INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Gegevensbeschermingverklaring

De gemeente Koekelberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze gegevensverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De gemeente Koekelberg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens door onze website heeft twee doeleinden.

Informatieverstrekking en bijstand aan burgers en organisaties, onder meer via contactformulieren (in het openbaar belang). De persoonsgegevens die u meedeelt wanneer u een online formulier invult worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in dit formulier.

Werking en beveiliging (legitiem belang (functionele cookies) en toestemming (analysecookies)). Dit zijn cookies waarmee bezoekers bepaalde functies op de site kunnen gebruiken. Indien het gebruik van deze cookies wordt geblokkeerd, kunnen sommige onderdelen van de website niet correct werken. Deze cookies worden slechts bewaard voor de duurtijd van de bezoeksessie aan onze website. Onze website gebruikt maakt gebruik van Google Analytics om te begrijpen hoe elke bezoeker exact van de website gebruik maakt. De IP-adressen van elke bezoeker worden geanonimiseerd waardoor Google Analytics niet beschikt over het IP-adres.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze doorgegeven?

Alleen personeelsleden van de gemeente hebben toegang tot de gegevens die via onze website worden verzameld. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden, er worden geen persoonsgegevens doorgegeven voor direct marketing of politieke doeleinden.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden maximaal één jaar bewaard nadat u ze ons heeft medegedeeld.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

alle personen die namens gemeente Koekelberg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht op informatie, inzage, verbetering, wissing, beperking, overdraagbaarheid, verzet en intrekking van toestemming over de persoonlijke gegevens die we van u ontvangen hebben.  Hiervoor neemt u contact op met privacy@koekelberg.brussels

De verantwoordelijke van de gegevensbescherming van het gemeentebestuur van Koekelberg is:

 

Functionaris voor gegevensbescherming

02 412 14 33

dpo@koekelberg.brussels

 

Bezwaren

Als u een vraag, of bezwaar hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u rechtstreeks contact met ons op te nemen.

U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger) een onafhankelijk toezichthoudend orgaan dat verantwoordelijk is voor de naleving van de fundamentele beginselen van de bescherming van de persoonsgegevens.

 

 

 

  Twitter share button Facebook share button  
 

CONTACT

Functionaris voor gegevensbescherming 
02 412 14 33
dpo@koekelberg.brussels