Offert 206 - Verantwoordelijke van de dienst socio-professionele inschakeling (M/V/X)
 

Profiel

Afsluiting van de candidaturen : 31.08.2020

 • Graduaat
 • 2 jaar ervaring op het gebied van sociale en beroepintegratie
 • Tweetalig nl/fr of fr/nl (in het bezit van Selor-attesten art. 8 en 10 of bereid zijn dit te behalen)
 • Organisatorische, analytische en leidinggevende vaardigheden

Taken : Bestaat erin toezicht te houden op de verschillende beleidslijnen die ontwikkeld werden en voor een goede werking van de dienst te zorgen in overeestemming met de doelstellingen en taken van de dienst socio-professionele inschakeling

 1. Teammanagement en personeelsondersteuning
 • Draagt bij tot de samenang van het team en zorgt voor het welzijn van elk van de teamleden. hij/zij ondersteunt, coordineert en stimuleert de profesionele relaties tussen teamleden en gebruikt de juiste tools om conflicten te beheersen
 • Ondersteunt het inschakelingspersoneel bij het beheer van de sociale dossiers, toont zich beschikbaar door te luisteren naar de personeelsleden en door adequate antwoorden voor te stellen door middel van intervisie en supervisie.
 • Begeleidt de teamleden met continue training bij de concrete organisatie van hun werk om te voldoen aan de kwaliteits- en kwantiteitsvereisten
 • Stelt dashboards en andere beheerstools op om de dossiers te beheren
 • Zorgt voor controle op de naleving van deadlines in overeenstemming met de geldende regelgeving
 • Toont verantwoordelijkheidsgevoel in het dagelijkse en algemene beheer en de organisatie van de dienst
 • Voert evaluaties uit van het personeel van de sociale dienst en definieert individuele en collectieve doelstellingen in overleg met de coördinatrice van de sociale actie

2. Coördinatie, beheer en supervisie van de dienst

 • Coördineert de activiteiten, stelt de prioriteiten vast en zorgt ervoor dat alle taken worden uitgevoerd
 • Is de referentiepersoon voor de leden van de dienst en de hiërarchische lijn met betrekking tot zaken die verband houden met de socio-professionele inschakeling
 • Zorgt voor een efficiënte coördinatie met de andere diensten van het OCMW
 • Mobiliseert de dienst voor gemeenschappelijke acties ten opzichte van het publiek
 • Levert een actieve bijdrage aan de uitvoering van maatregelen tot integratie en hulp om werk te vinden
 • Stelt procedures op en samenvattende nota’s en beheert de trainingsbehoeften
 • Houdt toezicht op partnerschappen en de selectie van kandidaten in het kader van art. 60 § 7 en de stage First en valideert de conformiteit van de dossiers die hij / zij rechtstreeks superviseert met de geldende wetgeving
 • Voert de administratieve procedures uit die nodig zijn om de verkregen subsidies te rechtvaardigen en om de verschillende activiteiten te evalueren in samenwerking met de coördinatrice van de sociale actie
 • Volgt het budget van de dienst op

3. Ontwikkeling van de dienst

 • Neemt in overleg met de coördinatrice van de sociale actie deel aan de ontwikkeling van de dienst: studiewerk, discussie, evaluatie, interne reflectie en uitwisseling van ideeën
 • Analyseert de resultaten en stelt in samenwerking met het team concrete verbeterpunten voor
 • Volgt de evolutie van het werkterrein en verspreidt informatie naar de verschillende sociale diensten
 • Neemt deel aan werkvergaderingen die intern en door externe diensten worden gehouden
 • Beheert de externe relaties; legt externe contacten, in akkoord met de hiërarchie, in het kader van het zoeken naar partners
 • Voert tijdelijk andere activiteiten uit binnen zijn/haar bekwaamheden, in overeenstemming met de behoeften of verzoeken van de hiërarchische lijn


Aanbieding

Contract van onbepaalde duur, voltijds

Graad BH5

Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoerkosten, (MIVB gratis), extra-legaal verlof, opleiding, hospitalisatieverzekering

Waardering van anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten


Contact & info.

OCMW van Koekelberg - Personeelsdienst - Fr. Delcoignestraat 39 1081 Koekelberg

pheymans@koekelberg.brussels en/of avanderstraeten@koekelberg.brussels

Offert 205 - Verpleeger(ster) (rusthuis)
 

Profiel

 • Graduaat of gebrevetteerd
 • Tweetalig NL/F of F/NL (in het bezit van een Selor-attest artikel 8 en 10 of bereid zijn dit te behalen)

Rust- en verzorgingstehuis voor 76 bewoners met een prettige  werkomgeving in een recent gebouwde infrastructuur

Taken :

 • zorg verlenen om de autonomie, het comfort en de veiligheid van de bewoner te behouden ;
 • verwelkomen, luisteren en informeren van de bewoner en zijn familieleden
 • zorgen voor een juiste toepassing van de voorschriften, regels en procedures die van kracht zijn binnen het rusthuis
 • Deelnemen aan multidisciplinaire vergaderingen
 • zorgen voor de administratieve opvolging van zorgdossiers  


Aanbieding

Vervangingscontract, halftijds

Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoerkoste, (MIVB gratis), extra-legaal verlof, opleiding

Waardering van anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten


Contact & info.

OCMW van Koekelberg - Personeelsdienst - Fr. Delcoignestraat 39 1081 Koekelberg

pheymans@koekelberg.brussels of avanderstraeten@koekelberg.brussels

Offert 198 - Maatschappelijk werk(st)er (Rusthuis)
 

Profiel

 • Graduaat
 • Tweetalig NL/F of F/NL (in het bezit van een SELOR-attest  art.8 en 10 of bereid zijn dit te behalen);

Taken : 

Helpt de directie bij het beheer van opnames van bewoners

• Organiseert het bezoek voor mensen en / of families die een opname wensen in het rusthuis en informeert hen over de voorwaarden

• Beheert de wachtlijst en stelt opnames voor in overleg met de directie

• Is verantwoordelijk voor de onthaalprocedure en stelt het opnamedossier samen

• Stelt een dossier « Onthaal van de bewoner » op en houdt het up-to-date

• Zet de nodige stappen in het kader van de opening en / of het behoud van rechten van bewoners (requisitorium, financieel onderzoek, beroep op onderhoudsplichtigen, verzoek om maatschappelijke bijstand, indiening van dossiers voor het plaatsen onder voorlopig bewind, enz.)

• Bezoekt toekomstige bewoners in het ziekenhuis, gespecialiseerde instellingen of thuis

• Neemt een verbindingsfunctie op tussen bewoners, families en gesprekspartners van het rusthuis

• Verspreidt intern alle nuttige informatie voor het onthaal en het welzijn van nieuwe bewoners

• Vertegenwoordigt de instelling tegenover contactpersonen in verband met haar taken en in het bijzonder bij begrafenissen

• Zorgt voor bewoners die geholpen worden door het OCMW en die verblijven in een extern ROB / RVT

• Zorgt voor de administratieve opvolging en het bijwerken van de individuele dossiers van bewoners (contacten met diverse organismen zoals de RVP, het ziekenfonds, de FOD Financiën, de gemeentelijke administratie, enz.)

• Informeert zich over de gezondheidstoestand van bewoners bij ziekenhuisopname; brengt, indien nodig, een bezoek en informeert zich over specifieke zorgen en diensten met het oog op een terugkeer

• Neemt deel aan vergaderingen van het Bewonerscomité

• Neemt, indien nodig, deel aan vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

• Neemt deel aan interdisciplinaire vergaderingen

• Werkt samen met de verantwoordelijken van de verschillende diensten bij het zoeken naar gepersonaliseerde oplossingen om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren


Aanbieding

Contract van bepaalde duur van 6 maanden

Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoerkosten, extra-legaal verlof, opleiding


Contact & info.

OCMW Koekelberg – Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg – Personeelsdienst avanderstraeten@koekelberg.brussels of pheymans@koekelberg.brussels

 

 

ORBEM ONEM Bruxelles Formation Police Défense