WIJZIGING VAN VOORNAAM, FAMILIENAAM OF GESLACHT

Voornaam wijzigen

U kunt uw voornaam wijzigen of een of meerdere namen toevoegen aan uw officiële identiteit, mits naleving van bepaalde wettelijke voorwaarden.

Voorwaarden

 • Van Belgische nationaliteit zijn of het statuut van erkende vluchteling of staatloze hebben verkregen
 • De gevraagde nieuwe voorna(a)m(en)
  • mag (mogen) geen schade berokkenen aan de verzoeker of aan anderen (omdat die belachelijk of schandelijk is op zichzelf of in combinatie met de familienaam)
  • mag (mogen) niet verwarrend zijn (bijvoorbeeld als die verwijst naar het verkeerde geslacht of verward kan worden met de familienaam)
  • mag (mogen) geen afkortingen zijn
 • De wijziging van voornaam van een minderjarig kind moet worden goedgekeurd door beide ouders of wettelijke voogden, die bovendien aan het loket aanwezig moeten zijn om akte te nemen van de verklaring van de voornaamsverandering van hun kind.

Hoe aanvragen?

Opmerking: Procedures voor verandering van voornamen en wijziging van de registratie van het geslacht kunnen gelijktijdig opgestart worden.

Vereiste documenten?

 • Belgische identiteitskaart
 • Een volledig afschrift van de geboorteakte
  • Indien u in België geboren bent, een volledig afschrift van uw geboorteakte aan te vragen bij de gemeente waar u woont of waar u geboren bent
  • Indien u in het buitenland geboren bent, een volledig afschrift van uw gelijkwaardige geboorteakte, desgevallend voorzien van een legalisatie of apostille (zie criteria op de website van de FOD Buitenlandse Zaken van België)
  • Indien u een erkend vluchteling of staatloze bent en u geen geboorteakte kunt voorleggen, een geboortebewijs van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
  • Bij gebrek aan enig aanvaardbaar document van de burgerlijke stand zal uw identiteit bij vonnis moeten worden vastgesteld.
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • Een handgeschreven brief, gedateerd en ondertekend door de aanvrager, met vermelding van de redenen van zijn verzoek
 • Een motiveringsformulier, in te vullen en te ondertekenen

Tarief

 • De kostprijs van de procedure varieert van € 49 tot € 490 per persoon. Het te betalen bedrag zal afhangen van de motivering en de toekenningsvoorwaarden.
 • De procedure kan gratis zijn:
  • voor vreemdelingen die geen voornaam hebben en die een procedure voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit starten
  • indien de aanvraag tot voornaamswijziging gekoppeld is aan een aanvraag tot wijziging van het geslacht.

 

Achternaam wijzigen

U kunt van familienaam veranderen, mits naleving van bepaalde wettelijke voorwaarden.

Voorwaarden

 • Van Belgische nationaliteit zijn of het statuut van erkende vluchteling of staatloze hebben verkregen

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie

Dienst Naamsverandering

Waterloolaan 115 – 1000 Brussel

02.542 67 01 • 02.542 70 23

 

Gender wijzigen

U kunt de registratie van uw geslacht bij de burgerlijke stand wijzigen, mits naleving van bepaalde door de wet bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

 • Minderjarige of minderjarige van minimum 16 jaar of ontvoogde minderjarige zijn
 • Ervan overtuigd zijn dat het geslacht vermeld op uw geboorteakte niet overeenstemt met uw eigen genderidentiteit

Hoe aanvragen?

Opmerking: Procedures voor verandering van voornamen en wijziging van de registratie van het geslacht kunnen gelijktijdig opgestart worden.

Vereiste documenten?

 • Belgische identiteitskaart
 • Een volledig afschrift van de geboorteakte
  • Indien u in België geboren bent, een volledig afschrift van uw geboorteakte aan te vragen bij de gemeente waar u woont of waar u geboren bent
  • Indien u in het buitenland geboren bent, een volledig afschrift van uw gelijkwaardig geboorteakte, desgevallend voorzien van een legalisatie of apostille (zie criteria op de website van de FOD Buitenlandse Zaken van België)
  • Indien u een erkend vluchteling of staatloze bent en u geen geboorteakte kunt voorleggen, een geboortebewijs van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
  • Bij gebrek aan enig aanvaardbaar document van de burgerlijke stand zal uw identiteit bij vonnis moeten worden vastgesteld.
 • Voor minderjarigen, een attest van een kinderpsychiater en de wettelijke vertegenwoordigers
 • Voor minderjarigen van 16 jaar of ouder is de aanwezigheid van wettelijke vertegenwoordigers niet verplicht.
 • Een in te vullen en te ondertekenen verklaring waaruit blijkt dat u overtuigd bent dat het geslacht vermeld op uw geboorteakte niet overeenstemt met uw eigen genderidentiteit en dat u de administratieve en juridische gevolgen wenst van een wijziging van de registratie van het geslacht op uw geboorteakte

Tarief

Deze wijziging is gratis.

Termijn

De procedure bestaat uit verschillende stappen:

 • 1e stap: de aangifte gebeurt bij de dienst Burgerlijke stand, die het dossier voorlegt aan het parket van de Procureur des Konings dat 3 maanden tijd heeft om te antwoorden
 • 2e stap: ten vroegste 3 maanden en ten laatste 6 maanden na de eerste aangifte wordt de aangifte bevestigd en gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand over tot de inschrijving van de akte van geslachtsverandering

  Twitter share button Facebook share button  
 
Burgerlijke stand
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 28
icon téléphone   02 412 14 29
icon email