EEN BOOM KAPPEN EN GRONDIGE SNOEI

 

Als u een hoogstammige boom wil vellen of een grondige snoei maken, is een stedenbouwkundige vergunning steeds vereist.

Het begrip ‘hoogstamboom’ wordt als volgt gedefinieerd in het besluit van geringe omvang: “boom waarvan de stam op 1,50 m van de grond een omtrek van minstens 40 cm heeft en die ten minste 4,00 m hoog is.”

De "grondige snoei" van een hoogstamboom : « de snoeihandelingen die het voortbestaan van een boom in gevaar kunnen brengen, zoals koppen, omzagen, sluiten, kroonverkleining, afsnijden van gesteltakken, aanpassingssnoei met verwijdering van een begrensd deel van de kroon om de kroon aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen, omvormingssnoei waarbij de vorm van de kroon of de structuur en/of de samenstelling van de boomvegetatie ingrijpend wordt gewijzigd. ».

 

Hoe vraagt u dit aan?

Het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van een hoogstammige boom bestaat altijd uit de volgende documenten in 4 exemplaren:

  • De vergunningaanvraag ondertekend door de aanvrager. 
  • Een toelichting met de reden(en) van het project en het precieze aantal te kappen bomen, de boomsoort, de boomomtrek op 1,5m hoogte van de grond, hun veronderstelde leeftijd, de herinrichtingsmaatregelen en de geplande kapperiode.
  • Duidelijke foto’s, genummerd en voldoende groot (± 10 x 15 cm), op een A4-document, die toelaten de huidige situatie in te schatten. Geef de verschillende fotografische opnamepunten aan op het plan.
  • Het inplantingsplan op een schaal van 1/50, met de relevante elementen die toelaten om het project te beoordelen (locatie, indeling, constructie, details van de afstanden tot aangrenzende gebouwen en mandeligheid en duid aan welke komen ‘te kappen’ zijn en welke ‘te behouden’).
  • Informatie met betrekking tot de eigendomsakte van het onroerend goed in kwestie, of, indien de akte dateert van minder dan 6 maanden vóór de indiening van het verzoek, een attest van de notaris die deze akte heeft opgesteld, in twee exemplaren (1 origineel en 1 kopie).

Uw perceel situeren : Cadgis    

Geldigheid

De afgegeven stedenbouwkundige vergunning is 2 jaar geldig voor het kap en 1 jaar voor de grondige snoei.

Verbod op kappen en snoeien tijdens de broedperiode

Overeenkomstig artikel 2 van de Verordening van 29/08/1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht, is het kappen verboden tussen 1 april en 15 augustus (behalve om dwingende om veiligheidsredenen).

Wat zijn de gevolgen van illegale kap of snoei?

Een boom kappen zonder toestemming, terwijl dit vereist is, is een bouwmisdrijf. Het gemeentebestuur en het Gewest zijn bevoegd om een proces-verbaal op te stellen met als gevolg strafrechtelijke sancties of administratieve boetes.

 Vade-mecum De ingrepen op een boom die aan een stedenbouwkundige vergunning onderwopen zijn