NATIONALITEITSAANVRAAG

Meerderjarigen (pesonen van 18 jaar of ouder)

 

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit door nationaliteitsverklaring (art. 12bis)

U kunt een nationaliteitsaanvraag indienen met een verklaring als u zich in een van de volgende gevallen bevindt:

U bent geboren in België en hebt daar altijd verbleven

(art. 12bis. §1, 1°)

 • Voorwaarden
  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Altijd al wettelijk verbleven hebben in België
 • Documenten
  • Volledig afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd/met apostille en vertaald)
  • Recto verso kopie van de identiteitskaart

U verblijft wettelijk al 5 jaar ononderbroken in België

(art. 12bis. §1, 2°)

 • Voorwaarden
  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Houder zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur op het moment dat de aanvraag wordt ingediend
  • Ononderbroken wettelijk verblijf van 5 jaar
  • Bewijs van kennis van een van de 3 landstalen (Niveau A2)
  • Bewijs van maatschappelijke integratie (4 mogelijkheden)
  • Zijn economische participatie kunnen aantonen
 • Documenten
  • Volledig afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd/met apostille en vertaald)
  • Recto verso kopie van de identiteitskaart
  • Bewijs van maatschappelijke integratie en kennis van een van de 3 landstalen. Ofwel:
   • met minstens een diploma hoger secundair onderwijs, behaald in België (of een gelijkwaardig diploma, behaald in de Europese Unie in een van de 3 talen)
   • met een attest voor een geslaagde beroepsopleiding van minstens 400 uur
   • met een attest voor een integratiecursus (met taalniveau A2) *
   • door al 5 jaar ononderbroken te hebben gewerkt op het moment van de aanvraag
  • Bewijs van economische participatie: individuele rekeningen waaruit blijkt dat men 468 dagen heeft gewerkt in de laatste 5 jaar (zelfstandigen: 6 kwartalen sociale bijdragen) **

* De in de Franse Gemeenschap georganiseerde inburgeringscursussen moeten worden vervolledigd met een bewijs van taalkennis (SELOR of Actiris). Dit is niet nodig voor het inburgeringsparcours dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt georganiseerd.

** Kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vervangen door studie- of beroepsopleidingsdagen.

U bent gehuwd met een Belg

(art. 12bis. §1, 3°)

 • Condtions
  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Houder zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur op het moment van de aanvraag
  • Al 3 jaar lang gehuwd met een Belg zijn
  • Ononderbroken wettelijk verblijf van 5 jaar
  • Bewijs van kennis van een van de 3 landstalen (Niveau A2)
  • Bewijs van maatschappelijke integratie (3 mogelijkheden)
 • Documenten
  • Volledig afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd/met apostille en vertaald)
  • Recto verso kopie van de identiteitskaart
  • Afschrift van de huwelijksakte (vertaald en gelegaliseerd, indien het huwelijk in het buitenland werd gesloten)
  • Bewijs van maatschappelijke integratie en kennis van een van de 3 landstalen. Ofwel:
   • met minstens een diploma hoger secundair onderwijs, behaald in België (of een gelijkwaardig diploma, behaald in de Europese Unie in een van de 3 landstalen)
   • met een attest voor integratiecursus (met niveau A2) *
   • met een attest dat men minstens 400 uur beroepsopleiding heeft gevolgd + een bewijs dat men 234 dagen heeft gewerkt (individuele rekeningen of, indien u zelfstandige bent, 3 kwartalen sociale bijdragen)

* De in de Franse Gemeenschap georganiseerde inburgeringscursussen moeten worden vervolledigd met een bewijs van taalkennis (SELOR of Actiris). Dit is niet nodig voor het inburgeringsparcours dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt georganiseerd.

U bent ouder van een minderjarig Belgisch kind

(art. 12bis. §1, 3°)

 • Voorwaarden
  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Houder zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur op het moment van de aanvraag
  • Ononderbroken wettelijk verblijf van 5 jaar
  • Bewijs van kennis van een van de 3 landstalen (niveau A2)
  • Bewijs van maatschappelijke integratie (3 mogelijkheden)
 • Documenten
  • Volledig afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd of met apostille en vertaald)
  • Recto verso kopie van de identiteitskaart
  • Bewijs van de Belgische nationaliteit van het kind en bewijs van verwantschap (geboorteakte)
  • Bewijs van maatschappelijke integratie en kennis van een van de 3 landstalen. Ofwel:
   • met minstens een diploma hoger secundair onderwijs, behaald in België (of een gelijkwaardig diploma, behaald in de Europese Unie in een van de 3 landstalen)
   • met een attest voor integratiecursus (met niveau A2) *
   • p
   • met een attest dat men minstens 400 uur beroepsopleiding heeft gevolgd + een bewijs dat men 234 dagen heeft gewerkt (individuele rekeningen of, indien u zelfstandige bent, 3 kwartalen sociale bijdragen)

* De in de Franse Gemeenschap georganiseerde inburgeringscursussen moeten worden vervolledigd met een bewijs van taalkennis (SELOR of Actiris). Dit is niet nodig voor het inburgeringsparcours dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt georganiseerd.

U bent ofwel gehandicapt, ofwel invalide, ofwel hebt u de pensioenleeftijd bereikt

(art. 12bis. § 1, 4°)

 • Voorwaarden
  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Houder zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur op het moment van de aanvraag
  • Ononderbroken wettelijk verblijf van 5 jaar
 • Documenten
  • Volledig afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd/met apostille en vertaald)
  • Recto verso kopie van de identiteitskaart
  • Documenten die aantonen dat u al 5 jaar invalide of gehandicapt bent

U verblijft wettelijk al 10 jaar (ononderbroken) in België

(art. 12bis. § 1, 5°)

 • Voorwaarden
  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Houder zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur op het moment van de aanvraag
  • Ononderbroken wettelijk verblijf van 10 jaar
  • Kennis van een van de drie landstalen (Niveau A2)
  • Bewijs van participatie aan de onthaalgemeenschap
 • Documenten
  • Volledig afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd/met apostille en vertaald)
  • Recto verso kopie van de identiteitskaart
  • Bewijs van kennis van een van de 3 landstalen (Niveau A2)
  • Schriftelijke verklaring in verband met deelname aan het leven in de onthaalgemeenschap,  vergezeld van alle bewijsstukken. Voorbeelden: attest van een integratiecursus, diploma, vrijwilligersattest, deelname aan het verenigingsleven, bewijs van werk (met inbegrip van studentenjobs), enz.

 

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit door naturalisatie (art. 19)

Twee bijzondere gevallen:

Voor uitzonderlijke verdiensten

(art. 19 §1)

 • Voorwaarden
  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Houder zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur op het moment van de aanvraag
  • De Belgische nationaliteit niet kunnen verkrijgen via de gewone procedure (Artikel 12bis)
  • Het bewijs leveren van buitengewone verdiensten
 • Documenten
  • Volledig afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd of met apostille en vertaald)
  • Recto verso kopie van de identiteitskaart, eensluidend verklaard
  • Bewijs van buitengewone verdiensten (doctoraat, topsporter die deel wil uitmaken van de Belgische ploeg, erkend kunstenaar, belangrijk lid van het sociocultureel milieu...)

Voor erkende staatlozen

 • Voorwaarden
  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Houder zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur op het moment van de aanvraag
  • Wettelijk verblijf van 2 jaar in België
 • Documenten
  • Geboorteattest (uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen)
  • Verblijfsattest met adressenhistoriek
  • Recto verso kopie van de identiteitskaart, eensluidend verklaard
  • Bewijs van erkenning van het statuut van staatloze

Deze gunst wordt verleend door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Hebt u al een aanvraag ingediend in de Kamer en wordt u binnenkort Belg? Klik hier om te zien of uw naam verschijnt in het Belgisch Staatsblad.

 

Minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar)

 

De Belgische nationaliteit wordt automatisch toegekend als uw kind...

 • Geboren is in België, uit een Belgische ouder
 • Geboren is in België en geadopteerd is door een Belg
 • Geboren is in België uit een ouder die zelf geboren is in België en die 5 jaar lang zijn hoofdverblijfplaats in België had in de tien jaar voorafgaand aan de geboorte
 • Geboren is in België en geadopteerd is door een buitenlander die zelf geboren is in België en 5 jaar lang zijn hoofdverblijfplaats in België had in de tien jaar voorafgaand aan de geboorte
 • Geboren is in België en staatloos zou zijn als het niet de Belgische nationaliteit had
 • Geboren is in het buitenland, uit een Belgische ouder die geboren is in België
 • Geboren is in het buitenland en geadopteerd is door een Belg die in België geboren is
 • Geboren is in het buitenland, uit een Belgische ouder en geen andere nationaliteit heeft
 • Zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en een van de verwekkers of adoptieouders de Belgische nationaliteit verkrijgt (voor zover dat deze ouder, op het moment dat hij of zij Belg wordt, het ouderlijk gezag heeft over het kind en het kind jonger dan 18 jaar is)

 

 

Ook in de volgende gevallen kunt u de Belgische nationaliteit aanvragen voor uw kind:

Toekenning van de Belgische nationaliteit door geboorte uit een Belgische vader of moeder

(art. 8)

Toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van adoptie

(art. 9)

Toekenning van de Belgische nationaliteit aan staatlozen die in België geboren zijn

(art. 10)

Toekenning aan minderjarigen van de derde generatie, geboren in België

(art. 11 §1)

Toekenning van de Belgische nationaliteit door geboorte in België

(art. 11 §2)

Toekenning van de Belgische nationaliteit aan minderjarigen waarvan een van de ouders Belg is geworden

(art. 12)

 

Bijkomende informatie

Geboorteakte

Enkele documenten zijn vereist om een nationaliteitsdossier te kunnen indienen. In ieder geval is een geboorteakte vereist.

 • U bent geboren in België

De geboorteakte kan aangevraagd worden bij de gemeente van de woonplaats of bij de gemeente van de geboorte.

  • Via IRISbox
  • Bij de diesnt Burgerlijke Stand van de gemeente van woonst
  • Bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van geboorte
 • U bent geboren in het buitenland

U moet er zelf zorgen voor het verkrijgen van de geboorteakte.

De geboorteakte dient te worden voorzien ofwel van een legalisatie ofwel van een Apostille, en vertaald 

Huwelijksakte

In sommige gevallen is deze ook vereist.

 • U bent gehuwd in België

De huwelijksakte kan aangevraagd worden bij de gemeente van de woonplaats of bij de gemeente van het huwelijk

  • Via IRISbox
  • Bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van woonst
  • Bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van de huwelijk
 • Het huwelijk plaatsvond in het buitenland

U moet er zelf zorgen voor het verkrijgen van de huwelijksakte.

De geboorteakte dient te worden voorzien ofwel van een legalisatie ofwel van een Apostille en vertaald.

Kost

Les frais liés à une demande de nationalité belge sont les suivants :

 • € 150 te betalen aan het registratiekantoor
 • € 50 voor het opstellen van het dossier, bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van woonst

Termijn

De wachtijd is ongeveer 6 maanden.

Een nationaliteitsakte bekomen

  Twitter share button Facebook share button  
 

  OBTENIR CE DOCUMENT

Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email