GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

 

Sinds enkele jaren zijn er middelen ter beschikking gesteld van de gemeenten zodat zij rechtstreeks bepaald ‘onburgerlijk’ gedrag kunnen bestraffen dat een negatieve impact heeft op het maatschappelijk leven. Dit systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) maakt het mogelijk om snel te reageren op overlast die het ‘aangename samenleven’ schaadt. Deze overtredingen kunnen enkel worden vastgesteld door bepaalde gemachtigde ambtenaren: politieagenten en gemeenteambtenaren-vaststellers (met inbegrip van straatagenten-vaststellers).

 

Gedrag dat aanleiding kan geven tot een GAS

Louter administratieve overtredingen, met name overtredingen waarvoor enkel een administratieve sanctie kan worden opgelegd:

 • Sluikstorten
 • Zakken buitengezet buiten de uren
 • Peuken weggooien
 • Honden niet aan de lijn
 • Gebrek aan respect voor de overheid of weigering om te gehoorzamen aan een gemachtigde ambtenaar
 • Uitwerpselen van honden
 • Spugen
 • Wildplassen
 • Niet onderhouden terreinen
 • Overlast overdag
 • Samenscholing

Gemengde overtredingen, met name strafrechtelijke overtredingen die kunnen worden omgezet in een administratieve sanctie:

 • Winkeldiefstallen voor een bedrag van minder dan € 250
 • Beschadiging van roerende en onroerende goederen
 • Nachtlawaai
 • Beledigingen
 • Licht geweld
 • Dragen van een boerka

Sommige verkeersovertredingen kunnen ook aanleiding geven tot administratieve sancties. Het gaat vooral om foutparkeren:

 • op of in de buurt van een zebrapad
 • op onderbroken gele lijnen
 • op bus- of fietsstroken
 • op plaatsen waar het bord E1 (parkeerverbod) is aangebracht
 • buiten parkeerplaatsen

 

Bedrag van de boetes

Met uitzondering van de overtredingen inzake stilstaan en parkeren waarvan het bedrag wordt geregeld door een Koninklijk Besluit (€ 58 of € 116), kan de sanctionerende ambtenaar het bedrag van de boetes bepalen naargelang de ernst van de feiten, de omstandigheden waarin de overtreding begaan wordt, de eventuele recidive ... Hij kan echter niet meer dan € 500 boete per overtreding opleggen voor meerderjarige overtreders en € 175 voor minderjarigen.

Hoe kan ik een boete aanvechten?

U kunt in beroep gaan tegen de administratieve boete binnen een maand na ontvangst van uw proces-verbaal per post op het volgende adres:

Gemeentebestuur Koekelberg
Ter attentie van de sanctionerende ambtenaar
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg

 

Boetes boven € 70 kunnen mondeling betwist worden. Voor elk verzoek om gehoord te worden kunt u contact opnemen met de dienst administratieve sancties op het volgende nummer: 02 412 14 18

U kunt de beslissing van de ambtenaar betwisten voor de politierechtbank binnen een maand na de kennisgeving ervan.

Procedure voor minderjarigen

Met het oog op de bescherming van de minderjarige legt de wet de verschillende stappen van de procedure nauwkeurig vast. In het kader van de procedure van ouderlijke betrokkenheid kan de sanctionerende ambtenaar voorstellen om de ouders in aanwezigheid van de minderjarige en zijn advocaat te ontmoeten om het gezin te betrekken bij het opvoedkundig proces. De sanctionerende ambtenaar kan na afloop van deze procedure beslissen om ofwel het dossier af te sluiten als hij tevreden is over de ontmoeting met de ouders, ofwel om een administratieve procedure op te starten. De hele procedure kan dus afgesloten worden in de fase van ouderlijke betrokkenheid.

Indien de sanctionerende ambtenaar meent de administratieve procedure te moeten voortzetten, laat de wet hem toe aan de minderjarige een bemiddeling voor te stellen om het conflict te doen bedaren. Deze bemiddeling biedt de minderjarige overtreder en de eventueel geïdentificeerde slachtoffers de mogelijkheid om op vrijwillige basis, in alle vertrouwelijkheid en in aanwezigheid van een onafhankelijke bemiddelaar, een oplossing te zoeken om de geleden schade te herstellen of te vergoeden. De minderjarige kan ook een gemeenschapsdienst verrichten. Deze wordt ofwel voorgesteld door de bemiddelaar in het kader van de bemiddelingsprocedure, ofwel door de sanctionerende ambtenaar.

Een administratieve geldboete (van maximaal € 175) ten laste van de burgerlijk aansprakelijke wordt opgelegd wanneer de hogervermelde procedure mislukt is.

Tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar kan door de overtreder beroep worden aangetekend bij de Jeugdrechtbank.

Wettelijke basis
 

 • Wet van de 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sanctes ;
 • K. B.  van 09 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen ;
 • K. B. van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
 • K. B. van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie ; 
 • K. B. van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ;
 • K. B. van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
 • K. B.  van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ;
 • Gemeenschappelijk algemeen politiereglement (voor de 19 Brusselse gemeenten) 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Administratieve boetes
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 06
icon email