TOERISTISCHE ACCOMMODATIE

 

Om een hotel uit te baten, om een logement of een kamer aan te bieden op Airbnb of een andere boekingssite, moet u geregistreerd zijn bij Brussel Economie en Werkgelegenheid voordat u met uw activiteit begint en aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

U vindt alle informatie en de formulieren die u moet invullen op de website van de Gewestelijke overheidsdienst Brussel Economie & Werkgelegenheid en een online tool om u tehelpen bij de verplichtingen die u moet nakomen.

 

Attestaties

In de procedure voor het indienen van uw dossier bij het Gewest kan u bij het gemeentebestuur, afhankelijk van het geval, 3 soorten attesten bekomen :

1. Een attest van naleving van de normen op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw

Dit formulier bevestigt dat de uitoefening van de toeristische logiesactiviteit in uw gebouw beantwoordt aan de bestemming van het gebouw, zoals bepaald is in de bouwvergunning of in de geldende bestemmingsplannen. 

2. Het vereenvoudigde controleattest

Dit document bewijst dat uw logies beantwoordt aan de normen op het vlak van brandbeveiliging en bevestigt dat uw elektriciteitsinstallatie, uw verwarmingsinstallatie en uw gasinstallatie en -leidingen conform zijn.

U kan een vereenvoudigd controleattest aanvragen (eerder dan een brandveiligheidsattest), op twee voorwaarden:

  • De exploitant baat niet meer dan 5 logies tegelijk uit, en
  • De maximumcapaciteit (totaal) van het logies bedraagt hoogstens 9 personen.

Opmerkingen:

  • Indien aan deze twee voorwaarden niet wordt voldaan, moet de exploitant een brandveiligheidsattest aanvragen
  • De maximumcapaciteit is het aantal personen waarvoor de inrichting ontworpen is, verhoogd met het aantal toeristen die er kunnen overnachten in logeerbedden
  • De totale capaciteit is de optelsom van de maximumcapaciteiten van de toeristische logies in een zelfde gebouw

De burgemeester zal beslissen of hij u al dan niet het attest aflevert, op basis van de analyse van uw dossier.

Meer weten over de na te leven brandveiligheidsnormen: Bijlage 7 van het besluit

3. Het brandveiligheidsattest (voor een hotel, een aparthotel,  een verblijfscentrum voor sociaal toerisme of een kampeerterrein)

Dit document bevestigt dat uw inrichting beantwoordt aan de specifieke brandbeveiligingsnormen voor toeristische logiesverstrekkende inrichtingen.  Deze veiligheidsnormen betreffen zowel de plaatsen van de inrichting als de toegangswegen, de binnen- en buitentrappen, de technische lokalen, de parkeerruimtes, de elektrische, verlichtings- en verwarmingsinstallaties, enz.

Opmerking: u moet een brandveiligheidsattest aanvragen voor elke categorie van logies die u in uw inrichting uitbaat. Deze aanvragen worden gezamenlijk onderzocht.

Na uw aanvraag zal de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening uw logies bezoeken. Deze brengt vervolgens verslag uit aan de burgemeester van de gemeente waar het logies gelegen is. Op basis van dit advies beslist de burgemeester om u het attest al dan niet te verlenen. 

De burgemeester zal beslissen of hij u al dan niet het attest aflevert, op basis van de analyse van uw dossier.

  • Kostprijs: het door het gemeentebestuur verstrekte attest is gratis. De kosten die voortvloeien uit het bezoek van de DBDMH worden gefactureerd aan de exploitant van het logement.
  • Behandelingstermijn:  ± 3 maanden (termijn voor het controlebezoek door de DBDMH + termijn administratieve procedure)
  • Download het aanvraagformulier brandveiligheidsattest

Meer weten over de na te leven brandveiligheidsnormen: Bijlage 7 van het besluit

 

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Ruimtelijk ordening - Stedenbouw
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 26
icon email