TOEGEKENDE OF GEWEIGERDE VERGUNNINGEN (SV - MV)

 

Bericht van medeling van de beslissing inzake stedenbouw

25.04.2019.—Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten.

Beslissingen online beschikbaar op : https://openpermits.brussels/nl/beslissingen

 

Beroep

Tegen deze beslissing kan door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, voor de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de administratieve afdeling van de Raad van State binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak tot nietigverklaring.

Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het Reglement voor de procesvoering en op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be.

 

Hierbij een lijst van verleende en geweigerde vergunningen.

De afgeleverde of geweigerde vergunningen worden enkel ter informatie bekend gemaakt en dit in de taal van het dossier.

 

  Twitter share button Facebook share button  
 

NUTTIGE LINKS

openpermits.brussels

Ruimtelijk ordening - Stedenbouw
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 26
icon email