Offert 178 - ARCHITECT of een INGENIEUR-ARCHITECT (niveau A)

Profiel

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken

Afdeling Gemeentelijk patrimonium:

Deze eenheid bevat een technische en een administratieve cel.

Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

 

Doelstellingen van de dienst:

- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen

- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten

- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten

- nieuwe projecten ontwikkelen

 

Opdrachten van de functie:

- u bent de verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en meer bepaald voor de renovatieprojecten en de nieuwbouw

- opstellen van de dossiers m.b.t. marktstudies en de specifieke technische kenmerken, deze dossiers opvolgen

- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma, de kwaliteit van het project, de algemene opzet op lange termijn en de REG te verifiëren, en dit in samenwerking met het team van de bouwmeester (BMA)

- de werven van de lopende dossiers opvolgen

- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren

- invoeren van REG, energietransitie en DO tijdens alle werken aan schoolgebouwen

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- beheer van de dossiers m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de schoolgebouwen

- de studies (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, …) en de werken m.b.t. deze opdrachten beheren

- de budgetten en subsidies m.b.t. deze opdrachten beheren

- de tweetalige administratieve documenten opstellen

 

Verantwoordelijkheden:

- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor overheidsopdrachten, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …) binnen de vooropgestelde termijnen

- informatie geven over de voortgang van de dossiers

- meehelpen met de ontwikkeling van energietransitie, REG en DO

 

Vervangingen:

- collega’s van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen en openbare ruimten

 

Doelstellingen:

- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden dringend behandeld) m.b.t. de scholen en dit binnen de vooropgestelde termijn.

 

Profiel:

 

Vaardigheden:

 • Kennis van bouwtechnieken;
 • Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);
 • Informaticakennis: MS Office, Autocad (is een plus), MS project (is een plus);
 • Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;
 • Autonomie in het beheer van de arbeid;
 • Kritisch denkvermogen;
 • Goed aanpassingsvermogen;
 • Kennis van het Frans;
 • Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;
 • Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);
 • Communicatievaardigheden;
 • Ervaring op het vlak van studies en bouw van schoolgebouwen is een plus;
 • Ervaring in een openbare functie is een plus;

 

Diploma:

Master - Architect-ingenieur

- Architect

 


Aanbieding

Aanbod:

- Contract van bepaalde duur tot eind 2024

 • Jong en dynamisch team
 • Gevarieerd werk in renovatie en nieuwbouw
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (MIVB 100 % en patronale bijdrage De Lijn/NMBS) of fiets of voetgangersvergoeding, buitenwettelijk verlof, opleidingen, klein aanvullend pensioen, premie kennis tweede taal (via taalcertificaten Selor)


Contact & info.

CANDIDATUREN NAAR: Mr. Olivier VANDERBEEK – Tewerkstellingsadviseur – Dienst tewerkstelling van Koekelberg vzw: ovanderbeek@koekelberg.brussels

Offert 177 - Coördinator Brede School De Vlotte Babbel

Profiel

Situering:

De Vlotte Babbel wil de ontwikkelingskansen vergroten van alle Koekelbergse kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs via een duidelijke focus op talentontwikkeling en taalstimulering. Dit wordt gedaan door netwerken op te zetten of te verstevigen tussen alle actoren binnen de brede leer- en leefomgeving van deze kinderen en jongeren. Een dergelijk samenwerkingsverband en een brede leer- en leefomgeving uitwerken, vraagt een tussenpersoon die deze beweging in stand houdt: een plaatselijke coördinator.

 

Algemene beschrijving:

De lokale coördinator Brede School heeft een publieksgerichte opdracht met een ondersteunende en sturende rol binnen het netwerk van de Brede School. Hij/zij werkt vanuit de visie en de doelstellingen die onderschreven werden door alle partners van de Brede School. Hij/zij is het centrale aanspreekpunt, heeft een overzichtsvisie, staat in voor de inhoudelijke opvolging, controleert de taken en de werking van het netwerk en neemt ook een aantal praktisch-organisatorische taken op zich.

 

Opdrachten:

 • Analyseren van de lokale noden, problemen, kansen en mogelijkheden;
 • Initiëren, opvolgen en evalueren van doelgerichte samenwerking met als uitgangspunt de brede leer- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren;
 • Opmaken, opvolgen en evalueren van een korte- en langetermijnplanning met aandacht voor gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners;
 • Kennis, vaardigheden en attitudes versterken van de deelnemers in het netwerk met betrekking tot het opgroeien in een grootstedelijke en meertalige omgeving;
 • Inschakelen van bestaande expertisecentra in het netwerk, ter ondersteuning van de deelaspecten binnen de brede schoolwerking, en zorg dragen voor deskundigheidsbevordering;
 • Aandacht besteden aan doelgerichte communicatie, monitoring en evaluatie op lokaal niveau.

 

Kerntaken van de coördinator:

 • Waken over het engagement van de partners;
 • De partners ondersteunen bij bepaalde acties en projecten;
 • Communicatie opbouwen en onderhouden met een divers en breed publiek van ouders, kinderen, scholen, organisaties en overheden;
 • Het netwerk van De Vlotte Babbel promoten bij potentiële partners;
 • Overleg, kennismakingslessen, ateliers en toonmomenten van De Vlotte Babbel organiseren;
 • Verantwoordelijk dragen voor de administratieve en financiële opvolging van deze activiteiten;
 • Deel uitmaken van de stuurgroep en verslag uitbrengen van de vergaderingen;
 • De planning opmaken en de visie van De Vlotte Babbel verder uitbreiden.

 

Functieprofiel:

 • Bachelor of master met voeling voor sociocultureel werk en affiniteit voor onderwijs (type bachelor sociocultureel werk / leraar/ pedagogie);
 • Technische vaardigheden:

-kennis van het socioculturele netwerk van Brussel, en Koekelberg in het bijzonder;

-kennis van het Brusselse scholennetwerk, en Koekelberg in het bijzonder;

-informatiecakennis: MSOffice (Excel, PowerPoint), Outlook;

-zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans.

 

Algemene vaardigheden:

 • Mondeling en schriftelijk vaardig zijn;
 • Kunnen samenwerken in een team;
 • Problemen analyseren;
 • Resultaatgericht werken;
 • Klantgericht handelen
 • Plannen en organiseren;
 • Taken en processen opvolgen.

 

Functiegebonden competenties:

 • Communicatief, flexibel en creatief ingesteld zijn;
 • Zelfstandig werken en sturend optreden;
 • Praktisch handelen en beleidsmatig denken ;
 • Kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder;
 • Kennis hebben van voorschoolse (bv. kinderdagverblijven), buitenschoolse (bv. IBO’s) en naschoolse (bv. jeugd en vrije tijd) sectoren;
 • Kennis hebben over de mogelijkheden die de omgeving te bieden heeft voor nieuwe ontwikkelingskansen.


Aanbieding

Werkomstandigheden:

Je maakt deel uit van de dienst Nederlandse cultuur, jeugd en onderwijs van Koekelberg (Henri Vanhuffelplein 6, 1081 Koekelberg).

 

Aanbod:

 • Contract (bij voorkeur een werkregime van 70%) van onbepaalde duur, verlenging afhankelijk van de subsidies
 • Jong en dynamisch team;
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (MIVB 100 % en patronale bijdrage De Lijn/NMBS) of fiets- of voetgangersvergoeding, buitenwettelijk verlof, opleidingen

 


Contact & info.

Meer Info:

Dienst Tewerkstelling, Mr. Olivier Vanderbeek

02.414 08 36

ovanderbeek@koekelberg.brussels

Hoe solliciteren?

Stuur een cv met motivatiebrief naar:

Dienst Tewerkstelling Sint-Annakerkstraat 114

1081 Koekelberg ovanderbeek@koekelberg.brussels

 

 

ORBEM ONEM Bruxelles Formation Police Défense