STADSVERNIEUWINGCONTRACT "RONDOM SIMONIS" (2020-2029)

 

 

Een stadsvernieuwingscontract (SVC) is een programma dat middelen, energie en projecten bundelt op een perimeter die de gemeentegrenzen overschrijdt, in de eerste plaats om de openbare ruimte en het stedelijke weefsel te verbeteren, om infrastructuur en huisvesting te creëren en om de milieu- en economische kwaliteit op te waarderen.

De Brusselse regering heeft begin 2020 een stadsvernieuwingscontract (SVC) toegekend aan de wijken rondom het metrostation Simonis, op het grondgebied van de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. Het gaat om een primeur voor dit deel van de stad.

Dit SVC geeft ons de kans om een positieve impact te hebben op onze wijken en om een mooie toekomstvisie te ontwikkelen. De prioriteit wordt het creëren van een beter stedelijk netwerk of weefsel, wat een gemeenschappelijke doelstelling is voor elk van de SVC’s. Het is een echte uitdaging omdat deze wijken opgesplitst worden door een spoorweglijn en door de Leopold II-laan. Het gaat dan voornamelijk om de voetgangers- en fietsnetwerken en de groene zones. Een andere doelstelling
wordt het creëren van voorzieningen die bijdragen aan de economische en ecologische transitie van de stad. 

 

De betrokken zone

Het is de Brusselse Gewestregering die beslist over welke zones het gaat en haar keuze is gebaseerd op bepaalde criteria zoals bevolkingsdichtheid, het werkloosheidscijfer en het gemiddelde inkomen van de inwoners. 

Het stadsvernieuwingscontract (SVC) met nr 6 "Rondom Simonis" situeert zich op het gebied tussen Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek, van metrostation Ossegem tot Belgica, en
van het Elisabethpark tot Ribaucourt.

SVC Rondom Simonis - Programmakaart 

Welke middelen ?

Het SVC 6 'rondom Simonis' zal een investering van € 22.000.000 miljoenen ontvangen, aangevuld met andere openbare en private budgetten.

Welke stappen ?

Momenteel zitten we in de ontwikkelingsfase van het programma en dit tot 15 juni 2021. Na goedkeuring van dit programma door de overheid, gaan we naar de verschillende uitvoeringsfases en de implementatie van de werkzaamheden en de werven op de verschillende sites tussen 2021 en 2029.

 

Vorige stappen

  • November 2020 : organisatie van een online workshop. Op het programma : een terugblik op de enquête, met de resultaten en een discussie in verschillende thematische groepen die ingedeeld worden volgens de voornaamste uitdagingen die naar voren kwamen in de enquête
  • Oktober 2020 : een publieke raadpleging werd georganiseerd waarbij de bewoners en bezoekers in de wijk werden uitgenodigd om hun ideeën, bevindingen en noden in hun wijk te delen. 306 personen participeerden hieraan, zij engageerden zich en dachten actief mee na over het SVC. 
  • September 2020 : een eerste workshop werd in georganiseerd die verschillende publieke actoren samenbracht. Dit liet toe om de expertise op het terrein en de waarden van stedelijke herwaardering samen te brengen en de vragenlijst voor een publieke raadpleging voor te bereiden.

 

Actualiteiten

Juni 2021 - De SVC6 'Rondom Simonis' blijft vooruitgang boeken: programma in opmaak

Na enkele maanden besteed te hebben aan de diagnose en het begrip van de perimeter op basis van verschillende inspraakmomenten met de inwoners, heeft het Brussels Gewest zich de afgelopen weken geconcentreerd op het opstellen van het ontwerpprogramma die in het kader van dit stadsvernieuwingsinstrument moet worden uitgevoerd.

Daartoe werd van 2 tot 19 april 2021 een inspraakwandeling georganiseerd, waarbij de inwoners hun mening konden geven over de mogelijke SVC-projecten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de nadruk moet worden gelegd op de ontwikkeling van kwalitatieve openbare ruimten, actieve vervoerswijzen (lopen, fietsen, enz.) en het milieu. Een andere belangrijke kwestie is de economische revitalisering, door het vergroten van het aanbod van opleiding en werkgelegenheid.

Het ontwerpprogramma, dat is opgesteld op basis van de participatie van de burgers en het advies van de publieke actoren, zal op 30 juni 2021 aan de regering worden voorgelegd om in de zomer te worden goedgekeurd. Het openbaar onderzoek zal in het najaar plaatsvinden, waarna de laatste aanpassingen aan het programma zullen worden aangebracht. Zodra het programma volledig is goedgekeurd, kan de uitvoeringsfase beginnen (2022-2026). Deze zal worden gevolgd door de implementatie (2027-2029).

Documents à consulter

Rondom Simonis - RIE - Niet technische samenvatting 

Rondom Simonis - MER - Deel 2 

Rondom Simonis - MER - Deel 1 

Rondom Simonis - RIE - Diagnose 

Rondom Simonis - RIE - Programma 

  Twitter share button Facebook share button  
 

NUTTIGE LINKS

perspective.brussels

Stedelijke herwaardering
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 09
icon email