KOEKELBERG WERFT AAN

Vacatures in de kijker

Offert n°356 - AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE (BEGROTING/BELASTINGEN) (M/V/X)

Profiel

coördineert, de inkohieringen plant controleert en opvolgt, inclusief de invorderingsprocedures.

Profiel

• Bachelor (of gelijkgesteld) in boekhouding of menswetenschappen

• Een goede ervaring inzake het beheer van administratieve dossiers

• Een goede kennis van de tweede taal

• Ervaring binnen een administratie en/of het beheren van een team is een meerwaarde

Activiteiten

• Coördineren en opstellen van de begroting, de begrotingswijzigingen en de interne aanpassingen

• Opstellen en analyseren van de prognoses inzake de evolutie van de uitgaven van het personeel, de werkingskosten, de overdrachten en de schulden, alsmede voor de ontvangsten uit prestaties, overdrachten en schulden, teneinde financiële plannen te kunnen voorleggen

• Toezien op de correcte inkohiering en boeking van de belastingkohieren, evenals op de wettig- en billijkheid (aangiften, ambtshalve aanslagen, inkohieringen, optimaliseren van de regelementen, enz.)

• Toezien op de inning van ingekohierde bedragen, opstellen van aanmaningsbrieven, samenwerken met de aangewezen gerechtsdeurwaarder en de opvolging verzekeren van de oninbare en onbetaalde bedragen

• In nauwe samenwerking met de gemeenteontvanger een algemene inningsstrategie en verschillende procedures op punt stellen  (beslag op roerende goederen, wettelijke hypotheek, derdenbeslag, enz.)

•  Leidinggeven aan, en zorgen voor het dagelijks toezicht van het team, opstellen van doelstellingen op korte, middellange en lange termijn, organiseren van de taken zodoende iedereen zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden en waken over optimale werkomstandigheden

• Voorafgaande controle van de budgettaire en financiële aspecten van de collegedossiers en de beraadslagingen van de gemeenteraad

• Opstellen van verschillende documenten (nota's, verslagen, ontwerpbesluiten, enz.)

• De gemeenteontvanger vervangen of ondersteunen bij de uitvoering van zijn taken

In afwisseling met uw collega’s:

• Het loket verzekeren

• Opvolging van de PWA-cheques

Gedragscompetenties

Bekwaam zijn om 

• Autonoom, in teamverband, analytisch en proactief te werken en initiatief te nemen 

• Een probleem, situatie vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en nieuwe oplossingen, ideeën aan te reiken 

• Termijnen en procedures te respecteren zodoende grondig en nauwkeurig werk af te leveren en te beantwoorden aan de verwachtingen

• Oplossingen voor te stellen en blijk te geven van pragmatisme wanneer u wordt geconfronteerd met een nieuwe situatie

• Autonoom opzoekingen te verrichten betreffende onbekende materies

• U mondeling en schriftelijk correct en duidelijk uit te drukken

• Integer en professioneel te werk te gaan (de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens respecteren)

Je bent resultaatgericht en stressbestendig

Technische competenties 
• Kennis van de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding 

• Kennis hebben van de wetgeving inzake gemeentelijke fiscaliteit en gemeentelijke belastingprocedures is een meerwaarde

• Goede beheersing van standaard Windows-softwaretools (Word, Excel, Outlook, enz.)

• Goede redactionele vaardigheden

• Kennis van boekhoudingssoftware (Phenix, Microsoft Dynamics 365…) zijn een meerwaarde


Aanbieding

Het gemeentebestuur van Koekelberg zoekt voor de diensten van de gemeenteontvanger een verantwoordelijke voor de afdeling Begroting / Belastingen.

De gemeente

Koekelberg onderscheidt zich door zijn vele groene ruimten, die de inwoners een oase van rust bieden te midden van de stedelijke drukte. 

De stad is uitstekend bereikbaar dankzij een goed ontwikkeld openbaarvervoernetwerk. De metro en trein laten toe snel en makkelijk te reizen binnen het hele gewest, waardoor zowel inwoners als bezoekers zich gemakkelijk kunnen verplaatsen.

Het gemeentebestuur kenmerkt zich door zijn menselijke schaal en de nabijheid met de bewoners. De gemeentelijke diensten zijn makkelijk toegankelijk en de medewerkers staan altijd klaar om hun hulp en expertise aan te bieden. Deze nabijheid zorgt voor een vertrouwensrelatie en een nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur en de inwoners, waardoor we doeltreffend kunnen inspelen op de behoeften van de gemeenschap.

Werken in Koekelberg biedt een verrijkende en gevarieerde professionele ervaring, nauw verbonden met de concrete realiteit van het stadsleven. Of het nu gaat om milieu, stedenbouw, vervoer, cultuur of sociale diensten, de medewerkers van het gemeentebestuur zijn betrokken bij concrete en stimulerende projecten die bijdragen tot het welzijn en de dynamiek van de gemeente. Elke dag brengt nieuwe uitdagingen en kansen om het leven van de Koekelbergenaren echt te veranderen.

Opdracht van de dienst

De dienst is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de gemeente en houdt een boekhouding bij van de uitgaven en inkomsten. Zij zorgt ervoor dat de uitgaven worden betaald en de inkomsten worden geïnd binnen de wettelijke termijnen. De afdeling is ook verantwoordelijk voor de toepassing van de belastingsreglementen en de inning ervan. De dienst stelt tevens de begrotingen en jaarrekeningen op.

Opdracht van de medewerker

Als verantwoordelijke van de afdeling Begroting / Belastingen bent u, in nauwe samenwerking met de gemeenteontvanger, verantwoordelijk voor het goede beheer van de gemeentebegroting en de gemeentebelastingen van de gemeente Koekelberg.

In toepassing van de beslissingen van de politieke overheden (College en Gemeenteraad) stelt u de gemeentebegroting, de begrotingswijzigingen en de financiële plannen op. U volgt de begrotingsuitgaven en -ontvangsten op en verleent als raadgever ondersteuning aan de andere gemeentelijke diensten om hun doelstellingen te bereiken.

U fungeert als aanspreekpunt voor de werking en organisatie van de gemeentebelastingen, wat inhoudt dat u één medewerker rechtstreeks aanstuurt bij zijn dagelijkse werkzaamheden, de belastingcontroles coördineert, de inkohieringen plant controleert en opvolgt, inclusief de invorderingsprocedures.

Aanbod en contract

• Voltijds contract van onbepaalde duur

• Weddeschaal B1

• Een afwisselende baan met verantwoordelijkheden, eigen inbreng en doorgroeimogelijkheden

• Volledige overname anciënniteit in de openbare dienst en maximaal 6 jaar in de privésector 

• Eindejaarspremie

• Maaltijdcheques 8 €

• Tweetaligheidspremie

• Hospitalisatieverzekering

• Aanvullende pensioensverzekering

• Tussenkomst in de openbare vervoerkosten

• Verlofdagen : 26 jaarlijkse (voltijds) + 10 compensatieverlofdagen


Contact info.

Stuur uw kandidatuur aan (CV + SB): Mevrouw Laura FUENTES OCAÑA – Wervingsmedewerker – Personeeldienst : lfuentes@koekelberg.brussels of

cellulerecrutements@koekelberg.brussels 

Offert n°348 - Coördinator sociale actie

Profiel

Profiel :

 • Tweetalig NL/F of F/NL 
 • Organisatietalent  
 • Communicatieve vaardigheden
 • Zin voor inititiatief
 • Kunnen analyseren en synthetiseren
 • Wet- en regelgeving kunnen interpreteren en toepassen
 • Projectmanagemen
 • Nieuwsgierig en pro-actief
 • Ervaring in een leidinggevende functie is essentieel
 • Ervaring op het vlak van sociale actie

Diploma : 

 • Master/licentiaat (sociale / juridische oriëntatie)


Aanbieding

Rol :

De coördinator sociale actie is verantwoordelijk voor het algemene toezicht op de activiteiten en het personeel van de sociale afdelingen (+/- 27 personen), met het oog op de verlening van hoogwaardige sociale diensten in overeenstemming met de behoeften van de bevolking.

Deze functie heeft 4 belangrijke verantwoordelijkheden:

Organisatie en uitvoering van sociaal beleid

 • Implementeert en evalueert het beleid dat op basis van de algemene doelstellingen van het OCMW wordt uitgestippeld. 
 • Bepalen van de operationele doelstellingen en procedures van de sociale diensten
 • Ervoor zorgen dat de wetgeving correct wordt uitgevoerd door op de hoogte te blijven van de veranderingen en ontwikkelingen op dit vlak 
 • Eventuele partnerschappen ontwikkelen die nuttig kunnen zijn voor de uitvoering van het sociaal beleid
 • Zorgen voor een oordeelkundig en rationeel gebruik van toegekende subsidies
 • Bijdragen tot het opstellen van de statistische gegevens die nodig zijn om het sociaal beleid van het OCMW te bepalen en aan te passen

Beheer van projecten

 • Een dynamisch proces van reflectie, innovatie en optimalisatie stimuleren op het vlak van interventies binnen de diensten.
 • Projecten ontwerpen en beheren binnen de diensten in samenwerking met de verschillende dienstverantwoordelijken, de sociale coördinatie en andere partners.
 • De vraag, de opportuniteit en de haalbaarheid analyseren om in te gaan op projectoproepen en het redactieproces beheersen

Middelen beheren en sturen

 • De consistentie, methodologische kwaliteit en ethiek van sociaal werk waarborgen;
 • Regelmatige teamvergaderingen organiseren en notuleren; 
 • De autoriteiten informeren over de behoeften die bij de uitoefening van de functie zijn vastgesteld en maatregelen voorstellen om hieraan tegemoet te komen. 
 • Bijdragen aan de cohesie van groepen: de voorwaarden scheppen voor een harmonieuze werkomgeving en een geest van samenwerking bevorderen. 
 •  Actief deelnemen aan bijscholing
 • Uitvoeren van periodieke en functioneringsevaluaties.

Communicatie

 • Actief lid zijn van het directiecomité en bijdragen aan de verspreiding van informatie om een doeltreffende interne en externe communicatie te garanderen.
 • Een communicatiestrategie ontwikkelen om de verschillende spelers te mobiliseren en te verenigen rond collectieve projecten. 
 • Deelnemen aan werkvergaderingen die door externe belanghebbenden worden georganiseerd.


Contact info.

Interesse ?

Stuur uw sollicitatiebrief + CV ter attentie van mevrouw Chan L

naar OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Rue Fr. Delcoigne, 39, 1081 Koekelberg 

of per e-mail: GRH-HR-CPAS-OCMW@koekelberg.brussels

Offert n°346 - Inschakelingsagent bij de socio-professionele inschakelingsdienst – Cel Artikel 60 (m/v)

Profiel

Missie :

Zijn/haar opdracht bestaat erin de selectie van de kandidaten te organiseren in het kader van artikel 60 en steun aan de aangeworven werknemers te verzekeren, hun evaluatie en hun opvolging na het contract uit te voeren met het oog op een duurzame sociale-professionele inschakeling.

 

Selectie van kandidaten

 • Ontvangen van de CV’s van de potentiële kandidaten, de motivaties analyseren en het organiseren van de selecties met de partner.
 • Nauw samenwerken met de inschakelingsagenten van de dienst en de maatschappelijke werkers van de algemene sociale dienst om een voorselectie voor de partners te kunnen uitvoeren.
 • Simulatie van sollicitatiegesprekken en feedback ter voorbereiding met de partner
 • De aanvraagdossiers van de personen die door de partner geselecteerd zijn, voorbereiden voor het Vast bureau.

 

Partnerschap              

 • Prospectie van poteniële partners om tot nieuwe samenwerkingen te komen (VZW, privé sector, sociale economie,..)
 • Analyseert de partnerschapsaanvragen, stelt het aanvraagdossier samen (partnerschapovereenkomst, financieel rapport, ..) en stelt het voor aan het Vast Bureau.

 

Verzekert de SPI-begeleiding van de werknemers onder contract    

 • Het organiseren van een ontmoeting met de werknemer 1 maand na de aanvang van de arbeidsovereenkomst in toepassing van artikel 60 § 7.
 • Opstellen van een persoonlijk plan met de vaardigheden en ondersteuningen in samenwerking met de referentiepersoon van de partner.
 • Het onderzoeken van de aanvragen en opstellen van de opleidingsbehoeften in het kader van het professionele project van de belanghebbende.
 • Het opmaken van een evaluatie van de werknemer in samenwerking met de referentiepersoon van de partner.
 • Zorgen voor een wekelijkse coaching van de werknemer in moeilijkheden (ongerechtvaardige afwezigheden, gezondheidsproblemen, problemen op het werk) : tijdens de evaluatie een actieplan opstellen en voorstellen opmaken.
 • Opvolgen van de mutatie-verzoeken.
 • Opstellen van een sociaal rapport voor de aanvragen in verband met het socio-professionele verloop.
 • Ondertekening van de arbeidsovereenkomsten en informatie over het arbeidsreglement.
 • Informatie geven over de te volgen procedures tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.

 

Zorgen voor een intensieve opvolging aan het einde van de arbeidsovereenkomst als onderdeel van het tansitie project naar werkgelegenheid.

 • Het NWP-attest laten ondertekenen
 • Evalueren en promoten van de voordelen in het kader van de regionale maatregelen : Activa.Brussels, SINE, doorstromingsprogramma    
 • Helpen bij het opstellen van een CV en een motivatiebrief
 • De begunstigde ondersteunen bij het raadplegen van werkaanbiedingen en bij de zoektocht  naar werk
 • De ondersteuning van de betrokken werknemers  verzekeren met de dienst Link van Actiris.

Werken in samenwerking met de verschillende diensten van het OCMW.

 • Een nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling onderhouden met de maatschappelijke werkers van de algemene sociale dienst, de personeelsdienst en de preventieadviseur.
 • Deelnemen aan de externe vergaderingen
 • Beschikbaar zijn om andere activiteiten uit te voeren binnen de grenzen van zijn vaardigheden, in overeenstemming met de behoeften of verzoeken van de hiërarchische lijn.
 • Een houding aannemen door samen te werken in een postieve teamgeest
 • Actief deelnemen aan de intervisie, begeleiding en bijeenkomsten georganiseerd door de verantwoordelijken
 • Hulp aanbieden en deelnemen bij een crisissituatie  

Uw Profiel

 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma maatschappelijk werker of graduaat socioprofessionele inschakeling 
 • Tweetalig nl/fr of fr/nl (in het bezit van de Selor-attesten art. 8 en 10)   
 • Goede schrijfvaardigheid
 • Orde en striktheid
 • Goede kennis van IT-tools (Word, Excel)


Aanbieding

 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (MIVB gratis), Extra-legale verlofdagen, opleidingen, hospitalisatieverzekering
 • Valorisatie van anciënniteit mogelijk met attest van tewerkstelling


Contact info.

Interesse ?

 • Stuur uw sollicitatiebrief + CV ter attentie van mevrouw Chan L
 • naar OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Rue Fr. Delcoigne, 39, 1081 Koekelberg 
 • of per e-mail: GRH-HR-CPAS-OCMW@koekelberg.brussels

Offert n°344 - Preventieadviseur niveau II voor de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - halftijdse tewerkstelling M/V/X

Profiel

Houder zijn van een baccalaureaat (hoger onderwijs van het korte type)

Houder zijn van een getuigschrift van succesvolle afronding van de opleiding preventieadviseur niveau II

Kennis van de geldende wetgeving inzake welzijn op het werk en de evolutie hiervan

Kennis van de OCMW-wetgeving is een troef

Een eerste nuttige ervaring voor de functie is gewenst

Schriftelijke en mondelinge basiskennis van de tweede taal (Frans / Nederlands of Nederlands / Frans)


Aanbieding

Functie :

De IDPB adviseert en sensibiliseert de werkgever en het geheel van het personeel over de toepassing van wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk en alle andere preventieve maatregelen en activiteiten. In het kader van deze missie handelt de preventieadviseur volledig onafhankelijk en in samenwerking met de gemeentelijke preventieadviseur.

Hoofdtaken :

Advies geven aan de hiërarchie en de directie inzake ongevallenpreventie en risicocontrole ;

Deelname aan de analyse van risico's en de oorzaken van arbeidsongevallen ;

Uitwerken van het globale preventieplan en het jaarlijkse actieplan, evenals de trimestriële rapporten ;

Regelmatige bezoeken aan de gebouwen van het OCMW en de plaatsen van terbeschikkingstelling om het preventiebeleid en risicobeheer op te zetten en te verbeteren ;

Evalueren in samenwerking met de hiërarchie van de kwaliteit van de werktuigen en de preventiesystemen, teneinde aan hun verbetering en hun permanente ontwikkeling deel te nemen ;

Advies geven betreffende de organisatie van de werkplekken, gevaarlijke producten, uitrustingen, enz ;

Advies geven over de hygiëne van de werkplekken ;

Deelname aan de organisatie van brandpreventie, eerste hulp en dringende zorgen ;

Uitwerken van het interne noodplan ;

Advies geven betreffende opleidingen over de verschillende aspecten van het welzijns- en preventiebeleid ;

Deelname aan de voorlichting van de werknemers inzake veiligheid en welzijn op het werk en onthaal van nieuwe medewerkers ;

Aandacht besteden aan de informatie die door de verschillende actoren inzake preventie wordt aangebracht en die nuttig kan zijn voor een proactief risicobeheer, en de directie hierover informeren ;

Advies geven in het kader van aanbestedingsprocedures (drie groene lichten);

Zorg voor de organisatie van een eerste interventieteam;

Afstemming met externe preventieactoren (EDPB, preventieadviseur van de gemeente, ...).

Vaardigheden :

Organisatie en autonomie

Schrijfvaardigheid en goede mondelinge communicatieve vaardigheden

Analytisch en synthetisch vermogen

Vermogen tot initiatieven, creativiteit - verantwoordelijkheid opnemen

Strengheid bij het toezicht op en de toepassing van procedures

Teamwork (samenwerking)


Contact info.

Interesse ?

Stuur uw sollicitatiebrief + CV ter attentie van mevrouw Chan L

naar OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Rue Fr. Delcoigne, 39, 1081 Koekelberg

of per e-mail: GRH-HR-CPAS-OCMW@koekelberg.brussels

Offert n°339 - Projectbeheerder – openbare ruimte (m/v/x)

Profiel

Technische vaardigheden:

U hebt kennis van en/of interesse in openbare ruimte en wegenbouwtechnieken. U hebt zowel affiniteit met het opvolgen van werven (inrichting, herinrichting, leidingen, kabels…) als met het daarmee samenhangend technisch en administratief werk, budget- en subsidieaspecten inbegrepen.

U bent bereid met overheidsopdrachten te werken en de administratieve procedures te volgen. U stelt bestekken, correspondentie en beraadslagingen op en u hebt een goede kennis van de tweede landstaal.

Gedragsvaardigheden:

U bent gestructureerd, nauwkeurig, polyvalent en kunt goed overweg met stress.

U werkt autonoom en beheert uw taken zelfstandig maar bent tegelijk een teamspeler.

U onderhoudt goede contacten met de verschillende mensen waarmee u samenwerkt: collega’s, technici, teams op het terrein, uw leidinggevende…

Diploma:

U hebt een masterdiploma, industrieel ingenieur bouwkunde, architect of gelijkwaardig, landmeter of een master of bachelordiploma met relevante ervaring in wegenbouw.


Aanbieding

Werkomgeving

Het gemeentebestuur omvat meer dan 300 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de 22.000 inwoners op verschillende gebieden waaronder openbare werken, onderwijs, stedenbouw, sport, culturele evenementen, netheid, mobiliteit…

U gaat aan de slag bij de afdeling openbare werken die onder andere instaat voor het grondbeheer,  mobiliteit, openbare ruimte, stadsvernieuwing, het klimaatactieplan.

De missie van het kleine, jonge en dynamische team waar u deel van uit zal maken, is het beheer van uiteenlopende projecten zoals het onderhoud, de renovatie en het herinrichten van de openbare ruimte, telkens rekening houdend met het beheer van regenwater, vegetatie, mobiliteit, vergunningen, openbare veiligheid en het toezicht op de activiteiten op het gemeentelijk grondgebied.

 

 

Uw toekomstige werkdag ? Geen routine maar een brede waaier aan projecten met afwisselend terreinwerk, technische, administratieve en financiële werkzaamheden gericht op de buurtbewoners. Enkele voorbeelden? Het opstarten van een openbare aanbesteding van de herinrichting van een deel van een straat tot voetgangerszone, een werf van het uitbreiden van de voetpaden om zebrapaden aan te leggen, opnieuw bestraten van wegen, vergunningsaanvragen van aannemers opvolgen, offertes van partneradviesbureaus analyseren, een naburige weg renoveren door de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het beheer van regenwater, antwoorden op een projectoproep om subsidies te verkrijgen, het plannen van werken…

Wat voor een contract? Een voltijds vast contract op niveau A of niveau B afhankelijk van uw diploma.

 

Voordelen

Mogelijkheid tot structureel thuiswerk 1 dag/week & occasioneel 12 dagen/jaar; 26 vakantiedagen per jaar (voltijds) + compensatieverlof; uurrooster van 7:30 uur/dag tussen 8u en 17u.

extralegale voordelen: maaltijdcheques (nominale waarde € 8,00), eindejaarspremie, erkenning van anciënniteit in de openbare sector (volledig) en de privésector (max 6 jaar – indien in lijn met functie), hospitalisatieverzekering, terugbetaling kosten openbaar vervoer (MIVB 100% ; werkgeversaandeel NMBS, De Lijn en TEC 90%), voetgangers of fietsvergoeding, tweetaligheidspremie, opleidingen, extralegaal verlof, loopbaanversnelling voor technische functies architect en ingenieur  A1.2.


Contact info.

Stuur uw CV en motivatiebrief naar cellulerecrutements@koekelberg.brussels

Offert n°334 - Animator (Home Jourdan)

Profiel

 • Bachelor Diploma: gespecialiseerde opleider : gerontologie
 • Tweetalig nl/fr of fr/nl (in het bezit van Selor - art. 8 en 10 of moet deze kunnen behalen)
 • Ervaring in een rusthuis is een pluspunt


Aanbieding

 • Organiseren en ontwikkelen van projecten en evenementen die ouderen helpen zich te ontwikkelen, te socialiseren en zelfstandig te leven.
 • Groepsactiviteiten in rust- en verzorgingstehuizen
 • Organiseren van uitstapjes, voorstellingen, enz.
 • Helpen bij het redigeren van het interne krantje (Gazetje)
 • Balneotherapie in samenwerking met de ergotherapeut
 • Hulp bij maaltijden


Contact info.

Stuur uw sollicitatiebrief + CV ter attentie van mevrouw Chan L

naar OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Rue Fr. Delcoigne, 39, 1081 Koekelberg

of per e-mail: GRH-HR-CPAS-OCMW@koekelberg.brussels

Offert n°328 - dossierbeheerder stedelijke herwaardering – Duurzaam wijkcontract (DWC) Jacquet en coördinatie

Profiel

Diploma

 

Bachelor die verband houdt met de functie.

 

Bijvoorbeeld bachelor in de stedenbouw, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur, sociale ecologie of gelijkwaardig.

 

Profiel

Organisatietalent, analytisch vermogen, deadlines respecteren

Gestructureerd zijn, grondig werken, polyvalent

Vaardig zijn in het schrijven van teksten, goede spelling

Stressbestendig en goed zijn in de omgang

Goed zijn in het leggen van contacten en het woord kunnen nemen  

Goed kunnen samenwerken met diensten binnen de gemeente maar ook erbuiten (gewest, studiebureaus, bewoners)

Goede kennis, of bereidheid deze te verwerven, van de Brusselse wetgeving op het vlak van stedelijke herwaardering en overheidsopdrachten evenals kennis van administratieve procedures en subsidiestructuren

Een zeer goede kennis van het Frans

 

Informaticakennis

MS office, BO Secretariaat, Phenix


Aanbieding

Opdracht van de Afdeling III

 

De Afdeling III omvat het beheer van het grondgebied, de investeringen, mobiliteit en de openbare ruimten, het gemeentepatrimonium, de administratieve en de financiële cel, het onderhoud, de klimaattransitie, het milieu en dierenwelzijn en de gemeentelijke werkplaats.

De opdracht is om ten dienste te staan van de bewoners en de beslissingen van het college en de raad uit te voeren, met respect voor de wetgeving en dit voor alle domeinen onder haar bevoegdheid. Het doel is de levenskwaliteit van de bewoners in de gemeente te verbeteren, samen met de beslissingen van andere afdelingen en altijd gericht op het algemeen belang.

 

Opdracht van de dienst openbare werken

 

De dienst openbare werken omvat de volgende domeinen:

 • Beheer van het grondgebied
 • Investeringen: stedelijke herwaardering en gesubsidieerde projecten
 • Mobiliteit en openbare ruimten
 • Gemeentepatrimonium
 • Stedelijke herwaardering
 • Administratieve en financiële cel
 • Onderhoud
 • Milieu, klimaattransitie en dierenwelzijn
 • Gemeentelijke werkplaats: openbare ruimte, gebouwen en evenementen

 

Investeringen: stedelijke herwaardering en gesubsidieerde projecten

De entiteit investeringen omvat de cel stedelijke herwaardering en gesubsidieerde projecten.

Cel stedelijke herwaardering: missie, met respect voor duurzame ontwikkeling en binnen de beleidsplannen (DWC, SVC, SB, EFRO…), het uitwerken, binnen de vooropgestelde termijnen, van de verschillende projecten die in het programma zijn ingeschreven op technisch, administratief en financieel vlak.

Cel gesubsidieerde projecten: missie, met respect voor duurzame ontwikkeling en binnen de beleidsplannen (driejaarlijkse plannen, Leefmilieu Brussel, Franstalige gemeenschap, PPW, VGC, Agion…) het ontwerpen, bouwen, renovatie van het patrimonium op technisch, administratief en financieel vlak.

 

Taken

 

Binnen de cel stedelijke herwaardering die momenteel 1 SVC Omtrent Simonis, 1 DWC Jacquet, 3 SB programma’s en 1 EFRO project omvat.

 • Administratief en financieel beheer en coördinatie van de subsidies, de financiën en de projecten van het programma van het Duurzaam wijkcontract Jacquet (DWC Jacquet) op het domein van de gemeente Koekelberg en dit in samenwerking met de projectleider en andere leden van de cel (administratief en financieel).
 • Voorbereiden van de dossiers en de samenvattingsnota’s voor de vergaderingen, uitwerken van de communicatie (flyers, affiches, website,..).
 • Opvolgen van de projecten en de planning. Meewerken met de technische en administratieve beheerders en dit binnen de termijnen van het DWC.
 • Nota’s, beraadslagingen, poststukken, planning en presentaties opstellen. Voorbereiden van vergaderingen.
 • Overmaken en opvolgen van bewijsstukken voor het gewest.
 • Bijwerken en ontwikkelen van tools voor de opvolging van projecten, missies en opdrachten.
 • Opstellen van rapporten en de interne communicatie over de evolutie van de projecten verzorgen.
 • Helpen bij het beheer van de gemeentelijke premies voor stedelijke herwaardering.

 

Contract

Halftijds, contract van onbepaalde duur afhankelijk van de subsidies.

Niveau B

Aanbod

 

 • Gevarieerd werk in een klein dynamisch team
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 8,00), eindejaarspremie, (volledige) erkenning anciënniteit overheid en privé (maximaal 6 jaar indien in lijn met de functie), hospitalisatieverzekering, terugbetaling kosten openbaar vervoer (MIVB 100%; NMBS patronale bijdrage, De Lijn gedeeltelijk en TEC 90%), en/of voetgangers- en fietsvergoeding, tweetaligheidspremie, opleidingen, klein aanvullend pensioen, extralegaal verlof, opleidingen.
 • Verlofdagen: 26 per jaar (voltijds) + compensatieverlof

 


Contact info.

Stuur uw kandidatuur aan (CV + SB): Mevrouw Laura FUENTES OCAÑA – Wervingsmedewerker – Personeeldienst : lfuentes@koekelberg.brussels of cellulerecrutements@koekelberg.brussels 

 

Offert n°222 - Sociaal assistent(e) voor de algemene sociale dienst van het OCMW

Profiel

 • Bachelier in Sociaal werk (maatschappelijk werker)
 • Tweetalig NL/F of F/NL (in het bezit van een Selor-attest - art. 8 en 10 of bereid zijn dit te behalen)
 • Goede schrijfvaardigheid (goed kennis van de spelling)
 • Ordelijk en striktheid
 • Goede informaticakennis (Word en Excel)

Taken :

 • Eerste lijn
 • U onthaalt, informeert, adviseert en ondersteunt de rechthebbenden en zorgt voor de sociale en administratieve opvolging van uw dossiers volgens de vastgestelde procedures.
 • U voert sociale enquêtes uit zodat het OCMW sociale bijstand kan verlenen waardoor iedereen een waardig leven kan leiden.   


Aanbieding

Contrat van bepaalde duur, voltijds

Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoerskosten (MIVB gratis),

extra-legaal verlof, opleiding, hospitalisatieverzekering

Waardering van anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten


Contact info.

Stuur uw motivatiebrief + CV naar :

OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg of via mail naar GRH-HR-CPAS-OCMW@koekelberg.brussels

  Twitter share button Facebook share button  
 
Koekeljob
Sint-Annakerkstraat 114
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 411 17 96
icon email