG.
 1. Het uitvoeren van controles op het terrein met betrekking tot dossiers en bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB:
 • Het bezoeken van toekomstige bouwplaatsen waarvan de aard van de werken waarvan de aard « EGE » is en het opstellen van de pv’s van plaatsbezoek om goed toezicht te kunnen houden op de dossiers.

 

Verantwoordelijkheden:

 • De referentiepersoon van het gemeentebestuur zijn op het gebied van EPB;
 • Zorgen voor het beheer van en toezicht houden op de dossiers binnen de wettelijke termijnen;
 • Op het terrein de conformiteit controleren van de dossiers en de bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB;
 • Informatie verstrekken over de voortgang van het toezicht op de dossiers.

Bijzonderheid:

 

Deze betrekking is een voltijdse betrekking die echter verdeeld is over twee gemeenten (Koekelberg en Ganshoren). In elk van beide gemeenten zullen er volledige dagen gepresteerd worden (afwisselend 2 dagen/3 dagen). De kandidaat heeft dus niet de mogelijkheid slechts één halftijdse betrekking te kiezen.

 

Aanbod:

Voltijds (halftijds in Koekelberg en halftijds in Ganshoren)

Contract van onbepaalde duur(verbonden aan de toekenning van subsidies Leefmilieu Brussel)

Niveau A1 – bestuurssecretaris

Hiërarchische verantwoordelijken: G. VAN DER SMISSEN ( Koekelberg )

                                                           C. DE WANNEMAEKER ( Ganshoren )

 

Voordelen:

Eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tweetaligheidstoelage, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector (alle dienstjaren) en in de privésector (met een maximum van 6 jaar – indien verband met de functie), aanvullende pensioenverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten (100% MIVB, en patronaal aandeel voor de NMBS), en/of fiets- of voetgangersvergoeding, extralegale verlofdagen, opleidingen, klein aanvullend pensioen

onmiddellijke aanwerving op niveau A1.2 (na 5 jaar wordt dit A1.3), enkel voor het halftijdse deel in Koekelberg en voor de einddiploma’s architect/ingenieur

Alleen in Koekelberg: maaltijdcheques 8 euros

Alleen in Ganshoren: Collectieve sociale dienst, maaltijdcheques 4,5 euros

Verlofdagen: 26 jaarlijks (voltijds) + compensatiedagen


Contact info.

Mevrouw Maud Bissen

mbissen@koekelberg.brussels

Offert n°276 - Architect stadsvernieuwing – Gemeente Koekelberg, Stadsbeleid (m/v/x)

Profiel

Vaardigheden:

- kennis van bouwtechnieken

- kennis van stadvernieuwing (of bereid zijn deze te verwerven)

- kennis van administratief dossierbeheer (of bereid zijn deze te verwerven)

- informaticakennis: MS Office, Autocad en MS Project zijn een plus

- goede plannings- en redactionele vaardigheden

- autonoom zijn in het beheer van het werk

- aanpassingsvermogen

- zeer goede kennis van het Frans

- rigoureus en nauwkeurig zijn

- kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven)

- communicatievermogen

- stressbestendig

 

Diploma:

Architect


Aanbieding

Missie van de afdeling III:

De afdeling III omvat het beheer van het grondgebied, de investeringen, de mobiliteit en de openbare ruimten, het gemeentelijk erfgoed, de administratieve en financiële cel, het onderhoud, de energie, het milieu en het dierenwelzijn en de gemeentelijke werkplaats.

De opdracht van de afdeling is – met respect voor de wetgeving en dit voor alle domeinen die onder haar bevoegdheid vallen – ten dienste te staan van de burgers en de beslissingen van het college en de raad uit te voeren. Dit met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de burgers van de gemeente, en dit in overeenstemming met de beslissingen van andere afdelingen en altijd in het algemeen belang.

 

Missie van de cel

 

Investeringen: stadvernieuwing en gesubsidieerde projecten

De afdeling investeringen omvat de cel stadsvernieuwing en de cel gesubsidieerde projecten.

De opdracht van de dienst stadsvernieuwing is erop gericht – met respect voor duurzame ontwikkeling en dit via het algemene gevoerde beleid (duurzaam wijkcontract, stadsvernieuwingscontracten/SVC, stadsbeleid/Sb) – om binnen de gestelde termijn de verschillende beleidsprojecten op technisch, administratief en financieel vlak af te werken.

De opdracht van de afdeling gesubsidieerde projecten is – en dit met respect voor de duurzame ontwikkeling en het algemene beleid (driejaarlijkse plannen, Leefmilieu Brussel, de Franse gemeenschap, prioritair programma voor werken (PPW), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Agion, …) – het ontwerp, de bouw en de renovatie van het bestaande patrimonium op technisch, administratief en financieel vlak.

 

Opdrachten van de functie:

Het volledig afhandelen van de gesubsidieerde werken in het kader van de stadsvernieuwing, meer bepaald in het kader van het stadbeleid en dit binnen de vooropgestelde termijnen.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

- Opvolging verzekeren van de gesubsidieerde renovatiedossiers op het vlak van stadsvernieuwing, waaronder de renovatie van een gebouw in de De Neckstraat 12, de inrichting van de toegang, de kleedkamers en het sanitair van de sportzalen van de scholen, constructie van een klein gebouw met woningen waaronder een transitwoonst en een polyvalente ruimte, … en dit tot de goedkeuring van het programma voor het Stadsbeleid 2021-2026. Daarnaast ook de opvolging van de specifieke dossiers binnen dit programma: de inrichting van de culturele ruimte Cadol, de aanpassing van een schoolspeelplaats toegankelijk voor de buurtez in en de aanleg van een gemeenschappelijke tuin.

- De werven van lopende dossiers opvolgen.

- De subsidiedossiers beheren en dit in samenwerking met de coördinator van het herwaarderingsbeleid van de wijken.

- De financiële aspecten beheren en dit in samenwerking met de coördinator van het herwaarderingsbeleid van de wijken.

- Opvolging van de lopende openbare werken en aanbestedingsdossiers en de opvolging hiervan verzekeren.

- Informatie verstrekken over de voortgang van de lopende dossiers.

Contract:

Voltijds contract van onbepaalde duur.

 

Aanbod:

Barema A1.2 (toeslag)

- Jong en dynamisch team

- Gevarieerde opdrachten in een klein team (renovatie en nieuwbouw) en enkele projecten op het gebied van stadsvernieuwing

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer (100% MIVB, werkgeversbijdrage NMBS), voetgangers- en fietsvergoeding, opleidingen, klein aanvullend pensioen, extralegale vakantie.


Contact info.

Kandidatuur indienen: CV + motivatiebrief + kopie van het diploma architect + recent bewijs van goed gedrag en zeden + kopie beide kanten identiteitskaart naar mevrouw Laura FUENTES OCAÑA – Tewerkstellingsadviseur/belast met aanwervingen per mail: lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°238 - Socio-professionele inschakelingsmedewerker

Profiel

Sociale-professionele ondersteuning voor mensen tussen de 18 en 63 jaar die geholpen worden door het OCWM.

Hulp, ondersteuning en begeleiding bij het bepalen en opzetten van een professioneel project, informatie, oriënatie, luisteren, interne en externe communicatie (OCMW-diensten, tewerkstellingsdienst, PWA, Actiris,...)

 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma maatschappelijk werker 
 • Tweetalig nl/fr of fr/nl (in het bezit van de Selor-attesten art. 8 en 10)   
 • Goede schrijfvaardigheid
 • Orde en striktheid
 • Goede kennis van IT-tools (Word, Excel)

 


Aanbieding

Contract van bepaalde duur met de mogelijkheid tot een contract van onbepaalde duur, voltijds, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector en in de privé sector, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten, gratis MIVB-abonnement, tweetaligheidspremie, maaltijdcheques € 8,00, hospitalisatieverzekering.


Contact info.

Contact en info :

Gelieve uw CV op te sturen ter attentie van Mevr. Ann VANDERSTRAETEN

Via mail :  

avanderstraeten@koekelberg.brussels

Per post :

OCMW Koekelberg – A. Vanderstraeten

François Delcoignestraat, 39

1081 Koekelberg

Offert n°220 - ARCHITECT EN/OF INGENIEUR GEBOUW PROJECTBEHEERDER (m/v/x)

Profiel

Vaardigheden:

 • Kennis van bouwtechnieken;
 • Kennis van wegenistechnieken (of bereidheid deze te verwerven);
 • Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);
 • Informaticakennis: MS Office, Autocad (plus), MS project (plus);
 • Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;
 • Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;
 • Kritisch denkvermogen;
 • Goed aanpassingsvermogen;
 • Kennis van het Frans;
 • Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;
 • Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);
 • Communicatievaardigheden;
 • Stressbestendig;

 

Diploma: Master

– Architect

- Ingenieur

- Industrieel ingenieur bouwkunde

- Ingenieur-architect


Aanbieding

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken

Afdeling Openbare ruimten:

De opdracht van de dienst is – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle op en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.

 

Afdeling Gemeentelijk patrimonium:

Deze eenheid omvat een technische en een administratieve cel.

Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

 

Doelstellingen van de dienst:

- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen

- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten

- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten

- nieuwe projecten ontwikkelen

 

Opdrachten van de functie:

- u bent de referent-adviseur m.b.t. de openbare veiligheid en de stabiliteit van gebouwen (indien dit vereist wordt)

- renovatie- en onderhoudsdossiers opstellen en beheren voor de gemeentelijke gebouwen, met inbegrip van een luik voor de specifieke technieken

- de werven van de lopende dossiers opvolgen

- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren

- dossiers voor marktstudies opstellen, voor complexe en structurele dossiers (indien dit vereist wordt) en voor de specifieke technische kenmerken, en het beheer van deze markten opvolgen

- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma en de algemene opzet op lange termijn te verifiëren

- dagelijks invoeren van REG, DO en energietransitie tijdens de werken aan gemeentelijke gebouwen

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- beheer van de dossiers m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimten

- de werken m.b.t. deze opdrachten beheren

- de budgetten en subsidies m.b.t. deze opdrachten beheren

- de dossiers van het onderzoek voor overheidsopdrachten beheren voor de complexe en structurele dossiers (indien vereist) en voor de specifieke technieken

- opstellen en controleren van documenten m.b.t. energietransitie, DO en het milieu

- energiecertificaten voor openbare gebouwen opstellen (indien vereist)

 

Verantwoordelijkheden:

- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor overheidsopdrachten, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …)

- informatie geven over de voortgang van de dossiers

- meehelpen met de ontwikkeling van energietransitie, REG en DO

 

Vervangingen:

- collega’s van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen of openbare ruimten

 

Doelstellingen:

- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden bij voorkeur behandeld) 

 

 

Niveau A: contract van onbepaalde duur


Contact info.

Stuur een CV met motivatiebrif naar : Dienst Tewerkstelling van Koekelberg, Mevrouw Laura FUENTES OCAÑA Tewerkstelling adviseur  - 63, Sint-Annakerkstraat 63 1081 Koekelberg. U mag ook uw kandidatuur dossier per mail sturen naar : lfuentes@koekelberg.brussels

  Twitter share button Facebook share button  
 
Koekeljob
Sint-Annakerkstraat 114
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 889 09 42
icon email