ADVIESRADEN

 

De adviesraden zijn adviesorganen die advies verlenen en voorstellen doen aangaande elk onderwerp waarvoor zij bevoegd zijn. Wat de beslissingsbevoegdheid betreft, die berust ofwel bij het college, ofwel bij de gemeenteraad naargelang de aangelegenheid valt onder de bevoegdheden van de ene of de andere van deze instanties. De adviesraden kunnen worden geraadpleegd over een ontwerp van reglement waarvan het onderwerp onder hun bevoegdheid valt. 

 

Samenstelling van de adviesraden

Elke adviesraad bestaat uit:

 • De schepen tot wiens bevoegdheden het specifieke gebied van de adviesraad behoort;
 • Minstens één burger en minstens één lid van organisaties die bevoegd zijn op het gebied waarvoor de raad is opgericht;
 • Een (niet- stemgerechtigde) secretaris die deel kan uitmaken van het gemeentepersoneel.

Om lid van een adviesraad te zijn moet men:

 • Minstens 18 jaar zijn (met uitzondering van de raden voor de jeugd, waarvoor de leeftijdsgrens verlaagd is tot 13 jaar;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Zijn domicilie, d.w.z. zijn officiële woonplaats, hebben in Koekelberg of lid zijn van organisaties die bevoegd zijn op het gebied dat eigen is aan de adviesraad.

De (stemgerechtigde) leden van de adviesraad worden benoemd door de gemeenteraad op voorstel van het college.

Het zijn er minimaal 9 en maximaal 15. Het gaat om personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

De leden van de adviesraad worden benoemd voor een periode van 6 jaar na de vernieuwing van de gemeenteraad. Het mandaat is hernieuwbaar. 

Doelstellingen van de adviesraden

Elke adviesraad heeft de volgende doelstellingen:

 • Op eigen initiatief of op verzoek van meer dan een derde van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen, advies geven en voorstellen doen aangaande de beleidslijnen van gemeentelijk belang waarvoor de betrokken raad bevoegd is;
 • Te fungeren als de plaats van voorlichting, reflectie en debat over alle kwesties van gemeentelijk belang die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de gebieden waarvoor de raad wordt opgericht.

Adviesraden

 • Adviesraad voor de senioren (ARS), die tot doel heeft aan de gemeentelijke autoriteiten advies te verlenen over alle ontwerpbesluiten betreffende reglementen of acties die in meerdere of mindere mate betrekking hebben op het leven van de senioren: huisvesting, stedenbouw, sociale bijstand, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, cultuur, sport enz. ;
 • Adviesraad voor de Franstalige jeugd (ARFJ), die tot doel heeft de initiatieven voor de Franstalige jeugd van Koekelberg te bevorderen en te coördineren ;
 • Adviesraad voor de Nederlandstalige jeugd (ARNJ), die tot doel heeft de initiatieven voor de Nederlandstalige jeugd van Koekelberg te bevorderen en te coördineren ;
 • Adviesraad voor sport (ARSp), die tot doel heeft advies te verlenen over problemen of aangelegenheden met betrekking tot sport in de gemeente Koekelberg ; overleg en samenwerking op te zetten met de verenigingen, instellingen en andere diensten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van lichamelijke opvoeding, sport en het buitenleven ; ondersteuning te bieden aan de organisatie van sportevenementen in samenwerking met de gemeentelijke autoriteiten en de betrokken clubs ;
 • Adviesraad voor de diversiteit (ARD), die tot doel heeft aan de gemeentelijke autoriteiten advies uit te brengen over aangelegenheden in verband met de ontrading en de bestrijding van discriminatie op basis van geslacht, herkomst, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienstige of filosofische overtuigingen ; overleg en samenwerking op te zetten met de verenigingen, instellingen, andere organisaties en diensten die betrokken zijn bij aangelegenheden in verband met diversiteit, en ondersteuning te bieden aan de organisatie van acties en evenementen gericht op de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie ;
 • Adviesraad voor verzustering (ARV), die tot doel heeft op alle gebieden uitwisselingen te bevorderen met de zustersteden en tussen de inwoners van de partnergemeenten en hun verenigingen, en aldus een beter begrip van andere culturen te ontwikkelen ;
 • Adviesraad voor het milieu (ARM), die tot doel heeft advies uit te brengen over milieubeleidsplannen, alsook over dossiers betreffende natuurbeheer, milieu, energietransitie, duurzame ontwikkeling enz.;
 • Adviesraad voor ruimtelijke ordening en mobiliteit (ARROM), die tot doel heeft advies te verlenen over alle onderwerpen in verband met ruimtelijke ordening, stedenbouw, de implementatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan en elke maatregel die een actieve mobiliteit kan bevorderen in Koekelberg ;
 • Adviesraad voor Europese zaken (AREZ), die beoogt met de burgers een dialoog te organiseren over de toekomst van Europa en zijn uitdagingen, met name door themadebatten ;
 • Adviesraad voor culturele actie (ARCA), die beoogt culturele evenementen die worden georganiseerd op het grondgebied van de gemeente te bevorderen en te coördineren ;
 • Adviesraad voor het dierenwelzijn die beoogt de initiatieven te promoten en coördineren inzake dierenwelzijn op het gemeentelijk grondgebied.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Gemeentesecretariaat
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 57
icon téléphone   02 412 14 54
icon email