TERRASSEN EN ANDERE INSTALLATIES IN DE PUBLIEK RUIMTE

 

Elke inname van de openbare ruimte vereist de toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen en kan slechts toegekend worden na indiening van een officieel verzoek op naam.

 

Hoe dient u een aanvraag in?

De zaakvoerder dient volgende stukken in bij het gemeentebestuur :

 • Een aanvraagbrief
 • Een aanvraagformulier
 • Een aantal foto’s
 • Een plan met afmetingen

Wanneer moet de aanvraag ingediend worden ?
De aanvraag tot inname van de openbare ruimte moet uiterlijk 1 maand voor de periode van de inname ingediend zijn.

Kostprijs

Gratis

Belangrijke opmerkingen

 • Elke aanvraag moet in regel zijn met de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen
 • Elke inname moet de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en het algemeen politiereglement respecteren
 • Elke aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de politiediensten en voor gewestwegen aan de gewestelijke overheidsdienst
 • De vergunning staat op naam, wordt tijdelijk verleend en kan te allen tijde ingetrokken worden zonder enige schadeloosstelling
 • De vergunning geldt voor de gevraagde periode en kan verlengd worden mits indiening van een nieuwe aanvraag, uiterlijk 1 maand op voorhand vóór de start van de volgende inname.
 • De vergunning mag niet worden overgedragen of toegewezen, en niet het  voorwerp uitmaken van een transactie.

Voorwaarden om na te leven

 • Het behoud van een vrije, ongehinderde doorgang van minstens 1,50 m voor voetgangers en PBM.
 • De beperking van de grondinname is vastgelegd op de breedte van de voorgevel van de betrokken inrichting.
 • De naleving van de voorziene inrichtingen voor slechtzienden en de nodige ruimte voor de nood- en veiligheidsdiensten.
 • De naleving van de instructies van de bevoegde ambtenaren bij interventies of werken van algemeen nut; geen enkel element mag de toegang tot luiken en elementen in de voetpaden belemmeren (infrastructuren van algemeen nut).
 • Er mogen geen bewoningselementen worden bevestigd aan de gevels van de bouwwerken, noch verankerd in de grond.
 • Vaste vloerbekledingen zoals tapijten zijn verboden.
 • Bewoning is enkel toegestaan tijdens de openingsuren van de handelszaak en moet dus na sluiting worden afgebroken.
 • Het meubilair van de terrassen, met uitzondering van de parasols, is in geen geval houder of drager van reclame, ongeacht of die ingelegd of aangebracht is.
 • De naleving van de perfecte netheid van de geprivatiseerde ruimte en de omgeving.
  Twitter share button Facebook share button  
 
Ruimtelijk ordening - Stedenbouw
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 26
icon email