MONDELINGE VRAGEN EN INTERPELLATIES VAN BURGERS

 

De inwoners van de gemeente mogen het college van burgemeester en schepenen in de openbare zitting van de gemeenteraad interpelleren. De integrale tekst van de voorgestelde interpellatie wordt schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering van de Gemeenteraad.

 

De vraag moet:

  • uitgaan van personen van ten minste 16 jaar oud en ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente
  • ten minste 20 handtekeningen van inwoners van de gemeente bevatten
  • de Burgemeester in het Frans of in het Nederlands, ten minste 5 vrije dagen voor de vergadering van de gemeenteraad, bereiken
  • de naam, voornaam en het adres van de aanvragers vermelden
  • duidelijk geformuleerd zijn en indien nodig vergezeld worden van een samenvatting van de interpellatie
  • een voorwerp betreffen in verband met aan de bevoegdheid van het beslissingsrecht van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad.

 

De interpellatie mag enkel vragen van gemeentelijk belang betreffen en in geen geval betrekking hebben op:

  • vragen van persoonlijke aard of gevallen die particulieren betreffen
  • onderwerpen die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een gelijkaardige vraag gesteld op een van de 3 laatste gemeenteraden, of die reeds op de dagorde van een gemeenteraad staan
  • vragen die een discriminerende, tot haat of geweld aanzettende connotatie hebben jegens een persoon, een gemeenschap of leden ervan, wegens de taal, het geslacht, de seksuele oriëntatie, de huidskleur, de afkomst, de afstamming, de filosofische of religieuze overtuiging of de nationaliteit van deze
  • bepaalde onderwerpen die wettelijk gezien niet het voorwerp mogen uitmaken van publieke informatie omwille van vertrouwelijke redenen en het respecteren van het privéleven. 

Het college van Burgemeester en schepenen oordeelt over de ontvankelijkheid van de interpellatie.

De beslissing van niet-ontvankelijkheid wordt speciaal gemotiveerd tijdens de zitting van de gemeenteraad.

De interpellatie die ontvankelijk is, wordt op de dagorde gezet van de volgende zitting in chronologische orde van indiening van de aanvraag.

Op verzoek van de burgemeester, stelt de interpellant zijn vraag voor bij aanvang van de openbare zitting van de gemeenteraad met maximum 5 minuten spreektijd.

De Burgemeester duidt aan welke leden van het college van burgemeester en schepenen ter zitting antwoorden gedurende maximum 5 minuten.

De interpellant kan eventueel gedurende 1 minuut antwoorden en het lid van het college sluit uiteindelijk af.

Ze worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Per zitting mogen er maximum twee interpellaties van de inwoners worden behandeld.

 

Mondelinge vragen en interpellaties van burgers

  Twitter share button Facebook share button  
 
Gemeentesecretariaat
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 57
icon téléphone   02 412 14 54
icon email