GEWESTELIJK MOBILITEITSPLAN GOOD MOVE

 

Met Good Move, het gewestelijke mobiliteitsplan dat goedgekeurd werd op 5 maart 2020, kiest Brussel resoluut voor een leefbare, verkeersveilige stad door in te zetten op autoluwe wijken verbonden via multimodale structurele verkeersassen gericht op een efficiënt openbaar vervoer en een vlotter verkeer.

Met dit plan wil de Brusselse regering het algemeen gebruik van de personenwagen tegen 2030 doen dalen met 24%, het doorgaand verkeer met 34 %, het fietsgebruik verviervoudigen, 130.000 m² openbare ruimte teruggeven aan de Brusselaars en een vijftigtal autoluwe wijken inrichten.

 

Een volledig participatief proces

Good Move is de opvolger van Iris 2 en bepaalt de grote beleidslijnen op het vlak van mobiliteit. Dit plan kwam tot stand na een heel uitgebreid participatief proces waaraan alle Brusselse actoren hebben deelgenomen: de mobiliteitspartners en de institutionele partners, de gemeenten, de economische en verenigingswereld en de burgers.

De eerste versie van het plan werd goedgekeurd in het voorjaar van 2019. Naast de officiële raadpleging van 19 gemeenten namen 8.000 personen deel aan de online enquête tijdens het openbaar onderzoek in het najaar van 2019. Daarnaast gaven ook honderden organisaties en verenigingen hun opmerkingen door.

De principes van Good Move werden door een grote meerderheid van de deelnemers ondersteund en er werd goed geluisterd naar de opmerkingen en aanbevelingen. Op basis daarvan hebben de Brusselse regering en Brussel Mobiliteit een definitieve versie van het mobiliteitsplan uitgewerkt.

De grote lijnen van Good Move

Vlotte verkeersdoorstroming en de levenskwaliteit van de Brusselaars zijn de twee centrale doelstellingen van het plan.

Met de opdeling van het Gewest in een vijftigtal mazen, wordt de doelstelling van verkeersluwe wijken heel concreet. Op die manier zorgt het Gewest in samenwerking met de gemeentes voor meer ruimte voor ontmoetingen, minder overlast in de wijken en extra plaats voor groen in de stad. Meer zuurstof, meer openbare ruimte, terrassen, kleine parken, gezellige pleinen of speelpleinen.

Good Move volgt ook het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar voetgangers en fietsers gaat, vervolgens naar het openbaar vervoer en dan pas naar personenwagens, en vertaalt dit concreet met de investeringen in voetgangersnetwerken, fietsinfrastructuur en openbaar vervoer.

Uit een openbaar onderzoek bleek een grote vraag van de Brusselaar om de doelstellingen rond verkeersveiligheid te versterken. In de tweede versie van het plan staat Vision Zero, waarbij gestreefd wordt naar nul doden en zwaargewonden in het verkeer tegen 2030, en ook een strategie voor een Stad 30 in het hele Gewest. De timing voor het aanpakken van zwarte punten in het verkeer is eveneens bepaald.

Daarnaast komen er ook tal van maatregelen voor een vlotte verkeersdoorstroming. Er wordt volop ingezet op alternatieven, zodat pendelaars meer keuzevrijheid hebben om zich van en naar en binnen Brussel te verplaatsen. Een aantal weinig efficiënte en ongezellige toegangswegen tot de stad wordt omgevormd tot multimodale stadsboulevards. Anderzijds worden er inspanningen geleverd voor een dynamische verkeersregeling op de structurele assen.

Good Move zet ook in op innovatie, met de invoering van geïntegreerde reistickets in het kader van Mobility as a Service (MaaS). Zo wordt het gemakkelijker voor reizigers om voor elke verplaatsing de meest geschikte dienst te kiezen en de ene dag met het openbaar vervoer te reizen en de volgende dag een carpooldienst te gebruiken.

Good Move ondersteunt ook de klimaatdoelstellingen door de milieu-impact te verminderen. Onze uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2030 immers met 35 % dalen. De autoluwe wijken, de focus op actieve modi, alternatieven voor de personenwagen en minder verkeersdrukte ... Dat zal allemaal tegelijk een impact hebben op het milieu en de gezondheid, door de daling van de luchtvervuiling en de geluidsoverlast, op de vlotte verkeersdoorstroming in onze stad en op de levenskwaliteit van de Brusselaars.

U kunt het volledige plan raadplegen via deze link: goodmove.brussels

Good Move & Koekelberg

Koekelberg ligt in een van de drie mazen die worden afgebakend in het Good Move-plan. De gemeente zal binnenkort een samenwerking opstarten met de inwoners om hun behoeften te bepalen en ideeën in te zamelen om te beantwoorden aan de Good Move-doelstellingen in elke verkeersmaas.

De samenwerking met de inwoners zal beginnen via raadplegingen van de inwoners over de eerste maas, die de naam “Koekelberg” kreeg, omdat ze het grootste deel van Koekelberg in beslag neemt.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Mobiliteit
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 30
icon téléphone   02 412 14 21
icon email