Offert 175 - Adjunct financieel directeur (M/V) voor de dienst financiën - ontvangerij van het OCMW

Profiel

Master (universitair diploma of hoger onderwijs korte type) in economische of administratieve begeleiding.

Talenkennis: perfect franstalig of nederlandstalig met een goede kennis van de andere taal


Aanbieding

Onder de supervisie van de financieel directeur, is de adjunct financieel directeur verantwoordelijk voor een team van 5 personen belast met het financiële beheer van het OCMW. Hij vervangt de financieel directeur tijdens zijn afwezigheid.  

Verantwoordelijkheden en/of activiteiten

 1. Teamverantwoordelijke
 • Controleren van de uitvoering van de taken binnen het team, motiveren van de medewerkers, controle van deadlines en corrigerende maatregelen treffen, indien nodig.
 • Zorgen voor de overdracht van informatie en de algemene organisatie van het werk.
 • Bepalen van de doelstellingen van de medewerkers en de beoordeling ervan.
 • Contactpersoon voor de andere diensten van het centrum en externe partners.
 • Deelnemen aan het onthaal, de vorming en steun bieden aan de leden van het team.
 • Regelmatig verslag uitbrengen over de huidige activiteiten aan de fiancieel directeur.
 • Een versterking brengen bij de uitvoering van de taken volgens de operationele behoeften van de dienst.

      2. Administratieve ondersteuning

 • Voorbereiden van de betalingen
 • Het inbrengen van de invorderingen en de rekeningafschriften
 • Beheer van de fyische kassa

      3. Ontwikkeling

 • Ontwikkelen en nuttige tools creëren voor teamwork
 • Bijdragen tot werkmethodes om de nodige verbeteringen voor de ontwikkeling van activiteiten teweeg te brengen

Competenties

 1. Technische competenties
 • Kennis van de wetgeving betreffende de OCMW's (Organieke wet en boekhoudingsreglement)
 • Kennis van de algemene boekhouding
 • Kennis van de budgettaire boekhouding is een voordeel
 • Kennis van bureautica (Excel, Word, Outlook,..)
 • Confortabel werken met getallen

      2. Algemene competenties

 • Managementvaardigheden : motiveren, ontwikkelen en het personeel ondersteunen
 • Informatie analyseren : analyseren van de gegevens volgens een doelgerichte manier en de belangrijkste informatie beoordelen
 • Stressbestendig zijn : het beheersen van emoties en het aannemen van een contructieve houding tegenover kritiek
 • Het structureren van het werk : het werk structureren door prioriteiten te stellen en door verschillende taken op een systematische manier uit te voeren
 • Bewijs van strikheid : volledig betrokken zijn bij het werk door te proberen zo accuraat mogelijk te zijn
 • Samenwerken : samenwerken met het team en externe partners om doelen te bereiken, middelen te delen en te handelen door steun en solidariteit te tonen.
 • Organisatiebeheer: het opstellen van processen en structuren en het invoeren van veranderingen voor het hele team.

Ons aanbod :

Contract van onbepaalde duur, voltijds

Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis MIVB-abonnement


Contact & info.

Gelieve uw motivatiebrief en CV ter attentie van Mevr. Vanderstraeten A te sturen

Via mail : avanderstraeten@koekelberg.brussels

 Per brief : OCMW Koekelberg

                  François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg

Offert 174 - DOSSIER- EN PROJECTBEHEERDER PAYROLL (M/V/X)

Profiel

U bent houder van een Belgisch diploma (Licentiaat/Master/Bachelor) in human ressources of gelijkwaardig of u bent in het bezit van een gelijkwaardigheidserkenning (NARIC) van een buitenlands diploma in dezelfde opleiding als hierboven.

 • U beschikt over een basiskennis sociale en fiscale wetgeving.
 • U bezit een goed analytisch denkvermogen.
 • U bent in staat uw taken nauwgezet uit te voeren.
 • U bent in staat op een georganiseerde manier te werken.
 • U kunt zelfstandig werken.
 • U kunt vlot overweg met de klassieke softwareprogramma’s en u hebt een zeer goede kennis van Excel.
 • U bent stressbestendig.
 • U beschikt over minstens 6 maanden werkervaring in de sector Payroll.
 • U bent houder van een taalcertificaat Frans van SELOR of bent bereid dit te behalen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en/of Frans.
 • Een kennis van de uitbetalingssoftware PERSEE is een plus.


Aanbieding

Functie en verantwoordelijkheden: In de functie van dossierbeheerder HR-payroll pas ik alle procedures toe die te maken hebben met de afhandeling van de betalingen. Ik doe dit met respect voor de wettelijke en reglementaire bepalingen. Ik verzeker de opvolging van de gesubsidieerde dossiers van de gemeente en lever een volledige analyse af van de verschillende betalingen die aan de gesubsidieerde ambtenaren worden overgemaakt. Ik verzeker het administratieve beheer en de opvolging van de dossiers van de personeelsleden in de payroll-software, in functie van het geldelijk statuut, en dit gedurende de volledige loopbaan. Ik informeer en geef raad aan de agenten, de diensthoofden en het hoofd personeelszaken.

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur.
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1.1 of B1.
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens.
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).
 • Maaltijdcheques (5,00€/dag).


Contact & info.

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op ovanderbeek@koekelberg.brussels Het sollicitatiedossier moet de volgende documenten bevatten:

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma

bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen. Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 31/05/2019 De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven.

Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie. 

Offert 172 - ARCHITECT of INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE of INGENIEUR-ARCHITECT (niveau A) (m/v/x)

Profiel

Vaardigheden:

 • Kennis van bouwtechnieken;
 • Kennis van wegenistechnieken (of bereidheid deze te verwerven);
 • Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven); 
 •  Informaticakennis: MS Office, Autocad (plus), MS project (plus);
 • Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;
 • Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;
 • Kritisch denkvermogen;
 • Goed aanpassingsvermogen;
 • Kennis van het Frans;
 • Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;
 • Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);
 • Communicatievaardigheden;
 • Rijbewijs B (is een plus); Diploma: Master - Architect - Industrieel ingenieur bouwkunde - Architect-ingenieur


Aanbieding

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken

Afdeling Openbare ruimten:

De opdracht van de dienst is – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle op en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.

 

Afdeling Gemeentelijk patrimonium:

Deze eenheid bevat een technische en een administratieve cel.

Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

 

Doelstellingen van de dienst:

- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen

- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten

- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten

- nieuwe projecten ontwikkelen

 

Opdrachten van de functie:

- u bent de referent-adviseur m.b.t. de openbare veiligheid en de stabiliteit van gebouwen (indien dit vereist wordt)

- renovatie- en onderhoudsdossiers opstellen voor de gemeentelijke gebouwen, hoofdzakelijk gericht op de structurele aspecten van gebouwen en de specifieke technische kenmerken

- de werven van de lopende dossiers opvolgen

- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren

- dossiers voor marktstudies opstellen, voor complexe en structurele dossiers (indien dit vereist wordt) en voor de specifieke technische kenmerken, en het beheer van deze markten opvolgen

- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma en de algemene opzet op lange termijn te verifiëren

- invoeren van REG en DO tijdens de werken aan gemeentelijke gebouwen en dit in het kader van de PLAGE-methode

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- beheer van de dossiers, de werken en de budgetten/subsidies m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimten

- de werken m.b.t. deze opdrachten beheren

- de budgetten en subsidies m.b.t. deze opdrachten beheren

- openbare aanbestedingsdossiers beheren voor de complexe en structurele dossiers en voor de specifieke technieken

- opstellen en controleren van documenten m.b.t. energietransitie, DO en het milieu

- energiecertificaten voor openbare gebouwen opstellen

 

Verantwoordelijkheden:

- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor overheidsopdrachten, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …)

- informatie geven over de voortgang van de dossiers

- meehelpen met de ontwikkeling van energietransitie, REG en DO

 

Vervangingen:

- collega’s van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen en openbare ruimten

 

Doelstellingen:

- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden dringend behandeld)  

Aanbod:

-      Contract van onbepaalde duur

- Jong en dynamisch team;

- Gevarieerd werk in renovatie en nieuwbouw;

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (MIVB 100 % en patronale bijdrage De Lijn/NMBS) of fiets- of voetgangersvergoeding, buitenwettelijk verlof, opleidingen, klein aanvullend pensioen, premie kennis tweede taal (via taalcertificaten Selor)


Contact & info.

Mr. Olivier VANDERBEEK – Tewerkstellingsadviseur – Dienst tewerkstelling van Koekelberg vzw: ovanderbeek@koekelberg.brussels

 

 

ORBEM ONEM Bruxelles Formation Police Défense