KOEKELBERG WERFT AAN

Vacatures in de kijker

Offert n°235 - Maatschappelijk assistent (m/v) - huisvestingcel

Profiel

 • Graduaat
 • Tweetalig NL/F of F/NL (in het bezit van een Selor-attest - art. 8 en 10 of bereid zijn dit te behalen)
 • Goede schrijfvaardigheid (goed kennis van de spelling)
 • Ordelijk en striktheid
 • Goede informaticakennis (Word en Excel)

Taken :  

 • Begeleiding en individuele ondersteuning bieden aan begunstigden tijdens het zoeken naar huisvesting en de verzoeken om maatschappelijke en / of financiële bijstand bij het Speciaal Comité van de Sociale Dienst voorstellen, waarbij de naleving van wettelijke termijnen wordt gewaarborgd;
 • Zorgen voor de sociale begeleiding die is opgezet met de begunstigden tijdens de duur van de huisvesting in een transitwoning om hen te ondersteunen en hen te begeleiden bij de verschillende stappen die hen in staat zullen stellen om een ​​duurzame huisvestingsoplossing te vinden;
 • De onhygiënische omstandigheden bevestigen of weerleggen bij huisvesting die als onhygiënisch gemeld werd, hetzij door de maatschappelijk werkers van de algemene sociale dienst, of door andere partners, of de huurders zelf;
 • Sociale ondersteuning bieden aan bewoners om de huurvoorwaarden te verbeteren, en, indien nodig, om een oplossing te vinden voor tijdelijke of andere huisvesting;
 • Ingrijpen en zorgen voor het beheer in het kader van rampen en / of noodsituaties (brand / explosie / enz.);
 • Sociale steun bieden aan mensen die met uitzetting worden bedreigd en waarvan het OCMW op de hoogte is;
 • Rechthebbenden ondersteunen bij hun budget- en energiebeheer;
 • Samenwerken met externe partners om de kansen van rechthebbenden op fatsoenlijke en duurzame huisvesting te vergroten (sociaal immobiliënkantoor, gemeentebestuur, sociale huisvestingsmaatschappij, enz.).

Beheer van transitwoningen

 • Verzoeken om accommodatie in transitwoningen onderzoeken en opvolgen
 • Zorgen voor de sociale begeleiding van begunstigden tijdens hun verblijf
 • Rechthebbenden ondersteunen bij hun zoektocht naar duurzame huisvesting
 • Regelmatig huisbezoeken doen als onderdeel van de sociale ondersteuning
 • Zorgen voor de administratieve opvolging met betrekking tot transitaccommodatie
 • Sociale rapporten en periodieke evaluaties opstellen
 • Rapporten opstellen ter attentie van het Speciaal Comité van de Sociale Dienst voor binnenkomst in transit, verlengingen en einde van accommodatie

Woningdetector

 • Rechthebbenden ondersteunen in hun zoektocht naar duurzame huisvesting
 • Huisbezoeken doen (indien nodig) als onderdeel van de sociale ondersteuning en / of als onderdeel van een bezoek van de woning

Onhygiënische woning

 • Woningen bezoeken die als onhygiënisch gemeld werden en rapporten opstellen over de onhygiënische toestand
 • Onderhandelen, bemiddelen met de eigenaars om het (de) onhygiënische probleem (en) op te lossen
 • Gebruikers informeren over hun rechten en plichten op het gebied van huurcontracten en de minimumnormen van de Wooncode
 • Opvolging van DGHI-correspondentie (dagvaarding en bezettingsverbod / arrest van onbewoonbaarheid)
 • Beheer van de lijst met af te raden woningen
 • Ondersteuning van de gebruikers in het proces om bestaande woonbijstand te verkrijgen (verhuisvergoeding / toelage voor herhuisvesting / huurgarantie, enz.):
  • Opstellen van onderzoeksrapporten
  • Hulp bij het samenstellen van het administratief dossier voor de aanvraag van een herhuisvestingstoelage

Beheer van uithuiszettingen

 • De wetgeving inzake huisvesting op het gebied van uithuiszetting en de interne procedure beheersen
 • Opvolging van mensen tegen wie een uithuiszettingsprocedure loopt en, indien nodig, hen doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten (schuldbemiddeling, enz.)
 • Ondersteuning bieden bij het zoeken naar alternatieve oplossingen om uithuiszetting te voorkomen (bemiddeling, onderhandelen over betalingsplannen, enz.) en / of op gebied van herhuisvesting
 • Samenwerken met interne of externe partners en belanghebbenden
 • Huurbemiddeling opzetten en onderhandelen over plannen voor terugbetaling van huurschulden en verlenging van uitzettingstermijnen
 • Zorgen voor het opstellen van sociale rapporten in het kader van de sociale opvolging, en rapporten opstellen voor het Speciaal Comité van de Sociale Dienst

En nog :

 • Tijdelijk elke andere activiteit uitvoeren binnen de grenzen van uw vaardigheden, in overeenstemming met de behoeften of verzoeken van de hiërarchische lijn
 • Een houding aannemen die getuigt van teamspirit
 • Actief deelnemen aan intervisies, supervisies en bijeenkomsten georganiseerd door de verantwoordelijken
 • Hulp bieden en deelnemen bij een crisissituatie.


Aanbieding

Wij bieden aan : contract van bepaalde duur (6 maanden) met de mogelijkheid tot een contract van onbepaalde duur, voltijds, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis MIVB-abonnement


Contact info.

Contact en info :

Gelieve uw CV op te sturen ter attentie van personeelsdienst

Via mail :  

pheymans@koekelberg.brussels en/of avanderstraeten@koekelberg.brussels

Per post :

OCMW Koekelberg – Personeelsdienst

François Delcoignestraat, 39

1081 Koekelberg

Offert n°234 - Projectbeheerder stedelijke herwaardering m/v/x

Profiel

 

- kennis van bouwtechnieken

- kennis van administratief dossierbeheer of bereid zijn deze kennis te verwerven

- informaticakennis: MS Office, Autocad (is een plus), MS Project (is een plus)

- vlot zijn in het opstellen van teksten en planningen

- zelfstandig de opdrachten beheren

- aanpassingsvermogen

- zeer goede kennis van het Frans

- nauwkeurig werken

- kennis van overheidsopdrachten of bereid zijn deze te verwerven

- communicatievaardig

- stressbestendig

- kennis van stedelijke renovatieprojecten of bereid zijn deze te verwerven

 

Diploma:

 

Master architect


Aanbieding

Verantwoordelijkheden:

Een effectieve algemene afhandeling van de gesubsidieerde werken in het kader van de stadsvernieuwing en meer bepaald in het kader van het stadsbeleid en dit binnen de vooropgestelde termijnen.

 

Taken:

- Opvolging verzekeren van de gesubsidieerde dossiers op het vlak van stadsvernieuwing, waaronder de renovatie van een gebouw in de De Neckstraat 12, de inrichting van de toegang, de kleedkamers en het sanitair van de sportzalen van de scholen, de bouw van een klein gebouw als transitwoonst, een polyvalente ruimte, … en dit tot de goedkeuring van het programma voor het Stadsbeleid 2021-2026. Daarnaast ook de opvolging verzekeren van de specifieke dossiers die momenteel bestaan in het programma: de inrichting van de culturele ruimte Cadol, de aanpassing van een speelplaats in een school en de aanleg van een gemeenschappelijke tuin.

- De werven van lopende dossiers opvolgen.

- De subsidiedossiers beheren en dit in samenwerking met de coördinatrice van het beleid herwaardering van de wijken.

- De financiële aspecten beheren en dit in samenwerking met de coördinatrice van het beleid herwaardering van de wijken.

- Opvolging van de lopende openbare werken en aanbestedingsdossiers en de opvolging hiervan verzekeren.

- Informatie verstrekken over de voortgang van de lopende dossiers.

 

De dienst Openbare Werken omvat de volgende afdelingen:

- ruimtelijk beheer

- investeringen: stadsvernieuwing en gesubsidieerde projecten

- mobiliteit en openbare ruimten

- gemeentepatrimonium

- de administratieve en financiële cel

- onderhoud

- energie, milieu en dierenwelzijn

- de gemeentelijke werkplaats: openbare ruimten, gebouwen en evenementen

 

Opdracht van de dienst investeringen:

De afdeling investeringen omvat de cel stadsvernieuwing en de cel gesubsidieerde projecten.

De opdracht van de dienst stadsvernieuwing is erop gericht – met respect voor duurzame ontwikkeling en dit via de het algemene gevoerde beleid terzake (duurzaam wijkcontract, stadsvernieuwingscontracten (SVC), stadsbeleid (Sb) – om binnen de gestelde termijn de verschillende beleidsprojecten op technisch, administratief en financieel vlak af te werken.

De opdracht van de afdeling gesubsidieerde projecten is – en dit met respect voor de duurzame ontwikkeling en dit via de het algemene gevoerde beleid terzake (driejaarlijkse plannen, Leefmilieu Brussel, de Franse gemeenschap, prioritair programma voor werken (PPW), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Agion, …) – het ontwerpen, de bouw en de renovatie van het bestaande patrimonium op technisch, administratief en financieel vlak.

- Contract van onbepaalde duur, voltijds

Voordelen:

- Eindejaarspremie

- hospitalisatieverzekering

- tweetaligheidspremie

- erkenning anciënniteit uit de openbare sector (volledig) en de privésector (maximum 6 jaar voor gelijkaardige functies)

 - aanvullende pensioenverzekering

- gedeeltelijke terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer (gratis MIVB-jaarabonnement en patronale bijdrage NMBS) en/of fiets- of voetgangersvergoeding

- extralegale verlofdagen

- opleidingen

- klein aanvullend pensioen

- maaltijdcheques: 5 euro

- jaarlijks verlof: 26 dagen (voltijds) + compensatieverlof


Contact info.

Stuur uw kandidatuur met cv en motivatiebrief met expliciete vermelding van de functie stedelijke herwaardering naar mevr. Laura Fuentes: lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°232 - Beheerder EPB-dossiers (m/v/x) Niveau A voltijds: Halftijds in Ganshoren en halftijds in Koekelberg

Profiel

Diploma:

Houder zijn van een diploma van architect, ingenieur (industrieel of burgerlijk).

Competenties:

- Een goede kennis hebben (of de bereidheid om die te verwerven) van de Brusselse wetgeving op het gebied van stedenbouwkunde, meer bepaald met betrekking tot EPB alsook voor wat betreft de administratieve procedures;

- De opleiding « EPB-adviseur » gevolgd hebben bij Leefmilieu Brussel (troef) of zich ertoe verbinden deze opleiding te zullen volgen en zich tot het uiterste inspannen om ervoor te slagen;

- Kennis van bouwtechnieken;

- Kennis van en belangstelling voor energietransitie, duurzame ontwikkeling en rationeel gebruik van energie;

- Computervaardigheden: MS office, gebruik van BOS, NOVA, EPB-software (te verwerven kennis);

- Goede organisatievaardigheden, redactionele vaardigheden, goede spellingvaardigheden;

- Gestructureerd, strikt, polyvalent, beleefd;

- Communicatievaardig;

- Een goed stressmanagement hebben;

- Autonoom zijn in het beheer van het werk;

- Een goede kennis hebben van de tweede taal;

- Beschikken over een rijbewijs B.


Aanbieding

Opdrachten:

Met inachtneming van de wetgeving en voor alle gebieden waaruit de divisie bestaat, ten dienste te staan van de burgers en de beslissingen van het College en die van de Raad te doen uitvoeren met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de burgers van de gemeente, in overeenstemming met de beslissingen die werden genomen voor de andere divisies, in het algemeen belang.

Zijn/haar voornaamste opdracht betreft stedenbouwkunde en milieu in ruime zin: het plannen, het verlenen en het controleren van vergunningen, de energieprestatie van gebouwen, controles en vaststellingen van inbreuken en de hygiëne in gebouwen vanuit technisch, administratief en financieel standpunt.

 

Opdracht van de functie:

Als dossierbeheerder maak ik deel uit van stedenbouwkunde, meer bepaald van de cel ‘beheer van het grondgebied’, en ben ik belast met de dossiers die verband houden met mijn gebied van expertise (Energieprestatie van gebouwen (EPB), wat bij de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen gevoegd wordt), met inachtneming van de wetgeving, de van kracht zijnde procedures, het budget en de richtlijnen van de hiërarchie. Ik doe een beroep op de bronnen van mijn netwerk, intern en/of extern, en werk ermee samen.

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten

Hoofdactiviteiten:

 1. Het toezicht houden op de EPB-luiken in het kader van de stedenbouwkundige vergunningen: meer bepaald:
 • Het analyseren van EPB-voorstellen (ze opvragen indien nodig) en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht van Leefmilieu Brussel;
 • Het opvragen van EPB-verklaringen als ze er niet zijn met het oog op de data van de bouwwerkzaamheden die werden ingevoerd in NOVA of op basis van een schatting van de duur van de bouwwerkzaamheden;
 • Het analyseren van de EPB-verklaring en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht;
 • Het in NOVA aanvullen van de gepast evenementen en activiteiten;
 • Het invoeren van de projectverdeling van alle EPB-voorstellen in NOVA, ook van de voorstellen zonder architect;
 • Het opstellen van een jaarlijks activiteiteitenverslag.
 1. Het fungeren als referentiepersoon op het gebied van EPB in de cel ‘Beheer van het grondgebied’:
 • Het bijwonen van alle door Leefmilieu Brussel georganiseerde vergaderingen;
 • Het bijwerken en updaten van het beheersinstrument, zodat men een globaal zicht heeft op alle lopende dossiers. Dankzij dit instrument zal men op elk ogenblik kunnen weten in welke fase van de EPB-procedure een dossier zich bevindt, de ontbrekende documenten kunnen opvragen, een strafprocedure kunnen opstarten en dossiers kunnen afsluiten. Dit kan men doen op basis van het gemeentelijke EPB-verslag dat elke maand wordt opgestuurd door het CIBG.
 1. Het uitvoeren van controles op het terrein met betrekking tot dossiers en bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB:
 • Het bezoeken van toekomstige bouwplaatsen waarvan de aard van de werken waarvan de aard « EGE » is en het opstellen van de pv’s van plaatsbezoek om goed toezicht te kunnen houden op de dossiers.

 

Verantwoordelijkheden:

 • De referentiepersoon van het gemeentebestuur zijn op het gebied van EPB;
 • Zorgen voor het beheer van en toezicht houden op de dossiers binnen de wettelijke termijnen;
 • Op het terrein de conformiteit controleren van de dossiers en de bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB;
 • Informatie verstrekken over de voortgang van het toezicht op de dossiers.

Bijzonderheid:

 

Deze betrekking is een voltijdse betrekking die echter verdeeld is over twee gemeenten (Koekelberg en Ganshoren). In elk van beide gemeenten zullen er volledige dagen gepresteerd worden (afwisselend 2 dagen/3 dagen). De kandidaat heeft dus niet de mogelijkheid slechts één halftijdse betrekking te kiezen.

 

Aanbod:

Voltijds (halftijds in Koekelberg en halftijds in Ganshoren)

Contract van onbepaalde duur(verbonden aan de toekenning van subsidies Leefmilieu Brussel)

Niveau A1 – bestuurssecretaris

Hiërarchische verantwoordelijken: G. VAN DER SMISSEN ( Koekelberg )

                                                           C. DE WANNEMAEKER ( Ganshoren )

 

Voordelen:

Eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tweetaligheidstoelage, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector (alle dienstjaren) en in de privésector (met een maximum van 6 jaar – indien verband met de functie), aanvullende pensioenverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten (100% MIVB, en patronaal aandeel voor de NMBS), en/of fiets- of voetgangersvergoeding, extralegale verlofdagen, opleidingen, klein aanvullend pensioen

Alleen in Koekelberg: maaltijdcheques 5 euros

Alleen in Ganshoren: Collectieve sociale dienst

Verlofdagen: 26 jaarlijks (voltijds) + compensatiedagen


Contact info.

Mijnheer Olvier Vanderbeek ovanderbeek@koekelberg.brussels

Offert n°229 - Dossierbeheer(der/ster) beheer van het grondgebied – Niveau B – vervangingscontract m/v/x

Profiel

Vaardigheden

 

- kennis van de Brusselse wetgeving op het vlak van urbanisme (of bereid zijn deze te verwerven)

- goede kennis van administratieve procedures (of bereid zijn deze kennis te verwerven)

- goede kennis van de tweede taal

- goed organisatievermogen, goede redactionele vaardigheden en spelling

- gestructureerd, polyvalent en hoffelijk

- contactvaardig

- stressbestendig

- auntonoom zijn in het beheer van de werkzaamheden

- informaticakennis: MS Office, BOS, toepassing NOVA

 

Diploma: een bachelorsdiploma dat nauw verband houdt met de functie


Aanbieding

Opdracht van de afdeling III Dienst openbare werken

De Afdeling III omvat het beheer van het grondgebied, de investeringen, de mobiliteit en de openbare ruimten, het gemeentepatrimonium, de administratieve en financiële cel, het onderhoud, energiebeheer, milieu en dierenwelzijn en de de gemeentelijke werkplaats. De opdracht van de dienst is - steeds met aandacht voor de wetgeving en met het oog op het geheel van zijn deelgebieden - ten dienste staan van de burgers en erop toezien dat de beslissingen van het gemeentecollege en de gemeenteraad worden uitgevoerd. Dit alles kadert in het ontwikkelen van de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente en het algemeen belang. Er gaat speciale aandacht naar het feit dat samenhangende beslissingen worden genomen voor alle gemeentelijke diensten.

 

Opdracht van de dienst beheer van het grondgebied

 

De voornaamste opdracht heeft betrekking op stedenbouw en leefmilieu in ruime zin: de planning, de toekenning en de opvolging van vergunningen, de energieprestaties van gebouwen, de controles op en de vaststellingen van inbreuken en de hygiëne in gebouwen, dit alles vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek.

 

Taken van de dossierbeheerder

 

U maakt deel uit van de afdeling stadsplanning en de cel Beheer van het grondgebied als dossierbeheerder. U staat in voor de afhandeling van de dossiers die betrekking hebben op uw deskundigheid (aanvragen stedenbouwkundige vergunningen) en dit met oog op het respecteren van de wetgeving, de geldende procedures et de hiërarchische beleidslijnen. U doet beroep op uw interne/externe netwerken en werkt samen met hen.

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten

 

Belangrijkste activiteiten:

 

1. De volledige procedure van de dossiers met de aanvragen voor de stedenbouwkundige vergunningen beheren, in hun totaliteit en met respect voor de vastgestelde termijnen,  van de eerste contacten met de aanvragers tot de aflevering van de stedenbouwkundige vergunningen en dit voor een deel van het grondgebied van de gemeente (verdeeld onder de beambten).

- Contact: permanentie aan het loket, de telefoon en contacten per email

- Administratief beheer: opstellen van alle documenten m.b.t.  stedenbouwkundige vergunningen, aanmaken en beheer van dossiers, voorbereiden van adviezen, rapporten, beraadslagingen, zittingen van de overlegcommissie, het secretariaat van de overlegcommissie, het jaarverslag aanvullen, archiveren van dossiers.

- Technisch beheer: analyse van de aanvragen, coderen in en actualiseren van de toepassing NOVA en dit voor alle activiteiten, documenten, analyse van en antwoorden aan burgers m.b.t. de stedenbouwkundige situatie van immobiliën. 

2. afspraken maken met collega-dossierbeheerders, de EPB-beheerder et de verantwoordelijke voor het respecteren van de vooropgestelde termijnen.

3. Rapporteren aan de hiërarchie over de voortgang van de dossiers.

4. Zijn kennis actualiseren op het vlak van de expertise.

 

Verantwoordelijkheden

- het dossierbeheer en de opvolging ervan verzekeren binnen de vooropgestelde termijnen

- informatie geven over de voortgang en de opvolging van dossiers

 

- voltijds - contract van bepaalde duur (vervangingscontract van lange duur)

- niveau B – technisch secretaris

 

Voordelen

 

- gratis openbaar vervoer in het Brussels Gewest (MIVB-jaarabonnement), werkgeverstussenkomst voor maandabonnementen MIVB en voor abonnementen van De lijn en TEC of fiets- of voetgangersvergoeding

- extralegale verlofdagen

- klein aanvullend pensioen

- maaltijdcheques

- tweetaligheidspremie

- hospitalisatieverzekering

- volledige erkenning van de anciënniteit uit de openbare sector

- erkenning van maximum 6 jaar anciënniteit uit de privésector (gelijkaardige functieprofielen)

- 26 verlofdagen + bijkomende dagen

 

 


Contact info.

Stuur uw motivatiebrief en cv, met vermelding van de oorsprong van de vacature, naar Laura Fuentes: lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°228 - Projectbeheerder – Technisch beheer onderhoud van de gebouwen – Niveau A Ingenieur/architect m/v/x

Profiel

Vaardigheden:

- kennis van bouwtechnieken en meer specifiek van speciale technieken (riolering, gasdistributie, afwatering en wateropvang, verwarming, ventilatie, klimaatregeling, laagspanning en zeer lage elektriciteitsspanning (alarm, toegangscontroles, …), liften)

- kennis van overheidsopdrachten of bereid zijn deze kennis te verwerven

- kennis van of interesse voor energietransitie, duurzame ontwikkeling en rationeel energieverbruik

- kennis van het beheer van administratieve dossiers of bereid zijn deze te verwerven

- kennis van projectbeheer

- informaticakennis: MS Office, Autocad (is een plus), MS Project (is een plus)

- vlot zijn in het opstellen van teksten en planningen

- zelfstandig de opdrachten beheren

- kritische geest

- aanpassingsvermogen

- zeer goede kennis van het Frans

- nauwkeurig werken

- communicatievaardig

 

Diploma:

Master: ingenieur of architect


Aanbieding

Opdracht van de afdeling III:

De afdeling III omvat het beheer van het grondgebied, de investeringen, de mobiliteit en de publieke ruimten, het gemeentelijk patrimonium, de administratieve en financiële cel, het onderhoud, de energie, het milieu en het dierenwelzijn en de gemeentelijke werkplaats.

De opdracht van de afdeling is – met aandacht voor het respecteren van de wetgeving en dit voor alle domeinen die onder haar bevoegdheid vallen – ten dienste te staan van de burgers en de beslissingen van het college en de raad uit te voeren. Dit alles wordt gedaan met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de burgers van de gemeente, en dit in samenhang met de beslissingen van de andere afdelingen.

 

Opdracht van de dienst onderhoud:

De cel onderhoud heeft als opdracht het onderhoud van en de controle op de installaties van het bestaande patrimonium en de gemeentelijke apparatuur, zowel vanuit een technisch, administratief als financieel oogpunt. De afdeling werkt samen met de gemeentelijke werkplaats en bevat de volgende eenheden: openbare ruimten, gebouwen en evenementen.

 

Opdracht van de functie:

Als projectbeheerder bent u verantwoordelijk voor de projecten die onder uw deskundigheid vallen en dit met respect voor de wetgeving, de in voege zijnde procedures, het budget en de hiërarchische beleidslijnen. U doet beroep op uw interne/externe netwerk en werkt samen met hen.

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- een stand van zaken en een diagnose opstellen over het onderhoud, de controles en de te realiseren werken aan de gemeentelijke gebouwen en gronden

- de planning van het onderhoud, de controles en de werken opstellen

- op basis van de diagnose de projecten beheren die hieruit voortvloeien

- dossiers opstellen voor de overheidsopdrachten voor diensten en werken en deze opvolgen

- tweetalige administratieve documenten met betrekking tot deze projecten aanmaken

- het financiële en budgettaire luik beheren

- op kritische wijze de dossiers controleren en analyseren wanneer deze zijn opgesteld door externe partners, met specifieke aandacht voor hun antwoorden op het programma, de kwaliteit van het project, de dienstverlening, de materialen en de algemene opzet op lange termijn, de energietransitie, de duurzame ontwikkeling (DO) en het rationeel energieverbruik (REV). Wat deze laatste twee factoren betreft gebeurt dit in samenspraak met de energieverantwoordelijke.

- de werven van deze projecten opvolgen

 

Verantwoordelijkheden:

- u bent het aanspreekpunt voor de administratie op alle vlakken die betrekking hebben op het onderhoud en de controles

- een diagnose en een kadaster voor de gebouwen opstellen

- de energietransitie voorbereiden, net als de REV en de DO, voor de onderhoudsprocedures

- een vlotte afwerking, op basis van de opgestelde diagnose, van de projecten en de dossiers van de werken, de diensten en de studieopdrachten (procedures voor overheidsopdrachten, het technische luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …) en dit in het kader van het onderhoud binnen de vooropgestelde termijnen

- wat betreft de prioritaire werken, voorrang geven aan deze met een specifieke vervaldag, diegene die mogelijk een gevaar voor de veiligheid betekenen, de werken die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen en deze die de energieprestaties kunnen verbeteren

- informatie geven over de voortgang van de dossiers

 

 

- Contract van onbepaalde duur, voltijds

- Jong en dynamisch team

- Gevarieerde opdrachten voor stadsvernieuwing: renovatie en nieuwbouw, uitrusting, openbare ruimtes, ...

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer (gratis MIVB-jaarabonnement en tussenkomst NMBS) of fiets- of voetgangersvergoeding, tweetaligheidspremie, opleidingen, klein aanvullend pensioen, …


Contact info.

Stuur uw kandidatuur met cv en motivatiebrief naar mr. Olivier Vanderbeek: ovanderbeek@koekelberg.brussels.

Offert n°220 - 2 ARCHITECTEN EN/OF INGENIEURS GEBOUW PROJECTBEHEERDERS (m/v/x)

Profiel

Vaardigheden:

 • Kennis van bouwtechnieken;
 • Kennis van wegenistechnieken (of bereidheid deze te verwerven);
 • Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);
 • Informaticakennis: MS Office, Autocad (plus), MS project (plus);
 • Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;
 • Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;
 • Kritisch denkvermogen;
 • Goed aanpassingsvermogen;
 • Kennis van het Frans;
 • Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;
 • Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);
 • Communicatievaardigheden;
 • Stressbestendig;

 

Diploma: Master

– Architect

- Ingenieur

- Industrieel ingenieur bouwkunde

- Ingenieur-architect


Aanbieding

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken

Afdeling Openbare ruimten:

De opdracht van de dienst is – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle op en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.

 

Afdeling Gemeentelijk patrimonium:

Deze eenheid omvat een technische en een administratieve cel.

Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

 

Doelstellingen van de dienst:

- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen

- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten

- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten

- nieuwe projecten ontwikkelen

 

Opdrachten van de functie:

- u bent de referent-adviseur m.b.t. de openbare veiligheid en de stabiliteit van gebouwen (indien dit vereist wordt)

- renovatie- en onderhoudsdossiers opstellen en beheren voor de gemeentelijke gebouwen, met inbegrip van een luik voor de specifieke technieken

- de werven van de lopende dossiers opvolgen

- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren

- dossiers voor marktstudies opstellen, voor complexe en structurele dossiers (indien dit vereist wordt) en voor de specifieke technische kenmerken, en het beheer van deze markten opvolgen

- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma en de algemene opzet op lange termijn te verifiëren

- dagelijks invoeren van REG, DO en energietransitie tijdens de werken aan gemeentelijke gebouwen

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- beheer van de dossiers m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimten

- de werken m.b.t. deze opdrachten beheren

- de budgetten en subsidies m.b.t. deze opdrachten beheren

- de dossiers van het onderzoek voor overheidsopdrachten beheren voor de complexe en structurele dossiers (indien vereist) en voor de specifieke technieken

- opstellen en controleren van documenten m.b.t. energietransitie, DO en het milieu

- energiecertificaten voor openbare gebouwen opstellen (indien vereist)

 

Verantwoordelijkheden:

- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor overheidsopdrachten, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …)

- informatie geven over de voortgang van de dossiers

- meehelpen met de ontwikkeling van energietransitie, REG en DO

 

Vervangingen:

- collega’s van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen of openbare ruimten

 

Doelstellingen:

- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden bij voorkeur behandeld) 

 

 

Niveau A: contract van onbepaalde duur


Contact info.

Stuur een CV met motivatiebrif naar : Dienst Tewerkstelling van Koekelberg, Mevrouw Laura FUENTES OCAÑA Tewerkstelling adviseur  - 63, Sint-Annakerkstraat 63 1081 Koekelberg. U mag ook uw kandidatuur dossier per mail sturen naar : lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°217 - PROJECTBEHEERDER PUBLIEKE RUIMTEN m/v/x

Profiel

Diploma:

- houder zijn van een diploma master industrieel ingenieur bouwkunde, landmeter, architect of gelijkwaardig, bij voorkeur met ervaring in wegeniswerken

- of een diploma bachelor in de bouwkunde, een ervaring van 5 jaar in het gezochte domein in een vereiste voor bachelors

Profiel:

- goede organisatiekwaliteiten, redactionele vaardigheden, goede spelling, contactvaardig

- gestructureerd, gedisciplineerd, polyvalent, vriendelijk, stressbestendig

- autonoom zijn in het takenbeheer

- communicatief zijn met het publiek

- gemakkelijk zijn in de omgang met de administratieve en technische gesprekspartners, net als met de mensen op het terrein

- zich inwerken in de gemeentelijke werkwijze op het vlak van het beheer van werven

- een goede kennis (of bereid zijn deze te verwerven) van de Brusselse regelgeving op het vlak van  overheidsopdrachten en administratieve procedures

- kennis of interesse hebben in voor openbare ruimten en technieken op het vlak van wegeniswerken

- een goede kennis (of bereidheid deze te verwerven) van de werking van het webplatform Osiris

- interesse hebben in het opvolgen van werven en wegeniswerken (aanleg, heraanleg)

- een goede kennis van de tweede taal

- een rijbewijs B is een plus

 

INFORMATICAKENNIS: MS Office, BO Secretariaat, Phenix, Osiris


Aanbieding

Opdracht van de Afdeling III

De Afdeling III omvat het grondbeheer, de mobiliteit en de openbare ruimten, het gemeentepatrimonium, de stadsvernieuwing, de administratieve en financiële cel, de Agenda 21, de werkplaats en de dienst openbare netheid.

Haar opdrachten zijn - met respect voor de wetgeving en dit voor al haar bevoegdheidsdomeinen - ten dienste staan van de burgers en de beslissingen van het college en de raad doen naleven. De dienst doet dit met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente – in logische samenhang met de beslissingen van de andere diensten – en het algemeen belang. 

 

Opdracht van de Dienst Openbare Werken

De dienst Openbare Werken omvat de volgende afdelingen:

- ruimtelijk beheer

- mobiliteit en openbare ruimten

- gemeentepatrimonium

- stadvernieuwing

- de administratieve en financiële cel

- de Agenda 21

- de gemeentelijke werkplaats

- de dienst openbare netheid

 

Opdrachten van de dienst Mobiliteit en Openbare ruimten:

Met veel aandacht voor duurzame ontwikkeling en vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek, heeft de opdracht van deze afdeling vooral betrekking op het beheren van de mobiliteit vanuit een technisch en administratief oogpunt evenals de aanleg, de renovatie, het onderhoud, de werken, de controle en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten.

 

Taken van de beambte

- Openbare ruimten

               - Autonoom aanbestedingsdossiers samenstellen met betrekking tot projecten voor de renovatie en herinrichting van openbare ruimten. Deze dossiers opvolgen.

               - Op kritische wijze de dossiers, uitgewerkt door externe kantoren, controleren en analyseren.

               - Autonoom dossiers opstellen met betrekking tot renovatie- en herinrichtingswerken van openbare ruimten. Deze dossiers opvolgen.

               - De werven opvolgen die betrekking hebben op de lopende dossiers.

               - Beheren van het administratieve en technische luik, de subsidies en het financiële luik van deze dossiers.

 

- Osiris

               - Beheren van de planning van de werven van de gemeente en de andere vergunninghouders

               - Beheren van de dossiers waarover het schepencollege een beslissing heeft genomen

- De gemeente vertegenwoordigen, samen met een collega, tijdens commissies en vergaderingen over de werven op gewestwegen

- Als vaststellend ambtenaar, samen met een andere beambte, controles uitvoeren en sancties opleggen

- Coördinatie met de beambten die instaan voor het dagelijks beheer van de aanvragen om coherentie te verzekeren

- De beslissingen controleren die werden voorbereid door de ambtenaren die belast zijn met het dagelijks beheer van de aanvragen en deze valideren

- De werven opvolgen die betrekking hebben op deze dossiers

 

statuut

Voltijds

niveau A of met 5 jaar ervaring

contract van onbepaalde duur

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer (gratis MIVB-jaarabonnement en tussenkomst NMBS) of fiets- of voetgangersvergoeding, tweetaligheidspremie, opleidingen, klein aanvullend pensioen, …


Contact info.

Stuur een CV met motivatiebrif naar : Dienst Tewerkstelling van Koekelberg, Mevrouw Laura FUENTES OCAÑA Tewerkstelling adviseur  - 63, Sint-Annakerkstraat 63 1081 Koekelberg. U mag ook uw kandidatuur dossier per mail sturen naar : lfuentes@koekelberg.brussels

  Twitter share button Facebook share button  
 
Koekeljob
Sint-Annakerkstraat 114
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 889 09 42
icon email