STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

 

De algemene regel stelt dat voor alle bouw-, afbraak-, renovatie- of verbouwingswerken en voor elke bestemmings- of gebruikswijziging van een gebouw vooraf een stedenbouwkundige vergunning nodig is van het gemeentebestuur of, in sommige gevallen, van het Gewest.

Volgens de algemene regel is een stedenbouwkundige vergunning dus nodig. Vrijstelling hiervan is de uitzondering.

 

Voor welke werken heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Handelingen en werken die een stedenbouwkundige vergunning vereisen liggen vast in artikel 98 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De vergunning moet voor aanvang de werken aangevraagd en goedgekeurd zijn!

Meer info: handelingen en werken die een vergunning vereisen

Welke werken zijn vrijgesteld van een vergunning ?

Sommige handelingen en werken zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met de geldende stedenbouwregelgeving (BBP, GSV, GemSV,…) zoals :

 • verbouwings- en inrichtingswerken binnen (onder voorwaarden)
 • een aantal bestemmingswijzigingen (onder voorwaarden)
 • afbraak zonder reconstructie van bijgebouwen van minder dan 100m² (onder voorwaarden)
 • het aanleggen van terrassen, paden en zwembaden of het plaatsen van hekken (onder voorwaarden)
 • het vellen van dode bomen
 • bepaalde buitenwerken : zonnepanelen, het schilderen van niet-zichtbare gevels, schotelantennes, kozijnen,… (onder voorwaarden)

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect

Welke zijn de meest voorkomende bouwmisdrijven?

De stedenbouwkundige misdrijven hebben vooral betrekking op de handelingen en werken die werden uitgevoerd zonder vergunning, zonder naleving van de afgeleverde vergunning of na het verstrijken van de geldigheidsduur van de toegekende vergunning. De voornaamste inbreuken die in Koekelberg voorkomen zijn :

 • de opsplitsing van een pand in verschillende wooneenheden (voorbeeld : een eengezinswoning verdeeld in meerdere woningen)
 • afsluiten van balkons om de woning te vergroten
 • vervanging van raamkozijnen (van vensters, toegangsdeuren of garagedeuren) zonder behoud van de oorspronkelijke vormen (de boogvorm, de zichtbare indelingen, de vaste en de openslaande vleugels …), of zonder behoud van het oorspronkelijke materiaal of kleur
 • uitbreidingswerken aan een gebouw (door toevoeging van een bijgebouw, veranda, …)
 • bestemmings- of gebruiks-wijziging van een gebouw

Let op: een bouwmisdrijf hangt vast aan het pand. Wie een pand koopt, kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele bouwmisdrijven door vorige eigenaars.

Welke risico’s loopt u bij een bouwmisdrijf?

Bouwmisdrijven kunnen overgemaakt worden aan het Openbaar Ministerie, die de dader van de overtreding kan vervolgen of afstand doen van de zaak ten voordele van een gewestelijk sanctionerend ambtenaar. Laatstgenoemde behandelt de dossiers die door de gemeentelijke en gewestelijke controleurs opgesteld zijn en onderzoekt de verweermiddelen van de overtreders. Hij kan administratieve boetes opleggen (van € 250 tot € 100.000) en conformerende maatregelen bevelen die een einde moeten maken aan de overtreding.

Mogelijkheden tot regularisatie

De mogelijkheden om zich in regel te stellen zijn:

 • het ongedaan maken van de overtreding: namelijk het onroerend goed in dezelfde staat herstellen als die welke officieel werd toegestaan, d.w.z. in overeenstemming met de plannen die betrekking hebben op de laatst verleende bouwvergunning
 • het aanvragen en bekomen van een nieuwe bouwvergunning die de inbreuk regulariseert (indien aanvaardbaar)
 • een combinatie van beiden

Hoe een stedenbouwkundige vergunning op papier aanvragen?

Als de gemeente bevoegd is om de vergunning te behandelen, kan u uw aanvraag :

 • rechtstreeks afgeven op het gemeentehuis (dienst stedenbouw) en krijgt u meteen een ontvangstbewijs mee
 • aangetekend opsturen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het pand zich bevindt

Opmerkingen :

 • Bij het indienen van uw aanvraag betaalt u dossierkosten
 • Als het pand zich op het grondgebied van twee of meer gemeenten bevindt, moet u de vergunningsaanvraag bij elk van deze gemeenten indienen

Hoe een stedenbouwkundige vergunning digitaal aanvragen?

We zijn verheugd aan te kondigen dat uw gemeente één van de 6 gemeenten is, die geselecteerd zijn voor de pilootfase van MyPermit Stedenbouw.

MyPermit is het portaal van Urban.brussels voor het online indienen en opvolgen van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen. 

Sinds 19 juni 2023 is het portaal MyPermit beschikbaar voor gemeentelijke aanvragen in de pilootgemeenten. U kunt uw gemeentelijke stedenbouwkundige aanvragen dan rechtstreeks online indienen en de voortgang van uw aanvragen online volgen. MyPermit is een elektronisch loket en biedt aanvragers een 100% elektronisch proces, waardoor het indienen en opvolgen van hun aanvragen eenvoudiger wordt, met name dankzij de stapsgewijze begeleiding doorheen het aanvraagformulier. Er zijn ook samenwerkingsmechanismen beschikbaar om de samenwerking en het delen van informatie tussen de aanvrager en zijn architect te vergemakkelijken.

Het MyPermit-platform zal in de loop van de tijd blijven evolueren. Er zijn al verbeteringen gepland, waarbij rekening is gehouden met uw feedback.

Vraag hier je stedenbouwkundige vergunning aan.

Hoe stelt u aanvraag voor een stedenbouwkundig vergunning op ?

De samenstelling van het dossier wordt bepaald door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 en verschilt naargelang de aard van de werkzaamheden (bouwen of verbouwen, een boom kappen,...)

Niettemin moet de aanvraag volgende elementen bevatten:

Duidelijk? Hierbij een samenvatting van alle veresiste documenten voor het indienen van een stedenbouwkundige vergunning aanvraag

Hoe deze documenten in te vullen? De vergunningsaanvraag (urban.brussels)

Toekenning of weigering van de vergunning

 • De vergunningverlenende overheid (het college van burgemeester en schepenen of de gemachtigde ambtenaar naargelang het geval) kan de vergunning zonder meer verlenen, verlenen met voorwaarden of weigeren.
 • De aanvrager ontvangt de beslissing per aangetekend schrijven
 • De beslissingen zijn gebaseerd op de geldende stedenbouwkundige voorschriften en op het principe van de « goede ruimtelijke ordening ». De aanvraag kan volledig aan de stedenbouwkundige voorschriften voldoen zonder te passen binnen het concept van de goede ruimtelijke ordening. De beslissing wordt altijd gemotiveerd.
 • De vergunning kan onder voorwaarden toegekend worden. De aanvrager moet in bepaalde gevallen de gewijzigde plannen bij het gemeentebestuur indienen met respect voor de voorwaarden. De proceduretermijn wordt soms opgeschort in afwachting van de gewijzigde plannen.
 • De stedenbouwkundige vergunning is geldig voor een periode van 3 jaar om de werkzaamheden aan te vangen (een verlenging is mogelijk).

Openbare onderzoeken en overlegcommisie

  Twitter share button Facebook share button  
 

OPENINGSUREN

Maandag ► 08:00–12:00 • 13:30–16:45

Dinsdag ► voormiddag:gesloten • namiddag :op afspraak 

Woensdag ► 08:00–12:00 • 13:30–16:45

Donderdag ► voormiddag: op afspraak • namiddag: gesloten

Vrijdag ► 08:00–12:00 • 13:30–16:45

Ruimtelijk ordening - Stedenbouw
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 26
icon email